Pleie og omsorg, egenbetalingsregulativ

Pleie og omsorg, egenbetalingsregulativ

De fleste gebyrene som ikke er regulert i lov og forskrift blir regulert for en prisstigning på 4,8 % (avrundet til hele kroner oppover). Dette gjelder leie av sengetøy, trygghets- og sikkerhetsteknologi. 

Matombringing blir differensiert på porsjonsstørrelse og boform. Med bakgrunn i økte priser for råvarer reguleres foreslåtte priser fra kommunestyresak 47/2023 med 7%

I tillegg er beløpsgrenser for trygghets- og sikkerhetsteknologi og praktisk bistand justert i tråd med endringer i folketrygdens beregninger.

 MatombringingSpesialkost 
Middag pr. porsjon 450gkr 129Kr 139
Middag pr. porsjon 600gKr 171Kr 182
Fullkost for hjemmeboende pr. dag*kr 215Kr 235
Fullkost for personer på bofellesskap**Kr 250Kr 270
Tjenesten forutsetter behovsvurdering
Middagssalg hjemmeboende 450gkr 129Kr 139
Middagssalg hjemmeboende 600gKr 171Kr 182
Tjenesten avtales direkte med kjøkkenet
     

* Tjenesten inneholder: Frokost (brødmat og pålegg) Middag Kveldsmat (brødmat og pålegg). 

Drikkevarer kjøpes og leveres av butikk eller kjøp ekstern.  Dette leveres ikke av kommunen. 

** Tjenesten inneholder frokost, lunsj, middag, kveldsmat Brød og brødmat

, pålegg, smør, Middag inklusive dessert eller suppe, Kaffebrød, frukt, kjeks, Drikke: kaffe, te, sjokoladedrikk, melk, juice og saft.  

 

Leie av sengetøy
Leie av sengetøy og håndklærkr 295
Vask av privat tøykr 295

Trygghetsalarm
Beløpsgrense
Under 2Gkr 118 pr. mnd.
Over 2Gkr 295 pr. mnd.
Følgende kostnader belastes i tillegg bruker:
 • Nødvendig telefonabonnement (fast‐ eller mobilabonnement).
 • Påløpte kostnader for testing av apparatet (for eksempel tellerskritt).
 • Reparasjon av skade og batteriskift. 

Praktisk bistand

Selvkost (timepris) for hjemmetjenester:

 

kr 522

Praktisk bistand betales for hver time, inntil maksbeløpet. Tidsforbruket rundes av til nærmeste halvtime. Dersom husstandens samlede inntekt før særfradrag ikke overstiger 2G er maksbeløp 230 kr pr. mnd.
BeløpsgrenserPr. TimeAnt. TimerMaksbeløp
Under 2Gkr 237240kr 2301kr 230
2-3Gkr 355860kr 5223kr 1566
3-4Gkr 474480kr 5224kr 2088
4-5Gkr 593100kr 5225kr 2610
over 5Gkr > 593100kr 5226kr 3132
1G pr. 01.05.23kr 118620   
Egenbetaling er regulert i forskrift om egenbetaling for kommunale helse‐ og omsorgstjenester av 17.12.18 nr. 2038 med hjemmel i Lov om kommunale helse‐ og omsorgstjenester av 24.06.2011 §11‐2. Satser pr. 01.01.24 (over) justeres i tråd med endringer i forskriften.

DagsenteroppholdSpesialkost
Opphold per dagkr 110 
Middag pr. porsjon 450gkr 129Kr 139
Middag pr. porsjon 600gKr 171Kr 182
Utviklingshemmede fritas for egenandel  

Institusjonsopphold, korttid
Heldøgns oppholdKr 193 pr døgn
Dag‐/nattoppholdkr 110 pr døgn
LangtidsoppholdBeregnes etter inntekt
Egenbetaling er regulert i forskrift om egenbetaling for kommunale helse‐ og omsorgstjenester av 17.12.18 nr. 2038 med hjemmel i Lov om kommunale helse‐ og omsorgstjenester av 24.06.2011 §11‐2. Satser pr. 01.01.24 (over) justeres i tråd med endringer i forskriften.
Oppholdsutgift i institusjon/sykehjem, langtid 

Fribeløpet før beregning av vederlag for langtidsopphold er pt satt til kr 10 000. Fribeløpet før beregning av vederlag for langtidsbeboere i institusjon som, uten selv å ønske det, legges på dobbeltrom settes til kroner 48 300

Av inntekter utover 1G, fratrukket fribeløp, trekkes 75% årlig. Utover folketrygdens grunnbeløp betales 85%. (skal begrenses slik at enhver beholder minimum 25% av folketrygdens grunnbeløp.

Oppholdsutgiftkr 4988 pr døgn
Utgifterkr 151706 pr. mnd.
Utgifterkr 182 0481 pr. år
Egenbetaling er regulert i forskrift om egenbetaling for kommunale helse‐ og omsorgstjenester av 17.12.18 nr. 2038 med hjemmel i Lov om kommunale helse‐ og omsorgstjenester av 24.06.2011 §11‐2. Satser pr. 01.01.24 (over) justeres i tråd med endringer i forskriften.

Kommunale bygg, utleietakster og regler for utleie

Utleietakster og regler for utleie av kommunale bygg

Enkeltrom på skoler

Type rom

Utleietakst pr. påbegynt time

Klasserom/sløydsal/heimkunnskapsrom/musikkrom/bibliotek, barnehagelokaler og lignende - til aktiviteter for lag/org.Kr. 90
Gymnastikksaler m/scene og kjøkken til møte- og tilstelninger
Høyeggen, Rosmælen, Flå, ½ sal Gimse, Festsal Lundamo U., Brekkåsen,Kr. 131
Gimse, Eid og Lundamo B. inkl. storstuaKr. 167
GåsbakkenKr. 113
Lundamo skole, storstua (til konfirmasjon etc.)Kr 4 460 pr. dag/arr.
Gymnastikksaler til sang- og musikkøving, kurs innen kroppsøving, treningspartier og lignendeKr. 113 uten garderobe/dusj
Dusj/garderobeKr. 113
Svømmehall til treningKr. 450
Barnebursdag (til elev ved skolen + barnehagen)Kr. 688 pr. bursdag
 • Utenbygds leietaker får påslag på 50 % som tillegg til leieprisen.
 • Møter/øvinger beregnes ut fra en minstepris for 3 timer med påslag av ytterligere brukt tid.
 • I tillegg kommer utgifter til ekstra renhold og tilsyn der dette er nødvendig.

Billettpriser i folkebadene:

 • Voksne: Kr. 50,-
 • Barn: Kr. 30,-
 • Klippekort: Kr. 400,-
 • Aldersgrense: 16 år
 • Se også egne utleietakster for Hovin og Hølonda samfunnshus, samt Melhus Rådhus.

Generelle utleieregler og -takster for lokaler Melhus kommune eier eller er medeier i.

I. UTLEIEREGLEMENT

 1. Alle kommunale lokaler og lokaler som kommunen er medeier i, skoler, barnehager, og rådhuset, og uteareal til disse kan utleies etter regler som fastsettes av bygg og eiendom.
 2. Fastsetting av regler for den enkelte enhet må skje i henhold til gjeldende lover og forskrifter.
 3. Allerede inngåtte avtaler vedrørende asfalterte håndballbaner/idrettsbaner i
 4. umiddelbar nærhet av lokalene, kan ikke endres av de regler som fastsettes ved enhetene.
 5. Utleie til private som skal bruke kommunale lokaler til baking, ha Home party, etc. må avtales i hvert enkelt tilfelle og det skal betales leie.
 6. Ved utleie av kommunale lokaler til konfirmasjon/bryllup må leietaker sende inn søknad innen august året før arrangementet. Tildeling av lokalene skjer innen 15.august året før. Har flere ønske om samme dato, vil det bli foretatt trekning mellom søkerne.
 7. Overnatting i kommunale lokaler avgjøres i hvert enkelt tilfelle etter søknad, av virksomhetsledere (Bygg og eiendom/bruker av bygget) og brannvernleder.
 8. All utlevering av nøkler og gjennomgang av sikkerhetsrutiner ved all utleie, foregår kun mellom kl. 07.00 og 15.00 på hverdager, etter avtale med driftsleder.
 9. Alle arrangementer i regi av skole/barnehage går foran all annen utleie, unntaket er terminfestede kamper som kommer først.. Dette varsles senest en uke før arrangementet.
 10. Bygg og eiendom avgjør behovet for bruk av tilsynsvakter og ekstra renhold, i forbindelse med utleie av lokalene.
 11. Ved behov for utrykking av driftspersonell utover vanlig arbeidstid, der feil skyldes leietaker, vil leietaker bli belastes med minimum 2 timer overtid eller faktisk medgått tid.
 12. Virksomhetsleder for bygg og eiendom har ansvar for bygningene og skal påse at utleie skjer i henhold til fastsatte regler.
 13. Rådmannen tar avgjørelser ved tvilstilfelle.
 14. Formannskapet behandler søknader om avvik fra reglementet.

