Dette er en ordning for å stimulere kommuner til nytenking og kreativitet når det gjelder utforming av anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet. Formålet er å bidra til at en enda større del av befolkningen blir fysisk aktive.

Kommuneplanens samfunnsdel 1.4.7 sier:

Det skal sikres og tilrettelegges gode arenaer for fysisk aktivitet tilpasset forskjellige gruppers funksjonsnivå både i naturen og i tettstedene. Det skal opparbeides leke- og aktivitetsarealer for aktivitetstilbud av typen «kom når du vil».

Søknaden baserte seg på forprosjektet til aktivitetsparken som ble ferdigstilt i september 2021 etter bestilling fra kommunestyret i desember 2020. Som en del av forprosjektet ble det gjort et stort medvirkningsarbeid, med en spørreundersøkelse som fikk over 350 svar, samt konkrete innspill og møter med skoleklasser, ungdomstorget og Frivilligsentralen. 

Melhus aktivitetspark er tiltenkt en plassering på deler av Monstuflata. Området er i nær tilknytning til både barne-, ungdoms- og videregående skole, samt snart to idrettshaller. Det er også planlagt en ny gangbro over Gaula som vil gi veldig enkel tilgang til parken fra sentrum, og det ligger i tilknytning til flere kollektivpunkter. 

Om tildelingen sier ordfører Jorid O. Jagtøyen følgende
– Det er meget gledelig at Kulturministeren har prioritert vårt prosjekt med maks utbetaling. Dette betyr at det vi satser på lokalt med egenorganisert aktivitet er helt i tråd med nasjonale føringer for å skape gode og inkluderende møteplasser, forebygge utenforskap, bedre folkehelse og skape attraktivitet for alle aldersgrupper. Dette ser jeg frem til.
 
I kommunestyremøtet 14.12.21 skal det avgjøres om hovedarbeidet med aktivitetsparken skal igangsettes.