I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart av igangsatt reguleringsarbeid for "Detaljregulering for Fagerheim øst" på Søberg i Melhus kommune. Planområdet ligger vest for Melhusvegen, ca. 2,5 km sør for Melhus sentrum, mellom E6 og jernbanen. Området har et samlet areal på 27 daa. Plankonsulent IKON Arkitekt og Ingeniør AS utarbeider planen på vegne av tiltakshaverne Aune utvikling AS og Lars N. Mellingsæter.

Formålet med planen
Formålet med planen er å tilrettelegge for 60 boenheter ved etablering av konsentrert småhusbebyggelse på eiendommen gn/bnr 90/13. Videre ønskes eiendommen gnr/bnr 90/88 regulert til frittliggende småhusbebyggelse med tilrettelegging av 5-6 eneboliger.

Varslingsbrev for oppstart med tilhørende vedlegg, samt referat fra oppstartsmøte med kommunen kan ses her.

Eventuelle merknader/innspill til planarbeidet sendes til:
IKON Arkitekt og Ingeniør AS
Hauggata 12-14
6509 KRISTIANSUND N

eller som e-post til halvard@ikon.as innen 01.10.2019.

For spørsmål til planarbeidet ta kontakt med Halvard V. Straume i IKON Arkitekt og Ingeniør AS på telefon 476 61 487 eller e-post: halvard@ikon.as