 II. UTLEIETAKSTER

 1. Takstsystem og prinsipper for utleiesatser fastsettes av kommunestyret. Det utarbeides egne takster for skole-/barnehagelokaler, idrettshallene og rådhuset.
 2. Innbetaling skal skje til økonomiseksjonen etter regning utstedt på bakgrunn av utleielister fra enhetene.
 3. Leie av uteområder er gratis for lag og organisasjoner innen kommunen.
 4. Det er gratis utleie av idrettshaller og gymsaler til trening for alle aldersgrupper. Gratis utleie til trening følger den ordinære skoleruta med unntak av planleggingsdager, d.v.s. at alle skolens ferier er unntatt for gratis trening. Se for øvrig pkt. H angående spesielle bestemmelser. Når det gjelder betaling for kamper i hallene i Melhus kommune, så er dette gratis for aldersgruppen opp til og med 18år. Aldersgruppen over 18 år skal betale for kamper. Det er gratis leie for alle lag/org. ved arrangement av stevner, cup’er, etc. i idrettshaller/gymsaler. Ved gratis leie av idrettshall og gymsaler til trening og kamper til aldersgruppen opp til og med 18 år, skal det ikke betales billettinntekter for publikum. Alle disse bestemmelsene gjelder kun for lag tilhørende Melhus kommune.
 5. Skole-/barnehagelokalene utleies gratis til skolens/barnehagens rådsorganer/styre, elevlag, skolekor/-korps, kommunale nemnder og utvalg, musikkskolen, ferdighetstrening for elever og lærere, studieorganisasjoner/voksen opplæring og arrangementer 1. og 17. mai.
 6. Alle aktiviteter som omfattes av pkt. e – studieorganisasjoner/voksen opplæring, men som er av inntektsbringende art for leietaker, faktureres husleie etter takster for utenbygdsboende for øvrig.
 7. Andre kommunale lokaler utleies gratis til skoler og barnehager til arrangement som går i skolens/barnehagens regi.
 8. Generelle regler for gratisleie: 
 9. For tradisjonell lagvirksomhet:

Hvert lag eller øvingsgruppe:

 • for barn under og i skolepliktig alder opp
 • til 12 år: 1 øving gratis pr. uke i skoleåret.
 • for barn 13-18 år: 2 øvinger gratis pr. uke i skoleåret
 • for aldersgruppen over 18 år 2 øvinger gratis pr. uke i skoleåret
 1. Til møtevirksomhet:

Hvert lag:

 • for barn under og i skolepliktig alder 1 gang gratis pr. måned i skoleåret
 1. Utenbygds leietakere skal alltid betale leieavgift.

 Utleietakster for Hølonda samfunnshus

Type romUtleietakst pr. påbegynt time
Sal med scene og kjøkkenKr. 167
Salen til sang – og musikkøving, kurs Innen kroppsøving, treningspartner og lignendeKr. 113
Kjøkken (kommer i tillegg til andre rompriser)Kr. 42
Minste møteromKr. 72
Begge møterommene sammenKr. 113
I tillegg til timeprisen kommer renholds utgifter ved alle arrangement. Pris er alltid gjeldende timesats 100 % overtid og minimum 2 timer.
Spesielle arrangementer inkl. renhold 
Hele huset til lukket arrangement/selskap/bryllup m/dans (inkl. renhold)Kr. 4 460
Hele huset til bingo (inkl. renhold)Kr. 1 785
Hele huset til offentlig dansefester/auksjonerKr. 15 095
 • Møter/øvinger beregnes ut fra en minstepris for 3 timer med påslag av ytterligere tillegg for brukt tid.
 • Utenbygds leietakere betaler et påslag på 50 % i tillegg til leieprisen.
 • Andelseiere får en reduksjon i leieprisen på 20 %.

 Utleietakster for Hovin samfunnshus

Type romUtleietakst pr. påbegynt time
Storsal inkl. scene og kjøkkenKr. 167
Storsal til trening/øvingKr. 113
Kjøkken (kommer i tillegg til andre rompriser)Kr. 42
Lillesal (ekskl. kjøkken)Kr. 113
Salong 1 og 2Kr. 90
Begge salonger sammenKr. 113
Lagskontor - klubbromKr. 77
Garderobe/dusj pr. romKr. 1 124
I tillegg til timeprisen kommer renholdsutgifter ved alle arrangement. Pris er alltid gjeldende timesats 100 % overtid og minimum 2 timer.
Spesielle arrangementer inkl. renhold 
Hele huset til lukket arrangement/selskap/bryllup m/dansKr. 4 460
Hele huset til bingoKr. 1 785
Hele huset til offentlig dansefester/auksjonerKr. 15 095
Lillesal + kjøkken til lukket arrangement/selskap etc.Kr 2 676
 • Møter/øvinger beregnes ut fra en minstepris for 3 timer med påslag av ytterligere tillegg for brukt tid.
 • Utenbygds leietakere betaler et påslag på 50 % i tillegg til leieprisen.
 • Andelseiere får en reduksjon i leieprisen på 20 %.

 Utleietakster Melhus rådhuset

LokaleUtleietakst pr. påbegynt time
Møterom m/teknisk utstyrKr. 155
KommunestyresalKr. 167
Kantine til møterKr. 113
Kantine til lukket arr. (barnedåp, konfirmasjon)Kr. 1 620 pr. dag/arr.
Kinosal m/sceneKr. 4 460 pr. dag/arr.
Leie av lydutstyr (PA-flate) i kinosal (Kommer i tillegg til leieprisene)Kr. 2 060 pr. dag/arr.
SceneKr 213
Scene til øving for innenbygds skoleklasser. Leietakere under dette punktet må vike plass for annen utleie. Beskjed gis senest 1 uke i forveien.Kr. 0
Scene til øving for sang- og musikklag m.m. Leietakere under dette punktet må vike plass for annen utleie. Beskjed gis senest 1 uke i forveien.Kr. 90

Kantineområdet er tilgjengelig for leie for eksterne, både organisasjoner, grupper og individer. Prisen for leie fastsettes av kommunestyret ihht gjeldende gebyrregulativ.

Det stilles ikke krav til at catering bestilles av Melhus catering ved utleie av kantineområdet. Dette fordi en slik ordning vil gi Melhus Catering et konkurransefortrinn som kan være i strid med EUs regler om konkurranse. Det må imidlertid opplyses om at kjøkkenet ikke er inkludert i leien, og at det ikke kan benyttes – men at catering kan bestilles gjennom Melhus Catering. 

Interne møter og arrangementer, herunder politiske møter og kulturarrangementer har fortrinnsrett. Dette betyr at det må settes opp en tydelig timeplan som henviser til når kantineområdet er tilgjengelig for leie.

Det er kun mulig å leie kantinen frem til klokken 22.00. Dette for å unngå langvarig festing utover natten og utfordringer med meråpent bibliotek morgenen etter et slikt arrangement.

For alle arrangement gjelder: I tillegg til leieprisen for kinosal kommer renholds utgifter. Pris er alltid gjeldende timesats 100 % overtid og minimum 2 timer.
I tillegg til leieprisene for kinosal kommer utgifter for tilstedeværelse av driftsleder der dette er påkrevet. Pris er alltid gjeldende timesats 100 % overtid og minimum 2 timer
Møter/øvinger beregnes ut fra en minstepris for 3 timer med påslag av ytterligere brukt tid. For riksinstitusjoner som Riksteateret og lignende utleies lokalene til en fast pris i henhold til alltid gjeldende avtale, inkl. nødvendig betjening. Rådmannen kan fastsette pris for utleieforhold som ikke dekkes av ovenstående. I tillegg kommer utgifter til ekstra renhold og tilsyn der dette er nødvendig, se egen pris. For utenbygds leietakere og forretningsmessige arrangement gjelder et tillegg på 50 % for alle satser.

Utleietakster og bestemmelser for aktivitetsbygget på Bruatunet 

LokaleUtleietakst pr. påbegynt time
Forsamlingssal

Kr. 113

Forsamlingssal m/kjøkken

Kr. 167

I tillegg til timeprisen kommer renholds utgifter ved alle arrangement som går ut over 3 timer. Pris er alltid gjeldende timesats 100 % overtid og minimum 2 timer
Spesielle arrangementer 
Hele huset til lukket arrangement/ konfirmasjon/ barnedåp/bursdag, etc.Kr. 3 248 inkl. renhold

Bestemmelser:

Eksempel utleiepriser:

3 timers arrangement uten kjøkken, Kr. 113 x 3 = kr. 339

3 timers arrangement med kjøkken, Kr. 167 x 3 = kr. 501

4 timers arrangement inkl. kjøkken Kr. 167 x 4 = kr. 668 + renhold, minimum 2 timer etter gjeldende timesats 100 % overtid.

Virksomhetsleder for bygg og eiendom har ansvar for bygningene og skal påse at utleie skjer i henhold til fastsatte regler.

Organisering av all utleie skal foretas av Bygg og Eiendom, v/driftsleder som har ansvar for bygget. Driftsleder skal ha oversikt over all utleie, dette på grunn av brannansvar og fakturaansvar.

