Last ned planen: Strategisk plan for tverrfaglig samarbeid og forebyggende arbeid barn og unge 2022-2025 (PDF).

Status for dette arbeidet: 

Høsten 2022 og vinteren 2023 jobber vi med implementering av planen. 

Om planen: 

Strategisk plan for tverrfaglig samarbeid og forebyggende arbeid barn og unge 2022- 2025 skal bidra til at:

  • Barn og unge som trenger hjelp, blir oppdaget tidlig og får hjelp uavhengig av om utfordringene gjelder lærevansker, psykisk eller fysisk helse, familiesituasjon eller annet.
  • Barn og unge og deres familier/foresatte får den helhetlige oppfølgingen de trenger av ulike tjenester, uavhengig av hvor tjenestene er organisert.
  • Alle barn opplever et godt og inkluderende oppvekst-, leke- og læringsmiljø.
  • Ungt utenforskap motvirkes

Målgruppen for planen er innbyggere, ansatte og politikere i Melhus kommune. 

Arbeidet med å utarbeide Strategisk plan for tverrfaglig samarbeid og forebyggende arbeid barn og unge 2022- 2025 har involvert flere tjenester knyttet til barn og unge, og med særlig fokus på forebyggende arbeid, tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid.

Hva er formålet? 

Prosjektgruppa har formulert to hovedmålsetninger:

  1. Vi skal styrke tverrfaglig arbeid og samordne tjenestene slik at barn, unge og foresatte erfarer sømløse tjenester
  2. Vi skal styrke tidlig innsats og forebyggende arbeid slik at barn og unge får rett hjelp til rett tid

Bakgrunn: 

Det ble gjennomført en forvaltningsrevisjon i Melhus kommune om tverrfaglig samarbeid for barn og unge i 2021, etter oppdrag fra kontrollutvalget. 

Revisjon Midt-Norge SA gjennomførte revisjonen, og i rapporten konkluderes det med at samarbeidet mellom barnehage, skole, PPT, barnevern og helsestasjon- og skolehelsetjenesten kan bli mer hensiktsmessig og forutsigbart. Den pekte på at kommunen på systemnivå mangler rammer for et godt tverrfaglig samarbeid, samt at kommunen ikke har en overordnet strategisk plan for det tverrfaglige samarbeidet.

Gjennomgangen viste også at samarbeidet mellom barnehage, skole og de ulike tjenestene har noen forbedringspunkter. Les rapporten fra forvaltningsrevisjonen (PDF). 

Med bakgrunn i revisjonsrapporten fremmet kontrollutvalget en sak for kommunestyret, der rådmannen etter vedtaket har gitt oppdrag om å utarbeide en strategisk plan for det tverrfaglige arbeidet med barn og unge. Planen skal ta utgangspunkt i revisjonsrapporten, og bidra til at Melhus kommune har et hensiktsmessig og forutsigbart samarbeid mellom tjenester knyttet til barn og unge. Prosjektgruppen skal også kartlegge hva som skal til for å få den foreslåtte strategien iverksatt.