Formannskapet har i møte 25.09.2018, sak 96/18, vedtatt å legge forslag til «Detaljregulering av Rønningstrøa, del av gnr/bnr 122/3», planid 2018003, med planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser med tilhørende vedlegg ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.

Planforslaget er utarbeidet av Norconsult AS på vegne av tiltakshaver Mali og Erling Oterholm. Et planforslag skal ha en planbeskrivelse som beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området. I tillegg skal det utarbeides plankart og planbestemmelser som gjøres juridisk bindende for området ved vedtak i kommunestyret.

Hensikten med planen
Hensikten med planforslaget er å legge til rette for utbygging av 3 - 4 boenheter på deler av eiendommen gnr/bnr 112/3 ved Rønningstrøa og Hesttrøa. Det er i planen vist et byggeområde benevnt som område B3, hvor det er vist tomtegrenser til 3 tomteparseller og 4 meters byggegrense på deler av området. Det er regulert adkomstveg, benevnt som f_SV, fra Hestrøa. Det er avsatt egen lekeplass på ca. 300 m2, benevnt som f_BLK, helt sør i planforslaget som skal være felles for de tre tomteparsellene. 

Planforslaget kan ses her

Sende inn merknad
Innspill eller merknader sendes til Melhus kommune, Arealforvaltning, 7224 Melhus, via ordinær post eller e-post til postmottak@melhus.kommune.no innen 21.12.2018.