Innbetaling av leie skal skje til økonomiseksjonen etter regning utstedt på bakgrunn av utleielister fra virksomheten.

Beboerne av Bruatunet har førsterett til bruk av bygget. Dette gjelder når de skal ha sine faste beboermøter, og hvis enkelte av beboerne skal feire sine egne bursdager. Minnestund for tidligere beboere og ektefeller inngår også i førsteretten. Beboerne på Bruatunet har da gratis leie. Datoer for dette skal legges inn i avtaleboken til driftsleder. Dette for å reservere bygget.

Det må varsles minst tre uker før arrangement skal avholdes. Minnestunder gjøres det unntak for.

Beboere i Lundebroen Borettslag, som er et borettslag hvor Melhus kommune har tildelingsrett, kan benytte bygget gratis til sine beboermøter og styremøter, en gang per måned. Til andre arrangement skal de betale på lik linje med andre leietakere.

Sanitetsforeningen i området får leie huset gratis til sine møter, en gang per måned.

Bygget kan brukes til bursdager fra 60 år og oppover, konfirmasjoner, barnedåp, årsmøter, lags -og styremøter.

Møter beregnes ut fra en minstepris for 3 timer med påslag av ytterligere brukt tid.

Rådmannen kan fastsette pris for utleieforhold som ikke dekkes av ovenstående.

I tillegg kommer utgifter til ekstra vasking og tilsyn der dette er nødvendig.

For utenbygds leietakere og forretningsmessige arrangement gjelder et tillegg på 50 % for alle satser.

Utleietakster for idrettshaller i Melhus kommune

 #Leieavgift for idrettshallInnenbygds utleietakst pr. påbegynt time
1.Trening – Foreninger og lag (barn t.o.m. 18 år har gratis leie)GRATIS
1.1.Pr. sal (1/4 av hallen) per klokketimeKr. 95
1.2.½ av hallenKr. 147
1.3.Hele hallenKr. 254
1.4.StyrketreningsromKr. 77
1.5.Ved bruk av styrketreningsrom der bruken inngår som den del av den tiltenkte trening i hall/sal betales ikke ekstra avgift.
1.6.Garderobe, betjent hallKr. 98
1.7.Garderobe, ikke betjent hall – hallens reelle utgifter. 
1.8.Badstu, betjent hall.Kr. 98
1.9.Badstu, ikke betjent hall – hallens reelle utgifter. 
1.10Bot ved feil/ikke godkjent klisterbrukKr. 3 000 pr. bot
2.Trening enkeltpersoner. 
2.1.Pr. timeKr. 42
2.2.Klippekort à 10 klippKr. 248
3.Stevner, konkurranser og arrangementer. 
3.1.Hele hallen20 % av billettinntektene minimum kr. 914 Kr. 440 per påbegynt time utover 2 timer.
3.2.Møterom, per påbegynt time. Maksimum leie pr. dag, kr. 603Kr. 208
 Hvis bruk av kjøkken er nødvendig, inngår dette i prisen per møterom.
4.Idrettsarrangementer uten billettinntekter. 
4.1.Pr. sal (1/4 av hallen) pr. kl. timeKr. 145
4.2.Hele hallen pr. time.Kr. 402
4.3.Ved arrangement som er definert som minihåndball/-fotball.Kr. 208
5.Fullmakter. Bygge- og eiendomssjefen gis fullmakt til å fastsette leie for enkeltstående arrangement.
6.Avbudsmeldinger. Lag som ikke melder avbud til fast trening/konkurranse senest 1 uke før utleiedatoen, må betale full pris.
7.Tilleggsavgifter. For arrangementer som gjør det nødvendig med ekstra betjening, betaler leietaker for de reelle merutgifter i tilknytning til de leiesatser som er nevnt under pkt. 1-6.
9Forretningsmessige arrangementer – messer etc. (gjelder også utenbygdsboende)
9.1.Per døgn inkl. overtid driftsleder og ekstra renholdKr. 22 647
9.2Hel helg fra fredag t.o.m. søndag kveld – inkl. overtid driftsleder og ekstra renholdKr. 52 832

Utleiepriser for kamper i hallene i Melhus kommune.

Pris per minutt Kr. 7,81. For utenbygds leietakere gjelder et tillegg på 50 % for alle satser.

AldersgruppeTidPris per kampPris for utenbygdslag per kamp
10-11 år45 min.Kr. 352Kr. 528
12-13 år60 min.Kr. 469Kr. 703,50
14-15 år60 min.Kr. 469Kr. 703,50
16-17-18 år70 min.Kr. 547Kr. 820,50
Senior80 min.Kr. 625Kr. 937,50
Senior 3.div.120 min.Kr. 937Kr. 1.405,50

 

Generelle regler for utleie av idrettshaller og gymsaler i Melhus kommune

 1. Alle foreninger/organisasjoner som leier idrettshall/gymsal, plikter å ha voksen ansvarlig leder til stede.
 2. Leierne har ikke adgang til andre lokaler enn dem de til enhver tid leier. (Unntatt fra dette er kombinert trening – hall/treningsrom).
 3. Uvedkommende har ikke adgang til hallene/gymsalene.
 4. All passasje til haller/gymsaler og treningsrom foregår gjennom garderobene.
 5. Hvert parti skal ha en ordensmann som sammen med ansvarlig leder skal sørge for følgende: 
 6. Før trening tar til skal omkledning foretas i garderobene. Ansvar for tøy, verdisaker m.m. er utleieren uvedkommende.
 7. Det er ikke tillatt å trene uten fottøy. Alt treningsutstyr som setter merker i golvet er ikke tillatt brukt, for eksempel sko med pigger/knotter, spranglister av metall uten beskyttelse etc. Alt fottøy som nyttes i hallen må være rengjort for sand og annet smuss.
 8. Bare teknisk fotballtrening, for eksempel ”FIVE-A-SIDE”-spill, er tillatt. Uvettig spark mot vegger, tak etc. er ikke tillatt. Bare spesielt godkjente baller til innendørsbruk er tillatt.
 9. Fotballsko, andre knottsko og piggsko kan ikke brukes i lokalene. Sko som er brukt under utetrening tas av ved inngangen.
 10. Driftsleder/tilsynsvakt/ansvarlig leder skal sørge for forsvarlig åpning og lukking av foldevegg. De er også ansvarlig for bruken av andre tekniske innretninger i hallene/gymsalene.
 11. Tobakksrøyking er ikke tillatt innendørs og ikke ved hovedinnganger. Bruk av rusmidler er forbudt på idrettshallen/gymsalens område. Unntaket er arrangement med godkjent skjenkebevilgning.
 12. Ved arrangement som stevner/cuper vil alle lag/org. få leie idrettshaller/gymsaler gratis. Dette gjelder kun for lag tilhørende Melhus kommune. Ved behov for ekstra renhold faktureres dette etter medgått tid. Ekstra søppeltømming etter et stevne/cup vil bli fakturert leietaker direkte fra ReMidt el. fra Melhus kommune.
 13. Ved stevner og større arrangementer plikter leietaker å stille med hjelpere og ordensvern.
 14. Alle leiere plikter å rette seg etter de pålegg som blir gitt av driftsleder eller tilsynsvakt.
 15. Skader på inventar og bygning som følge av uvøren framferd vil leieren bli gjort økonomisk ansvarlig for. Alle skader må straks meldes til driftsleder eller tilsynsvakt.
 16. Alle lag/parti skal gi beskjed senest 1 uke før utleiedato, hvis tildelt tid ikke skal benyttes. Det vil bli sendt ut faktura på leie av lokalene, dersom beskjed ikke er gitt. Dette gjelder også for de aldersgrupper som egentlig har gratis leie. Viser til pkt. 6 i utleietakster for idrettshaller.
 17. All treningstid følger skoleruta med unntak av planleggingsdager, d.v.s. at alle skolens ferier er unntatt for trening. Trening innenfor skoleruta og på planleggingsdager er gratis for alle. Bruk av hallene/gymsalene utover dette, må det søkes om til Melhus kommune ved bygg og eiendom. For all utleie utover den ordinære skoleruta og planleggingsdagene og utleiesesongen september-april, vil det bli belastes leie for alle aldersgrupper.
 18. Brudd på utleiereglene fra leierens side kan føre til at partier/grupper blir utestengt fra hallene/gymsalene for kortere eller lengre tid etter virksomhetsleder for Bygg og Eiendom sin avgjørelse.
 19. Utleiereglene sendes/leveres leietakerne. Ansvarlig leder har plikt til å gjennomgå reglene med deltakerne/medhjelperne, slik at hver enkelt blir kjent med dem.
 20. Virksomhetsleder for Bygg og Eiendom kan i spesielle tilfeller dispensere fra utleiereglene.

