Regelverk og ansvar

Hovedregelen er at grunneier har ansvaret for å sikre egen eiendom mot naturskade. Dette gjelder også dersom faren knytter seg til naturlige forhold på naboeiendommen.

Generelt gjelder det for alle grunneiere og tiltakshavere, både privat og offentlig, at man heller ikke skal forvolde skade på naboeiendom (grannelova § 2).

Grunneiere har også ansvaret for rensk og rydding i bekker og vassdrag som krysser eller grenser til eiendommen (vannressursloven § 13).

I byggesaker har grunneier/tiltakshaver ansvaret for å dokumentere skredsikker byggegrunn iht. kapittel 7 i Byggteknisk forskrift (TEK17) på dibk.no (Direktoratet for byggkvalitet) og NVEs retningslinjer fra 2/2011 på Flaum- og skredfare i arealplanar (PDF). I dette ligger også at grunneier/tiltakshaver har ansvaret for å få gjennomført nødvendige grunnundersøkelser og utredninger, samt sikringstiltak.

Risikoreduserende tiltak - Hva kan grunneier selv gjøre for å forhindre naturskade på sin eiendom?

  • Hold bekkekantene fri for hageavfall og annet avfall
  • Rydd bekkeløp for kvist, veltede trær og rasmasser, slik at bekken ikke endrer løp og eroderer i skråning
  • Ikke fjern naturlig vegetasjon fra skråning mot bekken
  • Ikke bygg eller sett opp installasjoner på skråningstopp ved elvekant. Dette medfører ekstra vekt og belastning på skråningen og faren for utrasing øker.
  • Ikke fyll jord, stein eller annen masse på skråningstopp eller i skråningen ned mot en bekk. Dette medfører ekstra vekt og belastning på skråningen og faren for utrasing øker.
  • Ikke iverksett egne flomsikringstiltak uten tillatelse fra kommunen.
  • Meld fra til kommunen dersom du vet om steder som kan utgjøre fare for oppdemming eller utgraving.
  • Sørg for å holde avløpsveier og dreneringsveier åpne. Stikkrenner og sluk må renses fri for is/snø, kvist, løv, søppel og sedimenter slik at vannet renner dit det skal. Sørg også for at vannet renner fritt i sluk og kummer som er frosset. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred. 

Hageavfall kan leveres på Remidt IKS' gjenvinningsstasjon på Hofstad, Lundamo eller Korsvegen. Åpningstider finner du på deres hjemmeside.