Revidert 20.5.2021
 
1. Ansvarlig utførende plikter å følge Veglovas §§ 32 og 57.
 
2. Vegen skal være sikret for gående, syklende og kjøretøy mens arbeid pågår. Arbeidsvarslingsplan og risikovurdering MÅ vedlegges. Statens vegvesen håndbok N301 skal benyttes.
 
3. Ansvarlig utførende er økonomisk ansvarlig dersom det oppstår skader som følge av tiltaket. Dette gjelder blant annet hull i veg.
 
4. Krav og retningslinjer som er nedfelt i Melhus kommunes veg- og veglysnormer skal følges. 
 
5. Hvis andre aktører skal utføre arbeid i området, plikter søker å samarbeide om graving med disse. Melhus kommune kan pålegge samarbeid.
 
6. Melhus kommune kan pålegge utførende å benytte andre metoder enn graving, der det er hensiktsmessig.
 
7. Søker er selv ansvarlig for:
- å kartlegge ledninger og sørge for nødvendig graveavstand og eventuell gravetillatelse/dispensasjoner til disse. Se Melhus kommunes VA-norm for kommunale ledninger. Metro – hovedledning avklares med Trondheim kommune; send e-post.
- å kartlegge kabler og sørge for påvisning av disse.
- godkjenning for kryssing av privat og offentlig grunn.
- drift av anleggsområdet i hele gravemeldingsperioden.
- å varsle Melhus kommune, AMK, brann, politi og veg-sentralen når veg må stenges i forbindelse med gravearbeidet
 
8. Ved graving dypere en 1,0 meter er det krav om utkiling etter formelen B=D*0.5 på hver side.
 
9. Ved kryssing av veg skal det alltid legges ved to ekstra trekkrør 125 mm PVC. Trekkrørsendene koordinatfestes og data overleveres Melhus kommune i SOSI-format.
 
10. Det skal benyttes stedlige masser over omfyllingsmasser.
 
11. Reasfaltering
- Ved tversgående kryssing av veg, der asfalttykkelsen ≥ 5 cm, skal det freses fortanning på 0,5 meter på hver side av grøftekant før asfaltering.
- Der asfalttykkelsen er <5 cm skal det asfalteres minimum 0,5 meter fra grøftekant.
- Asfaltkant skal renskjæres før asfaltering.
- Søker står ansvarlig for å vedlikeholde oppgravd område inntil asfaltering er utført.
 
12. Dersom arbeidene innebærer graving i kvikkleiresone eller i områder med marin leire under marin grense, gjelder følgende: 
- Graving av grøfter som er dypere enn 2 meter: Geoteknisk vurdering av det konkrete tiltaket SKAL vedlegges. Vurdering gjennomføres av foretak med formell kompetanse innen fagområdet geoteknikk.
- Graving av inntil 2 meter dype grøfter: Arbeidene kan gjennomføres uten geoteknisk vurdering, men SKAL følge prinsippene i NVEs veileder 1/2019 - Sikkerhet mot kvikkleireskred - vedlegg 2 - Gjennomføring av K0-tiltak uten forverring – Graving av grøfter
Merk: Ved usikkerhet om tiltaket kan gjennomføres som beskrevet i veilederen og/eller om tiltaket forverrer stabiliteten, må det legges ved geoteknisk vurdering. 
 
13. Nærføring
- Ved legging av kabler og ledninger er det krav om at søker har godkjent nærføringstillatelse til offentlig veg.
- Ledninger som legges på annen manns grunn må avtales med grunneier
 
14. Ferdigstillelse
- Det stilles krav om at arbeidet er ferdigstilt innen sluttdato for godkjent gravemelding. Ved behov for utvidet sluttdato, kan man søke om dette i gravemeldingsportalen.
- Etter sluttdatoen for godkjent gravemelding kan Melhus kommune ferdigstille arbeidet for søkers regning.
- Loggbok for arbeidsvarsling og bilder som sluttdokumentasjon (minimum 3 bilder av gravested før og etter utført arbeid), skal vedlegges ferdigmeldingen.
- Alle kabler og tekniske installasjoner skal måles inn og data overleveres Melhus kommune (sosi-fil og/eller KOF-fil). Melhus kommune kan sette krav til innmålingsdata og format.
- Melhus kommune har reklamasjonsrett ovenfor søkeren i tre år etter ferdigstillelse av graving i/ved veg. Utgifter til utbedringer av setninger eller andre mangler som skyldes dårlig arbeidsutførelse, blir i dette tidsrom å belaste ansvarshavende.
 
15. Melhus kommune har med gjeldende fra 01.11.2014 innført gebyr for leie av offentlig gategrunn som tilfaller ansvarlig søker. Se priser og gebyr
Det stilles også krav til riggplan for området. Se regelverk for leie av offentlige trafikkområder i Melhus kommune (PDF).
 

For graving i og ved kommunal veg skal det søkes om gravetillatelse

Det er bestemt, med virkning fra 1. juli 2021, at gravesøknad, arbeidsvarslingsplan og eventuell kontroll, koster 4000 kroner for graving i og ved kommunal veg. Hvis det graves uten tillatelse vil den som er ansvarlig for gravingen motta et straffegebyr på 8000 kr.

Bestemmelsen er tatt av kommunestyret, med bakgrunn i veglovens §§ 32 og 57. Du kan lese mer om dette i vedtaket fra mai 2021.