Regler for bruk av idrettshaller for lag/grupper som trener eller spiller kamper

 1. For trening/kamp skal laget som leier, stille en ansvarshavende leder og
  Kontrollør som møter fram i god tid før treningen/kampen tar til. Det skal føres kontroll med inn- og utgang til tribuner, hall og garderober for å hindre ukontrollert trafikk.
 2. De som skal trene/spille kamp, har adgang til omkledningsrom tidligst 15 minutter før trening og 30 minutter før kamp.
 3. Det er leietakers ansvar å bestille tilstrekkelig med tid slik at terminfestede serie- og cupkamper, som av en eller annen grunn blir forsinket, skal få spilles ferdig uten at neste leietaker av hallen bli skadelidende.
 4. Tilrigging og rydding av hallen må leieren sørge for under ledelse av vaktmester, tilsynsvakt eller ansvarlig leder.
 5. Utstyr som etter avtale kan brukes under trening eller kamp, skal utleveres av vaktmester, tilsynsvakt eller ansvarlig leder. Sistnevnte påser at utstyret blir brakt på plass etter bruk.
 6. Generelle regler for leie av idrettshaller/gymsaler gjelder.

Regler for bruk av styrketreningsrom i idrettshallene

 1. Personer under 18 år må være i følge med en voksen person som er ansvarlig for at treningen skjer i betryggende former.
 2. I skoletida disponerer skolen styrketreningsrommet i henhold til fordelingsplanen.
 3. Lag som trener i hallen, kan i inntil ½ time etter endt trening disponere styrketreningsrommet.
 4. Etter forhåndsavtale kan styrkerommet leies.
 5. Enkeltpersoner kan, mot å betale billett, trene i styrketreningsrommet når det er plass
 6. Det er ikke tillatt å bruke ball i styrketreningsrommet.
 7. Ved bruk av skivestang skal det være sikring
 8. Utstyr utenom det som finnes i styrketreningsrommet skal godkjennes av ansvarshavende i hallen.
 9. Skade på utstyr meldes til ansvarshavende
 10. Det er ikke tillatt å bruke utesko i styrketreningsrommet.
 11. For øvrig gjelder generelle regler for leie av idrettshallene.

 

Utleietakster for lokaler ved Kroa eldresenter, Buen omsorgssenter og Melhus arbeidssenter 

Type rom – KROA ELDRESENTERUtleietakst pr. påbegynt time
Kjøkken (20 m²)Kr. 42
Peisestue (49 m²)Kr. 90
Kantine (67,8 m²)Kr. 113
Aktivitetsrom (54,3 m²)Kr. 90
Kjøkken-peisestue-kantine- inkl. renhold)Kr. 3 138 pr. dag/arr.
Hele huset (191 m²) (inkl. renhold)Kr. 4 460 pr. dag/arr.

Type rom – BUEN OMSORGSSENTER/BYGDAKAFEUtleietakst pr. påbegynt time
Bygda kafè (197,8 m²) (inkl. renhold)Kr. 4 460 pr. dag/arr.
Peisestua (58,1 m²) (inkl. renhold)Kr. 2 747 pr. dag/arr.
Rom 3 – peisestua-dagsenter (58,1 m²) – pr. påbegynt timeKr. 90
Type rom – MELHUS ARBEIDSSENTERUtleietakst pr. påbegynt time
Kantine m/kjøkken (118 m²) (inkl. renhold)Kr. 2 747 pr. dag/arr.
Kantine m/kjøkken (118 m²) – pr. påbegynt timeKr. 138
 • Utenbygds leietaker får påslag på 50 % som tillegg til leieprisen.
 • Møter/øvinger beregnes ut fra en minstepris for 3 timer med påslag av ytterligere brukt tid.
 • Renhold kommer i tillegg til leieprisen på timebasert leie.
 • Eventuelt behov for tilkalling av driftsleder, kommer også i tillegg til leieprisen.

 Utleieregler for lokaler ved Kroa eldresenter, Buen omsorgssenter/bygdakafe og Melhus arbeidssenter

 • Virksomhetsleder for bygg og eiendom har ansvar for bygningene og skal påse at utleie skjer i henhold til fastsatte regler.
 • Organisering av all utleie skal foretas av Bygg og Eiendom, v/driftsleder som har ansvar for bygget. Driftsleder skal ha oversikt over all utleie, dette på grunn av brannansvar og fakturaansvar.
 • Møter beregnes ut fra en minstepris for 3 timer med påslag av ytterligere brukt tid.
 • Rådmannen kan fastsette pris for utleieforhold som ikke dekkes av ovenstående.
 • I tillegg kommer utgifter til ekstra vasking og tilsyn der dette er nødvendig.
 • For utenbygds leietakere og forretningsmessige arrangement gjelder et tillegg på 50 % for alle satser.
 • Innbetaling av leie skal skje til økonomiseksjonen etter regning utstedt på bakgrunn av utleielister fra driftsleder.

 

 

 

Arealforvaltning, gebyrregulativ

Arealforvaltning, gebyrregulativ

2. GENERELLE BESTEMMELSER

HJEMMEL TIL Å VEDTA GEBYRREGULATIV.

 • Plan- og bygningslovens (pbl) § 33-1, for behandling av søknad om tillatelse, utferdigelse av kart og attester og for andre arbeid som det etter plan- og bygningsloven eller tilhørende forskrifter påhviler kommunen å utføre, herunder behandling av private planforslag. Gebyret skal ikke overstige kommunens kostnader på sektoren. I gebyret kan det inkluderes utgifter til nødvendig bruk av sakkyndig bistand under tilsyn. Andelen av gebyr som innkreves for tilsyn skal framgå av regulativet. Kostnader til grunnundersøkelse eller andre tiltak som kommunen krever før søknaden kan behandles, utføres og betales av tiltakshaver. 
 • § 32 i lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) av 17 juni 2005.
 • Konsesjonslovens §1 for behandling av konsesjonssaker og Jordloven for behandling av deling av grunneiendommer
 • § 2-12 i Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
 • Lokal forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av oljeholdig avløpsvann (ikrafttredelse 1.1.15)
 • Lov om eierseksjoner av 16.6.17 § 15 (i kraft fra 1.1.18) Gebyret kan ikke være høyere enn de nødvendige kostnadene kommunen har med slike saker.
 • Gebyrregulativet vedtas av kommunestyret

BETALINGSBETINGELSER OG BETALINGSPLIKT.

 • Den som får utført tjenester etter dette regulativet skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som framgår av påfølgende bestemmelser. 
 • Ved avslag på søknad betales fullt gebyr. I slike tilfeller refunderes innkrevd gebyr for godkjenning av ansvarsretter, utstikking og ajourføring av kartverk samt innkrevd tinglysingsgebyr.
 • For søknader som trekkes (skriftlig) før de er ferdigbehandlet skal 50 % av behandlingsgebyret betales. 
 • For søknader som returneres pga manglende dokumentasjon etter gitt frist skal 50% av behandlingsgebyret betales.
 • Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan kommunen, etter skriftlig søknad fastsette annet gebyr enn det som framgår av regulativet. Søknad om nedsettelse av gebyret utsetter ikke betalingsfristen.

ENDRING AV GEBYRREGULATIVET.

 • Endring av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret, jfr plan- og bygningslovens § 33-1. Dersom det ikke foretas en revisjon av gebyrregulativet foretas en justering av gebyrsatsene i forbindelse med kommunestyrets budsjettbehandling for kommende år.

GEBYR TIL STATLIGE ETATER.

 • Der kommunen skal kreve inn gebyrer til statlige etater for saker som behandles etter dette regulativet (eksempelvis tinglysingsgebyr) skal utskriving og innkreving av statlige og kommunale gebyrer skje samordnet. 
 • Grunnsatsen for rettsgebyret (R) er pr. 01.01.2023) kr. 1243,-. Størrelsen på rettsgebyret endres som regel i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet, det vil si en gang i året.

