Søknadsplikt

I områder avsatt til LNF er det kun tiltak knytta til såkalt stedegen næring i landbruket og enkle friluftstiltak som vil være i tråd med plan, noen slike tiltak vil likevel være søknadspliktige enten etter plan og bygningsloven eller etter landbrukslovgivingen ( f. eks landbruksveger). Andre tiltak vil være ulovlige med mindre det er innhentet en dispensasjon på forhånd.

Opparbeideklse av vei/ sti til hytte gjennom LNF område vil ikke være i tråd med LNF formålet, og vil derfor være avhengig av en eventuell dispensasjon for å kunne gjennomføre tiltaket. Tiltaket kan i tillegg være søknadspliktig etter byggereglene plan- og bygningsloven avhengig av omfanget.  Dersom tiltaket berører vassdrag må det også vurderes i forhold til vannressursloven.

Motorferdsel i utmark ved opparbeiding av tiltak

Motorferdsel i utmark er i utgangspunktet forbudt med mindre annet følger av motorferdselsloven. Dette betyr at hovedregelen er at det ikke er lov til å bruke motoriserte kjøretøy til å opparbeide tiltak i utmark uten at det er innhentet spesiell tillatelse til det.

Kontakt kommunen i forkant

Når det planlegges tiltak i utmark i forbindelse med hytte e.l anbefaler vi alltid å ta kontakt med kommunen først for å få avklart hva som må til for at tiltaket kan gjennomføres. Forhåndskonferanse kan bestilles via skjemaet Timebestilling av forhåndskonferanse i byggesak (PDF)