I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1 og 12-8 varsles det oppstart av reguleringsarbeid i Ler sentrum. Planområdet ligger mellom E6 i Ler sentrum og jernbanen, på dagens putballpark. Planområdet utgjør ca. 50 daa. Plankonsulent er Norconsult Os på vegne av tiltakshaver LØWI Eiendom AS.

Formålet med planen
Formålet med planen er å bygge ut et område i Ler senrum til et attraktivt bolig- og næringsområde. Det planlegges blokkbebyggelse med ca. 140 leiligheter og næringsareal i 1.etasje. 

Varslingsbrev for oppstart med tilhørende vedlegg, samt referat fra oppstartsmøtet med kommunen kan ses her.

Eventuelle merknader eller innspill til planarbeidet sendes til:

Norconsult Os, v/Per Simensen
Brutippen 13, 2550 Os i Østerdalen
Telefon 951 57 035
E-post: per.simensen@norconsult.com

For spørsmål til planarbeidet ta kontakt med Per Simensen i Norconsult Os.