3. BYGGESAKSBEHANDLING

3.1 TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG TILLATELSE ETTER §§ 20-1 OG 20-2, (ett-trinns behandling).
a) Nybygg bolig og fritidsbolig
En boenhetkr 28 300,-
Tillegg pr boenhet i flerboligbygg, rekkehus og kjedehuskr 11 100,-
b) Næringsbygg og kombinerte bygg (herunder bygninger for tjenesteyting), garasjer, uthus, nybygg, tilbygg, påbygg, underbygg
Mindre tiltak som utløser søknadspliktkr 11 100,-
51 – 70 m2   BRAkr 17 400,-
71 – 100 m2 BRAkr 24 750,-
101 – 200 m2 BRAkr 28 300,-
201 – 300 m2   BRAkr 38 000,-
301 – 400 m2 BRAkr 48 000,-
401 – 600 m2 BRAkr 62 700,-
601 – 1000 m2 BRAkr 81 600,-
over 1000 m2 BRAkr 108 900,-
I tillegg betales et gebyr pr bruksenhet utover én kr 11 100,-
c) Driftsbygninger i landbruket
Bruksareal inntil1000 m2 BRAkr 11 100,-
Bruksareal over 1000m2 BRAkr 38 000,-
d) Bruksendring
For hver bruksenhet som blir berørtkr 11 100,-
e) Riving, fasadeendring mv
Tiltak som krever avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelsekr 11 100,-
f) Mindre søknadspliktige tiltak i / på eksisterende bygninger
Fasadeendring, tilleggsdel til hoveddel innenfor en bruksenhet, pipe, skilt, reklameinnretninger, antennesystem, tak over terrasse samt riving som ikke krever avfallsplankr 5 500,-
g) Utenomhusanlegg
Lekeplasser, parkeringsplasser, svømmeanlegg, støttemurer, idrettsanlegg, master mmkr 5 500,-
h) Bryggeanlegg og moloerkr 8 300,-
i) Ledningsanleggkr 5 500,-
j) Midlertidige konstruksjoner og anlegg   Inntil 2 årkr. 4 300,-
k) Vesentlige terrenginngrep, (§ 20-1 k)
0-1000 m2kr 4 300,-
1000- 5000 m2kr 11 100,-
5.000 m2 – 10.000 m2 og/eller over 3 m høydekr 28 300,-
over 10000 m2kr 38 000,-
l) Opparbeiding av regulerte felt, teknisk infrastruktur
1 – 10 tomter / boenheterkr 28 300,-
11 eller flere tomter / boenheterkr 38 000,-
m) Merarbeid i forbindelse med etterspørring av søknader om tiltak eller ferdigattest der tiltaket allerede er tatt i brukKr 1 700,-
n) Registrering av ikke søknadspliktige byggetiltakkr    1 100,-
3.2 OPPDELING AV SØKNADER I RAMMETILLATELSE OG IGANGSETTINGSTILLATELSER ETTER § 21-4 (to-trinns behandling).
a) Søknad om rammetillatelse75 % av 3.1
b) Søknad om igangsettingstillatelse for hver igangsettingstillatelse innenfor rammen40 % av 3.1
c) Ved ytterligere oppdeling av hver søknad om igangsettingstillatelse for hver behandlingsrunde.25 % av 3.1
3.3 UTSLIPPSSAKER.
a) Søknad om utslipp av avløpsvann fra bolighus, hytter mv.:
1) mindre enn 15 pekr 11 100,-
2) 15 pe til 50 pekr 29 100,-
3) mellom 50 pe og 1000 pekr 54 100,-
4) 1000 pe til -2000 peKr 62 700,-
Samme priser gjelder for rehabilitering av avløpsanlegg etter pålegg, men dersom kommunens frister i pålegget overholdes betales 70 % av sats av 1-3.
Rehabilitering av avløpsanlegg uten pålegg 70 % av 1-3
b) Søknad om utslipp av oljeholdig avløpsvann, forurensingsforskriften § 15-4kr 9 800,-
c) Søknad om påslipp til kommunalt avløpsnett, forurensingsforskriften § 15A-4Kr 9 800,-

3.4 OPPRYDDING AV FORURENSET GRUNN
Godkjenning av tiltaksplan for opprydding av forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider. (Forurensningsforskriften kap 2)kr 11 500,-
Gebyr ved pålegg for opprydding av forurenset grunn Kr 20 300,- 
3.5 SAKSBEHANDLING ETTER KAP 7 I FORURENSNINGSFORSKRIFTEN
Saksbehandling av saker etter kap 7 forurensningsforskriften faktureres etter anvendt tid.Timepris kr 1 750,-

 

3.6 ENDRING AV SØKNAD/TILLATELSE
Søknad om endring av tillatelse25% av behandlingsgebyret

3.7 Søknad om personlig ansvarsrett (selvbygger)
Søknad om personlig ansvarsrett (selvbygger)kr   1 700,-
3.8 DISPENSASJON FRA TEKNISK FORSKRIFT
For saker som krever dispensasjon fra teknisk forskrift kreves et tilleggsgebyr på kr 3 700,-
3.9 DELING AV GRUNNEIENDOMMER.
a) Deling i område hvor tomteinndeling/festepunkt framgår av vedtatt plankr 13 500,-
b) Deling i område hvor tomteinndeling/festepunkt ikke framgår av vedtatt plankr 16 600,-
c) Deling av tilleggsparsellkr 8 400,-

3.10 DELING I EIERSEKSJONER. 

Seksjonering nybygg1-4 seksjoner5 eller flere seksjoner
Seksjonering nybyggKr 16 500,-

16 500 + 750,- pr seksjon over 4

Seksj. eksisterende bygg og reseksjoneringKr 22 500,-

22 500 +750,- pr seksjon over 4

Sletting/opphevingKr 7 000,-

Kr 7 000,-

I tillegg kommer følgende gebyrer:

 • Tinglysning (Tinglysingsloven § 12 b)
 • Oppmåling (Matrikkellovens § 18)

 

3.11 TILSYNSGEBYRER

Tilsynsgebyr som skal betales av- alle som har tillatelse etter forurensningsforskriften kap. 15, og alle som har tillatelse fra kommunen eller er underlagt forskrift etter forurensningsforskriften kap. 15A

Gebyret skal belastes alle oljeutskilleranlegg innenfor kommunens myndighetsområde.

Tilsynsgebyret utgjør kr 2 100,- pr år.

Tilsynsgebyr som skal betales av eier av bebygd eiendom med innlagt vann som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsanlegg

Tilsynsgebyret utgjør kr 600,- pr år for anlegg etter kap 12 og 13.

3.12 Kontrollgebyr (forurensningsforskriften kap 2 og 7)

Faktureres ved kontroll etter anvendt tid. Timesatsen er kr 1 600,- Gebyr ilegges uavhengig av om avvik avdekkes, og er ikke en straffereaksjon.

3.13 GENERELLE BESTEMMELSER

 • Kostnader til grunnundersøkelse eller andre tiltak som kommunen krever før søknaden kan behandles, utføres og betales av tiltakshaver.
 • Gebyr beregnes ut fra gjeldende gebyrregulativ på innleveringstidspunkt for komplett søknad. Dette gjelder også for søknad om igangsettingstillatelse og søknad om endring av tillatelse.
 • Andelen av gebyret etter plan- og bygningsloven som innkreves for tilsyn utgjør 10%
 • Tiltakshaver skal selv sørge for nødvendige utredninger i forbindelse med tilsyn jfr pbl § 33-1

4 KART- OG OPPMÅLINGSTJENESTER

4.1 Opprettelse av matrikkelenhet
4.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn, matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn samt oppretting av anleggseiendom
areal / Volum fra 0 – 2000 m²Kr 29 000
areal fra 2001 m² – 5000 m² økning pr. påbegynt da.Kr 3 100
areal fra 5001 m² – økning pr 5 daa:Kr 3 100
volum fra 2001 m³- økning pr påbegynt 1000 m³Kr 2 200
 
4.1.2 Oppmåling av uteareal på eierseksjon
  areal fra 0 – 50 m²Kr 12 400
areal fra 51 – 250 m²Kr 18 600
areal fra 251 – 2000 m²Kr 28 000
areal fra 2001 m² – 5000 m2 økning pr. påbegynt da.Kr 3 100
areal fra 5001 m2 – økning pr 5 daa:Kr 3 100
4.1.3 Registrering av jordsameie
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid, minstegebyrKr 6 500
4.1.4 Oppmålingsforretning punktfeste
Oppmålingsforretning punktfeste med markarbeidKr 12 500
4.1.5 Oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer
For oppmålingsforretninger som gjelder større sammenhengende arealer til landbruks- allmenne fritids- og andre allmennyttige formål betales gebyr etter medgått tid.
4.1.6 Oppmålingsforretning over berørte grenser i reguleringsarbeid
For oppmålingsforretninger over grenser som må klarlegges i forbindelse med utarbeiding av reguleringsplaner betales gebyr etter medgått tid. Det henvises til Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister § 6

4.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
For oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning I tillegg kommer gebyr for oppmålingsforretning når denne avholdes, jfr. 1.1.1 - 1.1.6.Kr 4 000

4.2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 4.1.1 og 4.1.2

4.3 Grensejustering
4.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²).  En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen.  For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.
areal fra 0 – 250 m²Kr 10 500
areal fra 251 – 500 m²Kr 14 600

4.3.2 Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³
Gebyr for grensejustering av anleggseiendom faktureres etter medgått tid, minstegebyrKr 3 400

4.4 Arealoverføring
4.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres.  Arealoverføring utløser dokumentavgift.  Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.
Areal/Volum 0-500 m² Kr 18 600
Areal fra 501 – 2000 m²Kr 29 000
Areal fra 2001 m² – 5000 m² økning pr. påbegynt daa.Kr 3 100
Areal fra 5001 m² – økning pr 5 daa:Kr 3 100

4.5 Påvisning av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
Faktureres etter medgått tid, minstegebyrKr 3 400

4.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter
Faktureres etter medgått tid, minstegebyrKr 3 400

4.7 Privat grenseavtale
Faktureres etter medgått tid, minstegebyr3 400

4.8 Utstedelse av matrikkelbrev (statens satser)
Matrikkelbrev inntil 10 siderKr 200
Matrikkelbrev over 10 siderKr 400
Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.

