Visjon og mål for utvikling av Melhus sentrum:

«Melhus sentrum er et urbant og miljøvennlig sted ved Gaulas bredd, preget av kunst, kultur og mangfoldig folkeliv.»

Kartutsnitt Melhus sentrum, områdeplan.png

Overordnede mål

 • Mennesker i alle aldre bosetter seg i sentrum fordi sentrum er funksjonelt og attraktivt med gode bo- og oppvekstmiljø, godt kollektivtilbud og sentrumstilbud og gode muligheter for rekreasjon.
 • Melhus sentrum framstår som helhetlig med Gaula som en naturlig livsnerve som knytter sentrum sammen.
 • Sentrum framstår som et attraktivt handelssentrum med et variert tilbud.
 • Flere reiser kollektivt som følge av at kollektivknutepunktet er lett tilgjengelig og har gode overgangsordninger mellom bil, buss, tog, sykkel og gange. Transportmulighetene er fleksible, trafikksikre og lesbar for alle transportgrupper (gående, syklende, kollektivbrukeren og bilisten).
 • Det satses på universell utforming ved all planlegging og bygging i sentrum.
 • Det sikres gode arenaer for fysisk aktivitet, både nær naturen og i tettbebyggelsen, tilpasset forskjellige gruppers funksjonsnivå.

               

Delmål

 1. Felles forståelse administrativt/politisk og blant innbyggere hvordan Melhus sentrum skal utvikles
 2. Torg/ felles uterom/grønnstruktur fastsettes
 3. Framtidige rammer for offentlig, teknisk og sosial infrastruktur avklares
 4. Pendlerparkering for togreisende og bussreisende avklares
 5. Tilrettelegging langs Gaula avklares
 6. For å sikre viktig dyrkamark og kulturlandskap i og rundt planområdet, og støtte opp under kollektivtilbudet, skal det legges til rette for effektiv bruk av arealene rundt kollektivknutepunktet, og i bebygde områder i gang/sykkelavstand til kollektiv.
 7. Stasjonsområdet med en fremtidsretta løsning som ivaretar de kollektivreisende fra Melhus sentrum avklares
 8. Etasjehøyder for de forskjellige områdene innenfor planområdet avklares.
 9. Rammer for tetthet og høyder innenfor planområdet avklares
 10. Rammer for parkering innenfor planområdet avklares
 11. Bolig- og næringsareal / sentrumsformål avklares
 12. Eventuelle områder for etablering av kjøpesenter avklares.
 13. Forutsigbar finansiering av fellesfunksjoner avklares
 14. Kartlegging i nødvendig grad i forhold til Naturmangfoldloven gjennomføres
 15. Rekkefølgebestemmelser innenfor planområdet fastsettes

Fremdrift:

Planen ble vedtatt i kommunestyret den 24.09.2019. Planen er kunngjort. Sakspapirer finner du ved å søke «2016001» på http://webhotel3.gisline.no/Webplan_5028/

Kontaktinformasjon:
Egil Johannes Hauge
E-post
Telefon: 975 84 349