Planprogram til offentlig ettersyn og høring

Formannskapet vedtok den 27.11.2018 sak 125/18 følgende:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-9 sendes planprogram for områdeplan for Brekkåsen på høring, og legges ut til offentlig ettersyn, i minimum 6 uker. I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-9 varsles det samtidig om oppstart av planarbeid.

Eventuelle merknader til planprogrammet merkes "Merknad til planprogram for områdeplan Brekkåsen" og sendes innen 22.02.19 til Melhus kommune, Rådhusvegen 2, 7224 Melhus eller på epost til postmottak@melhus.kommune.no

 

Du finner planprogrammet her:

Planprogram

Liste over gjeldende reguleringsplaner

Samlet saksfremstilling