4.9 Timepris
Timepris for arbeider etter matrikkellovenKr 1 700

4.10 Tinglysing / andre kostnader
I saker som krever tinglysing av dokumenter, kommer tinglysingsgebyr og eventuelt dokumentavgift i tillegg til kommunens gebyrer
Kostnader som kommunen påføres i forbindelse med innhenting av relevante opplysninger i forbindelse med oppmålingsforretninger, viderefaktureres til rekvirent

4.11 Nedsatt gebyr etter Matrikkelloven
Etter matrikkelforskriftens § 18 skal kommunen gjennomføre oppmålingsforretningen og fullføre matrikkelføring innen 16 uker. Oversittes fristen skal gebyret for oppmålingsforretningen og matrikkelføringen avkortes med en tredjedel. Denne bestemmelsen kommer ikke til anvendelse i vintertiden, jfr. forskriftens § 18, 3. ledd. Melhus kommune definerer vintertiden til å vare fra 1. desember til 1. mai.

4.12 Betalingstidspunkt
Gebyrene fastsettes etter det regulativ som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Gebyret skal kreves inn etterskuddsvis.

4.13 Endring av regulativet eller gebyrsatsene
Endringer av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret, normalt i forbindelse med kommunestyrets behandling av økonomiplan og budsjett for kommende år.

4.14 Øvrige Bestemmelser

Følgende arbeider er gebyrfrie:

 • Grensejustering i forbindelse med annen forretning
 • Sammenslåing av bruk
Alle gebyrer inkluderer nødvendig merkemateriell.
Alle gebyrer skal betales til kommunen etter faktura fra oppmålingsmyndighet.

 5. Plansaksbehandling

5.1 Reguleringsplaner
ABehandlingsgebyr alle planer (grunngebyr)Kr 93 700
B Arealgebyr etter planområdets areal tillegg til A (grunngebyr) ved arealer over 5.000 m2:
B1For arealer over 5.000 m² til og med 10.000 m²Kr 29 000
B2For arealer over 10.000 m² til og med 15.000 m²Kr 88 400
B3For arealer over 15.000 m² til og med 20.000 m²Kr 151 800
B4For arealer over 20.000 m² betales et tillegg på for hvert påbegynt arealintervall på 1.000 m²Kr 1 850
C1Behandling av planprogram jfr. PBL §4-1Kr 40 400
D1Vurdering (politisk behandling) av om et forslag til reguleringsplan skal fremmes jfr. §12-11Kr 29 000
5.1.1 Endring av reguleringsplan
A Behandlingsgebyr
A1Endring av reguleringsplaner plankart og bestemmelser etter § 12-14 første ledd der endringer som behandles krever full høring (ny plan).100 % av 5.1 A og B1-B4
A2Mindre endringer i reguleringsplan eller utfyllinger innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen, jf. Pbl §12-14 andre ledd Kr 29 700
5.1.2 Bestemmelser for øvrig knyttet til reguleringsplan
A

Følgende forslag til reguleringsformål er fritatt for gebyr: LNF- områder, 

grønnstruktur, herunder friområder som ikke inngår i utbyggingsområde, arealer som 

unntas fra byggemulighet som følge av regulering til bevaring eller vern, samt 

områder som kommunen pålegger innsender å ta med i planforslaget og som ikke er 

en nødvendig del av de utbyggingsområder forslagsstiller ønsker å regulere.

B

For at et privat planforslag skal bli tatt opp til behandling skal dokumentene være av 

en slik kvalitet at de kan legges ut til offentlig ettersyn uten videre bearbeiding av 

kommunen. Dette vil si at plankartet med planbeskrivelse og bestemmelser er 

utarbeidet i h.h.t krav for fremstilling av arealplanforslag for Melhus kommune 

CBeregningsgrunnlaget er arealet av det planområdet som fremmes til 1. gangs behandling.
5.1.3 Avvisning og tilbaketrekking av planforslag
ADersom forslaget avvises i løpet av behandlingsprosessen, kan rådmannen etter søknad redusere gebyret med inntil 50%.
BGebyret kan likevel ikke reduseres mer enn at det dekker kommunens annonsekostnader
CVed tilbaketrekking av plan etter oppstartsmøte og før den tas opp til 1. gangs behandling, kan det faktureres et gebyr beregnet på medgått tid til arbeidet med planen. Timepris kr 1 760,-
DDersom en plan trekkes skriftlig, før den tas opp til 2. gangs behandling skal 25 % av behandlingsgebyret tilbakebetales
5.2 Dispensasjoner etter PBL § 19
A Behandlingsgebyr
A1Behandling av dispensasjoner etter plan- og bygningsloven kap. 19 som må sendes på høring til regionale myndigheterKr 29 700
A2Behandling av dispensasjonssaker som ikke trenger å sendes på høring til regionale myndigheterKr 17 600
5.2.1 Bestemmelser for øvrig tilknyttet dispensasjon etter PBL § 19
AVed trekking av dispensasjonssøknad før det foreligger vedtak betales 75% av gebyr i 5.2 A1 eller A2.

 

6. Landbruk

6.1 Deling av grunneiendommer
Deling av grunneiendommer (jordloven)Øvre sats vedtas i statsbudsjettet for 2024
6.2 Konsesjon
Behandling av søknad om konsesjon.Øvre sats vedtas i statsbudsjettet for 2024

7. Diverse avgifter

Tinglysningsgebyr
Tinglysingsgebyr for ny eiendom, dokumentavgift, erklæringer, matrikkelbrev, eierseksjonering etc. til Statens kartverk faktureres etter de til enhver tid gjeldende satser.

 

 

 

 

 

Kulturskolen, betalingsbestemmelser

Kulturskolen

Betalingsbestemmelser for kulturskolen:

Det er kommunestyret som vedtar kulturskolens skolepengesatser. Skolepenger faktureres 2 ganger årlig. Påbegynt semester betales som et helt semester. Følgende satser gjelder for Kulturskolen i Melhus kommune fra 1. januar 2024. Satsene gjelder pr semester.

Pris per semester kulturskolen
Instrumental- og vokalopplæringKr 1 715
Moderne musikkproduksjonKr 1 715
Visuelle kunstfagKr 1 715
DansKr 1 220
DramaKr 1 220
Sirkus og sirkus fordypningKr 1 220
Lyd- og lysteknikkKr 1 220
Musikkgrupper: Filiokus, Musikkmix, Kor (3. -6. Trinn) og BandKr 1 220
Instrumentleie (fiolin og trekkspill)Kr 50

 

Rabattordninger:

 • Søskenmoderasjon: For familier med mer enn ett barn i kulturskolen gis moderasjon på 25% fra barn nummer to (etter fødselsdato). Det forutsettes at barna er registrert med samme betaler i Speedadmin. 
 • Flerfagsrabatt: Elever som går på flere fag, får 25% rabatt fra 2. tilbud
 • Dans: For elever som går på flere danseparti, gis 25% rabatt på 2. dansetilbud og 50 % rabatt på 3. dansetilbud.
 • Makspris: Ingen familie skal betale mer enn 3 430,- pr. semester (halvår).

Oppsigelse av kulturskoleplass:

 • Utmeldingsfrist for vårsemesteret er 1. desember og for høstsemesteret 1. juni. Skriftlig oppsigelse gjøres via Speedadmin eller pr. epost til kulturskolen@melhus.kommune.no.

Friplass:

Du kan søke om friplass for inntil 2 plasser per elev når husstandens alminnelige inntekt er inntil 4G. Søknad innvilges for ett skoleår om gangen. Siste års skatteoppgjørsskjema vedlegges søknaden. Hvis situasjonen er endret etter dette må det dokumenteres ved for eksempel separasjonsbevilling eller annet. Søknad sendes til postmottak@melhus.kommune.no.

Søknadsfrister:

1. september (gjelder hele skoleåret)

1. februar (gjelder vårsemesteret)

SFO, betalingsbestemmelser

SFO

Følgende satser gjelder for skolefritidsordningen i Melhus kommune SFO fra 1. januar 2024. 

OppholdstidPrisTidsrom
1–2 trinn
Mindre enn 12 timer pr. uke GratisPr. mnd.
12 timer eller mer pr. ukeKr 1 573Pr. mnd.
3–4 trinn
Mindre enn 12 timer per ukeKr 2 003Pr. mnd.
12 timer eller mer pr. ukeKr 3 145Pr. mnd.
Kjøp av enkeltdagerKr 270Pr. dag

 

I skolens ferie tilsvarer halv plass to hele dager på SFO. Disse dagene fastsettes ved den enkelte skole.

I tillegg kommer eventuelt kostpenger, som fastsettes ved den enkelte skole.

Plass i SFO betales fra den dato plassen tilbys familien.

Generelle betalingsbestemmelser:

Betaling for opphold i skolefritidsordningen skjer på bakgrunn av tilsendt regning fra Melhus kommune. Det betales for opphold 11 måneder i året. Juli er betalingsfri. Ved barnets sykdom, der fraværet utgjør en sammenhengende periode på mer enn en måned, og det foreligger legeerklæring om barnets sykdom/fravær, kan det søkes om fritak for betaling.

Søskenmoderasjon

Det gis 20 pst. søskenmoderasjon i skolefritidsordningen.

Moderasjonen gis på det rimeligste tilbudet. Søskenmoderasjon gis etter at eventuelt andre moderasjoner er trukket fra. Søskenmoderasjon beregnes automatisk i vårt datasystem. Der foreldre har avtalt delt bosted for barnet, skal barnet anses for å være fast bosatt begge steder/med begge foreldre. Det må leveres søknad med dokumentasjon (samværsavtale, minimum 40%). Søknaden sendes til Melhus kommune, Oppvekst og kultur. Det gis ikke moderasjon på kostutgifter.

