Om tilknytningsplikten

Kommuner kan pålegge eiendommer å koble seg til kommunalt vann og/eller avløp for å sørge for forsvarlig drikkevann og gode avløpsordninger til alle.

Eiendommer har en plikt til å knytte seg til kommunalt vann og/eller avløp etter plan- og bygningsloven (videre pbl.) § 27-2, dersom den offentlige vannledningen/avløpsledningen enten går:

  • over eiendommen
  • i veg som støter til eiendommen
  • over nærliggende areal (en avstand på 500 m vil vanligvis ligge innenfor dette)

Hvem kan unntaksvis beholde sitt private vann- og/eller avløpsanlegg?

I særskilte tilfeller hvor kostnadene er «uforholdsmessige store» eller «særlige hensyn tilsier dette» kan kommunen godkjenne en annen ordning enn tilknytning til det offentlige ledningsnettet, jf. pbl. §§ 27-1 og 27-2. En annen ordning kan da utgjøre et eksisterende privat vann- og/eller avløpsanlegg.

Hvorvidt kostnadene skal anses som uforholdsmessig store, vil bero på en konkret vurdering hvor ulike momenter inngår. Særlig vektlegges eiendommens utnytting og formål, samt om kostnadene ligger vesentlig over høyeste sjikt i kommunen.

Kommunen kan også unnta krav om tilknytning hvor særlige hensyn foreligger. Typiske tilfeller er eksempelvis der det nylig er investert i anlegg på eiendommen som tilfredsstiller kravene til helse og hindring av forurensning.

Dersom man ønsker fritak fra tilknytningsplikten, skal det sendes inn en søknad om dette til kommunen v/ Arealforvaltning hvor et eventuelt unntak begrunnes med kostnadene fra et tilbud fra entreprenør/rørlegger eller dokumenterte alternative løsninger.

Arbeidet med tilknytning

Søknad om vann- og avløpsarbeid og opprettelse av abonnement for tilknytning

Utbygging av ledninger er søknadspliktig etter pbl. § 20-1. Følgelig må du søke om oppstart for vann- og avløpsarbeid og kommunen må godkjenne før utbyggingen settes i gang.

Du må kontakte et godkjent firma som kan søke, prosjektere og utføre arbeidet for deg. Når arbeidet er ferdig skal dette dokumenteres ved at rørlegger/entreprenør sender inn ferdigmelding.

Til informasjon må du skrive erklæring/avtale med naboer, dersom ledninger skal gå over naboens eiendom. Avtalen må tinglyses.

Anbefaling: Knytt deg sammen samtidig som kommunens arbeid

Melhus kommune anbefaler at du knytter deg til de nye ledningene samtidig med kommunens anleggsarbeid. Her kan du enten avtale med samme entreprenør som utfører arbeidet for kommunen å knytte deg til ledningsnettet, eller engasjere en egen entreprenør eller rørlegger.

Er du allerede knyttet til privat vann?

Vi anbefaler at du kontrollerer, eventuelt utbedrer de øvrige ledningene, samtidig som du graver for å legge avløpsledning. Tilleggskostnadene for dette er normalt ikke så stor.

Dersom du har vannledning av galvanisert stål, bør den skiftes ut samtidig med at du legger ny avløpsledning. Erfaringsmessig har slike vannledninger begrenset levetid og bør skiftes ut før de ruster i stykker. Galvaniserte rør er følgelig ikke godkjent etter vår VA-norm.

Kan dagens avløpsanlegg brukes?

Eksisterende slamavskiller (septiktank) skal settes ut av drift (sluttømmes) og kummen sikres. Slamavskilleren kan eventuelt benyttes som stakekum. Et eventuelt minirenseanlegg må fjernes, slik at man ikke har ulovlig avfall på sin eiendom.  

Dersom eksisterende avløps- og overvannsrør har felles utløp, skal:

  • Alt spillvann fra innvendige sanitærinstallasjoner (toalett, bad, kjøkken og lignende) ledes bort i egen ledning frem til kommunens spillvannsledning.
  • Overvann (regn- og smeltevann, drenering og taknedløp) infiltreres til grunnen hvis grunnforholdene tillater det, eller så skal det ledes bort i egen ledning/eventuelt offentlig overvannsledning dersom denne har tilstrekkelig kapasitet.
  • Har eiendommen avløpsledning i plast av godkjent materiale, kan denne normalt fortsatt brukes.

Relevant lovverk:

  • Forurensningsloven kap. 4. Særlige regler om avløpsanlegg mv. (§§ 21-16)
  • Forurensningsloven kap. 5. Om avfall. (§§ 27-37)
  • Plan- og bygningsloven § 28-10

Krav om vannmåler

Vi krever at du installerer vannmåler når du knytter deg til det kommunale vann- og/eller avløpsnettet. Den skal være elektronisk og kommunen må kunne lese den av med kommunens antenneutstyr.

Ta kontakt med Melhus kommune ved behov for installering av vannmåler. Installering eller utskifting av vannmåler skal gjøres av godkjent rørleggerfirma. Du betaler en årlig leie for kommunal vannmåler.

Gebyrer

Saksbehandlingsgebyr er et engangsgebyr du får når søknaden om å bygge privat rørledning er godkjent.

Tilknytningsgebyr for enebolig er et engangsgebyr når bygget knyttes til det kommunale vann- og/eller avløpsnettet.

Vann- og avløpsgebyr er et årlig abonnement- og forbruksgebyr og eventuelt et gebyr for leie av kommunal vannmåler.

Viser til gebyrregulativet for Teknisk Drift - Vann, avløp og septik

Lurer du på noe?

Ta kontakt med oss på

Telefon: 72 85 80 00

E-post: postmottak@melhus.kommune.no