Økonomisk moderasjon

Melhus kommune følger retningslinjene i Forskrift til opplæringsloven for inntektsgradert foreldrebetaling. Ordningen gjelder foreldrebetaling på 1. -4 trinn og gratis SFO for elever på 5. -7. trinn med særskilte behov.

Kommunen skal etter søknad gi reduksjon i foreldrebetalinga for skolefritidsordninga på 1.-4. årstrinn slik at den per elev utgjør maksimalt seks prosent av inntektene til husholdningen, dersom:

 • a. foreldrebetalinga for et skoleår utgjør mer enn seks prosent av inntektene til husholdningen det siste året, eller
 • b. det er en varig nedgang i inntektene til husholdningen inneværende år som gjør at foreldrebetalinga for et skoleår utgjør mer enn seks prosent av inntektene til husholdningen.

For søknader før 1. august gjelder kommunen sitt vedtak fra 1. august og ut skoleåret. Blir det søkt etter 1. august, gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut skoleåret.

Du kan søke om redusert betaling via foreldreportalen Vigilo.

Du må legge ved kopi av siste års skattemelding. Du kan også legge frem annen dokumentasjon for inntekt, eller søke underveis i året dersom det er en vesentlig og varig endring i inntekten.

Grunnlaget for vedtaket er familiens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Dette gjelder også for samboere, uansett foreldreansvar. Vedtaket gjelder for ett SFO-år. Du må derfor levere ny søknad hvert år.

Du må betale inntil søknaden er behandlet og det er fattet et vedtak om redusert foreldrebetaling.

Det gis ikke moderasjon på kostutgifter.

 

 

 

Barnehage, betalingsbestemmelser

Barnehage

Maksprisen for et ordinært heltidstilbud fastsettes av Stortinget. Priser for deltidsplasser settes i forhold til dette. Det betales for 11 måneder pr år. Juli er betalingsfri måned.

Følgende satser gjelder for barnehage i Melhus kommune fra 1. januar – 31. juli 2024:

Oppholdstid pr uke5 hele dager, ca 50 t/u4 hele dager, ca 40 t/u3 hele dager, ca 30 t/u2/3 hele d, ca 25 t/u2 hele dager, ca 20 t/u
Pris pr mndkr. 3 000,-kr. 2 501,-kr. 1 866,-kr. 1 567,-kr. 1 271,-

 

Kjøp av enkeltdagerkr. 201 pr dag

Følgende satser gjelder for barnehage i Melhus kommune fra 1. august – 31. desember 2024:

Oppholdstid pr uke5 hele dager, ca 50 t/u4 hele dager, ca 40 t/u3 hele dager, ca 30 t/u2/3 hele d, ca 25 t/u2 hele dager, ca 20 t/u
Pris pr mndkr. 2 000,-kr. 1 667,-kr. 1 244,-kr. 1 045,-kr. 847,-

 

Kjøp av enkeltdagerkr. 134 pr dag

I tillegg kommer kostpenger som fastsettes i den enkelte barnehage.

Generelle betalingsbestemmelser:

Betaling for opphold i barnehage skjer å bakgrunn av tilsendt faktura fra Melhus kommune.

Ved barnets sykdom, der fravær utgjør en sammenhengende periode på mer enn en måned, og det foreligger legeerklæring om barnets sykdom/fravær, innvilges det fritak for betaling. Jfr. Vedtekter for Melhus kommunes barnehager.

Økonomisk moderasjon

Melhus kommune følger nasjonale regler for inntektsgradert foreldrebetaling og gratis kjernetid.

Kommunen skal gi reduksjon i foreldrebetalingen slik at den per barn utgjør maksimalt seks prosent av husholdningens samlede inntekter dersom:

a. maksimalgrensen for foreldrebetaling for ett barnehageår utgjør mer enn seks prosent av husholdningens inntekter det siste året,

b. det er en varig nedgang i husholdningens inntekt inneværende år som gjør at foreldrebetalingen for ett barnehageår utgjør mer enn seks prosent av husholdningens inntekter.

 Barnehagene kan kreve kostpenger i tillegg.

Kommunen skal gi fritak for foreldrebetaling for 20 timer per uke til alle barn fra og med 1. august i det kalenderåret de fyller to år og frem til skolestart dersom:

a. husholdningens samlede inntekter i det siste året er lavere enn inntektsgrensen fastsatt av Stortinget, eller,

b. det er en varig nedgang i husholdningens inntekter i inneværende år som gjør at husholdningens inntekter er lavere enn inntektsgrensen fastsatt av Stortinget. Pr august 2023 er inntektsgrensen satt til kr. 615 590 kroner per år. Fra 1. august 2024 blir inntektsgrensen kr. 642 700.

Du må søke om moderasjon i kommunen der barnet er folkeregistrert. Kopi av selvangivelsen siste år legges ved søknaden. For søknader som gjelder barnehageåret 2023/24, er det selvangivelsen for 2022 som skal legges ved. For søknader som gjelder barnehageåret 2024/25, er det selvangivelsen for 2023 som skal legges ved. Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten til den forelderen som har samme folkeregisteradresse som barnet.

Det søkes om reduksjon i foreldrebetalingen for ett barnehageår av gangen.

Du må betale inntil søknaden er behandlet og det er fattet et vedtak om redusert foreldrebetaling. Det gis ikke reduksjon i foreldrebetalingen med tilbakevirkende kraft, men fra og med første hele måned etter at søknaden er mottatt av Melhus kommune.

Ordningene er søknadsbasert og digitalt skjema på kommunens hjemmeside benyttes.

Søskenmoderasjon

Melhus kommune følger nasjonale regler for søskenmoderasjon.

For familier med mer enn ett barn i barnehage gis moderasjon på 30% på barn nummer 2, fra barn nummer 3 er det gratis for de som har flere barn i barnehagen på samme tid. Ved ulike oppholdstider gis moderasjon i forhold til det korteste tilbudet. Søskenmoderasjon gis etter at eventuelt andre moderasjoner er trukket fra. Det gis søskenmoderasjon også når søsken går i ulike barnehager. Når søsken går i ulike barnehager, er det den barnehagen det yngste barnet går i som gir moderasjon. 

Reduksjon i foreldrebetaling gis dersom:

a. søsknene bor fast sammen, og

b. går i barnehage i samme kommune.

Søskenmoderasjon beregnes automatisk i vårt datasystem. Der foreldre har avtalt delt bosted for barnet, skal barnet anses for å være fast bosatt begge steder/med begge foreldre. Det må leveres søknad med dokumentasjon (samværsavtale, minimum 40%). Søknaden sendes til Melhus kommune, Oppvekst og kultur. Det gis ikke moderasjon på kostutgifter.

 

 

Teknisk drift, gebyrregulativ

Teknisk drift

1. Generelle bestemmelser

Hjemmel til å vedta gebyrregulativ

 • Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av lokale reglementer, bestemmelser, regulativer og deklarasjoner. De viktigste dokumentene er lov av 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg, lov av 14. juni 2013 nr. 52 om vern mot forurensninger og om avfall, sentral forskrift om begrensning av forurensning av 29. januar 2014 nr. 77 og forskrift for utslipp av avløpsvann fra bolig- og fritidsbebyggelse i Melhus kommune av 16. mars 2010.
 • Gebyrene skal ikke overstige kommunens kostnader på sektoren. I gebyret kan det inkluderes utgifter til nødvendig bruk av sakkyndig bistand under tilsyn. Andelen av gebyr som innkreves for tilsyn skal framgå av regulativet. Kostnader til graving eller andre tiltak som kommunen krever før søknaden kan behandles, utføres og betales av tiltakshaver.
 • Gebyrregulativet vedtas av kommunestyret.

Betalingsbetingelser og betalingsplikt

 • Abonnenten har ansvar for betaling av gebyr, uansett om gebyrkravet er rettet mot abonnenten eller annen regningsmottaker. Abonnenter som samarbeider om felles vannmåler, er solidarisk ansvarlige for gebyrene. Gjelder slikt samarbeid sameie etter lov om eierseksjoner, er hver abonnent ansvarlig for mengdevariabel del av gebyret i forhold til sin eierandel, dersom ikke annen fordeling er fastsatt i sameiets vedtekter eller bindende vedtak i sameiet.
 • Den som får utført tjenester etter dette regulativet skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som framgår av påfølgende bestemmelser. 
 • Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter ”Lov om pant ” § 6-1. 
 • Tilknytningsgebyr innkreves i egen faktura og skal være betalt når tilknytning foretas. Tilknytningsgebyr sendes ut når søknad om tilknytning er godkjent.
 • Årsgebyr og tilknytningsgebyr kan kreves inn av kommunen etter lov om betaling og innkreving av skatte- og gebyrkrav. 
 • Omregningsfaktoren ved arealberegning av forbruk er 1,2 (0,6 for fritidsbolig jf. §2-3-1)
 • Ved ulovlig tiltak faktureres gebyret, også eventuelle overtredelsesgebyr, etter de satser som gjelder på det tidspunktet forholdet blir oppdaget eller påtalt.
 • Abonnenten plikter å ta kontakt med kommunen innen forfall dersom fakturaen er feil. Ved vesentlige feil eller mangler ved gebyrberegningen, skal beregningen rettes og differansen gjøres opp. Krav som er foreldet etter reglene om foreldelse av fordringer, dekkes normalt ikke.
 • Ved mottak av vann- og/eller avløpstjenester uten godkjent tilknytning skal gebyr betales fra det tidspunkt tilknytningen ble foretatt. Har kommunen ikke annet beregningsgrunnlag, utmåles gebyret etter skjønn. Slik beregning innebærer ikke at kommunen har godkjent tilknytningen. Tilknytningsgebyr betales etter gjeldende sats på det tidspunktet kravet fremsettes.
 • Ved tap av kommunale inntekter kan også erstatningskrav bli stilt til utførende virksomhet (entreprenør/rørlegger). 
 • Dersom frakobling er foretatt uten godkjenning skal abonnenten betale gebyr inntil frakoblingen er godkjent.
 • Det er ikke klageadgang på gebyrer som er fastsatt i henhold til dette gebyrregulativ, jf. forvaltningslovens bestemmelser. 
 • Enkeltvedtak truffet i medhold av forskriften, kan påklages til kommunens klagenemnd. 
 • Klage sendes til den instans som har fattet vedtaket, og innen tre uker etter mottatt vedtak.
 • Kommunen kan frafalle påløpt gebyr helt eller delvis dersom særlige grunner tilsier det. Gebyr må betales innen forfallsdato selv om gebyrvedtaket er påklaget.

Endring av gebyrregulativet.

 • Endring av gebyrregulativet kan kun gjøres av kommunestyret. 
 • Dersom det ikke foretas en revisjon av gebyrregulativet foretas en justering av gebyrsatsene i forbindelse med kommunestyrets budsjettbehandling en gang i året.

Frister

 • Frist for innsendelse av ferdigattest etter at det er foretatt tilknytning til kommunalt ledningenett er en måned. Etter dette kan det løpe på gebyrer i forbindelse med purring.
 • Frist for innsendelse av vannmålermelding etter at det er foretatt montering av vannmåler er en måned. Etter dette kan det løpe på gebyrer i forbindelse med purring.
 • Det kan påløpe gebyr for kontroll av vannmåler dersom det ikke sendes inn vannmåleravlesningsstand ved årsskifte.
 • Det kan også påløpe purregebyr ved manglende innbetaling ved betalingsforfall.
 • Går krav til inkasso vil det også påløpe ulike gebyr til inkassoselskap.

Generelle bestemmelser.

 • Kostnader til graving eller andre tiltak som kommunen krever før søknaden om tilknytning eller fritak godkjennes, utføres og betales av tiltakshaver.
 • Gebyr beregnes ut fra gjeldende gebyrregulativ på innleveringstidspunkt for den aktuelle søknaden.

Fakturering av gebyr.

 • Gebyr knyttet til kommunalt vann og kloakk sendes ut fra Melhus kommune. Gebyr knyttet til private avløpsanlegg sendes ut fra ReMidt Interkommunale selskap.

2. Tilknytningsgebyr

 2.1 Tilknytning kommunal vannledning

u/mva

m/mva

Tilknytning vann pr. boenhet

13 178

16 472

Tilknytning vann pr. hytte/fritidsbolig

13 178

16 472

Tilknytning vann offentlig/næring pr m2 *)

65,88

82,36

Tilknytning vann pr. driftsbygning

26 356

32 945

Tilknytning vann utv. tappekran

13 178

16 472

 2.2 Tilknytning kommunal avløpsledning

u/mva

m/mva

Tilknytning avløp pr. boenhet

13 582

16 978

Tilknytning avløp hytte/fritidsbolig

13 582

16 978

Tilknytning avløp offentlig/næring pr m2

     67,91

84,89

Tilknytning avløp pr. driftsbygning

27 165

33 956

*) Minimum tilknytningsgebyr er to ganger tilknytning for en boenhet. Dvs. at dersom bygget er under 400 m2, må det betales gebyr tilsvarende for en driftsbygning. Er arealet høyere skal m2-gebyr betales.

3. Kommunalt vann og avløp

 3.1 Abonnementsgebyr

u/mva

m/mva

Abonnementsgebyr vann bolig

2 317

2 896

Abonnementsgebyr avløp bolig

3 195

3 994

Abonnementsgebyr vann boenhet i borettslag

2 317

2 896

Abonnementsgebyr avløp boenhet i borettslag

3 195

3 994

Abonnementsgebyr vann fritidseiendom

1 159

1 448

Abonnementsgebyr avløp fritidseiendom

 1 597

1 997

Abonnementsgebyr vann næring *)

3 838

4 797

Abonnementsgebyr avløp næring *)

6 510

8 138

 3.2 Forbruksgebyr

u/mva

m/mva

Forbruksgebyr vann pr. m3

21,87

27,33

Forbruksgebyr avløp pr. m3

56,34

70,43

 3.3 Leie av vannmåler

u/mva

m/mva

Leie vannmåler, pr år, mindre enn 25 mm

434

543

Leie vannmåler, pr år, 25 – 32 mm

1 448

1 810

Leie vannmåler, pr år, større enn 32 mm

2 896

3 620

 3.4 Andre gebyrer

u/mva

m/mva

Vannmåler avinstallering

2 896

3 620

Vannmåler reinstallering

2 896

3 620

Ny vannmåler ved utskifting / bytte **)

1 448

1 810

Kontroll vannmåler

724

905

Purregebyr ***)

724

905

*) Dersom en eiendom består av både bolig- og næringsbygg, belastes gebyr for både næringsdel og alle boenheter.

**) Kostnaden for ny vannmåler reduseres i forhold til gammel målers alder / levetid.

***) Gjelder manglende ferdigmelding, tilknyttingsmelding, vannmålermelding.

 

Renovasjon og slam, gebyrregulativ

Renovasjon og slam

Gebyrsatser for Melhus kommune i 2024 knyttet til tjenestene renovasjon og tømming av slam.

Remidt IKS`s budsjett for 2024 skal behandles av styret før endelig vedtak i representantskapet den 6. november 2023. Styret og representantskapet har tidligere lagt føringer for budsjett og gebyrer gjennom Økonomiplan 2024-2027 vedtatt i representantskapet i R-sak 02/23, og senest med premisser for budsjett og avfallsgebyrer 2024 vedtatt i styret i S-sak 34/23.

Forslaget til budsjett for 2024 bygger videre erfaringstall etter 4 års drift. Tjenestetilbudet er nå i sin helhet harmonisert ved at det er innført like renovasjons- og slamforskrifter i alle eierkommunene og prosjektet med utrulling av ny felles kildesorteringsordning er ferdigstilt for husholdninger. Fortsatt må dette innarbeides for fritidsbebyggelsen. Selvkostfondet pr. 31.12.22 hadde en positiv saldo på kr 18,9 mill. kroner, men med store innbyrdes forskjeller mellom hvert selvkostområde:

 

Husholdning: + kr 1,5 mill. kroner

Fritid: - kr 6,4 mill. kroner

Kommunal næring + kr 8,0 mill. kroner

Slam: + kr 16,0 mill. kroner

Prognostisert årsresultat gir slik saldo på selvkostfondene ved utgangen av 2023:

Husholdning: + kr 13,0 mill. kroner

Fritid: - kr 1,0 mill. kroner

Kommunal næring + kr 8,0 mill. kroner

Slam: + kr 6,0 mill. kroner

Samlet + kr 24,0 mill. kroner

For 2024 legges det opp til følgende gebyr:

Renovasjon:

 • Husholdning: kr 4 100,- eks mva.
 • Renovasjon fritidshus (servicegrad 2): kr 1 590,- eks mva.

For slam endres gebyrene fra følgende:

Slam:

 • Oppmøtepris (O): kr 746,- per anlegg, eks. mva 
 • Tømming og behandling fra slamavskiller (P1): kr 451,- per m3, eks. mva. (P1)
 • Tømming og behandling fra tett tank: kr 382,- per m3, eks. mva. (P2)
 • Tømming og behandling av minirenseanlegg: kr 382,- per m3, eks. mva.
 • Melhus kommune – tilsyn spredte avløp (myndighetsutøvelse, momsfritt) kr 564,- pr. anlegg pr. år.

 

 

 

Gravemeldinger i og ved kommunal veg, samt leie av gategrunn, gebyrregulativ

Gravemeldinger i og ved kommunal veg samt leie av gategrunn

Følgende gebyrer for behandling av gravemeldinger i og ved kommunal veg i 2024:

 • ved graving i og ved kommunal veg kr 4 436,- eks. mva
 • ved graving i og ved kommunal veg uten tillatelse vil gebyret bli kr 9 072,- eks.mva
 • Leie av offentlig gategrunn i Melhus kommune kr 4,01 per m2 per døgn eks.mva