Etter gjennomført tilsyn, kan kommunen gi deg pålegg om å oppgradere ditt avløpsanlegg. Før det sendes brev med krav om etablering av et nytt avløpsanlegg, innhenter saksbehandler de opplysningene kommunen har om anlegget. Vi leter blant annet i kommunens bygningsarkiv for å finne utslippstillatelsen, eventuelle vedtak eller annen dokumentasjon på anlegget. Vi innhenter også opplysninger fra tømmefirma.

Dersom grunneier har opplysninger om avløpsanlegget, er det selvsagt ønskelig å motta dette.  

Når kommunen skal avgjøre om det skal etableres et nytt avløpsanlegg vurderes flere forhold. 

Hvilke forhold vurderes?

  • Har du et infiltrasjonsanlegg som er yngre enn 30 år, og det ikke er registrert avvik, er det sannsynlig at du fortsatt kan bruke anlegget. Dette er anlegg som har gode renseegenskaper, hvor det forventes lang levetid.
  • Har du derimot et sandfilteranlegg eldre enn 10 år, må du regne med å få pålegg om å skifte anlegget. Det er fordi sandfilteranlegg er bygd opp av tilkjørt sand med begrensede renseegenskaper. Dersom du mener at ditt sandfilteranlegg fortsatt renser godt, kan du eventuelt engasjere en rørlegger til å ta en prøve.
  • Har du et minirenseanlegg eldre enn 10 år, får du ikke automatisk krav om oppgradering, men det bør tas en prøve fra utslippet for å avgjøre renseegenskapene.  

Hvor lang tid har jeg?

Du har omtrent to år på deg fra kommunen sender det første brevet, til et nytt avløpsanlegg skal være på plass.

Det gis en kortere frist (ca. 6 mnd.) på å sende inn søknadspapirene. Dette gjør vi fordi vi ønsker at du skal starte prosessen i god tid, og for å sikre at søknaden er behandlet og utslippstillatelsen er gitt før arbeidet starter opp.

Det er ikke meningen at du skal ordne dette selv. Du behøver hjelp fra et firma som har god kompetanse på dette fagfeltet. Når du skal velge firma er det derfor viktig at du velger et firma som kan vise til kompetanse på fagfeltet (mer informasjon om nytt avløpsanlegg).

Kostnader

Det er dessverre vanskelig å si nøyaktig hva det vil koste, dersom du har fått pålegg om å oppgradere ditt avløpsanlegg, eller du frivillig ønsker å oppgradere anlegget. Kostnadene avhenger av type anlegg og hva som må gjøres. Kommunens erfaring er imidlertid at de fleste som må oppgradere sitt anlegg, må etablere et nytt avløpsanlegg på eiendommen. Prisen for et nytt avløpsanlegg avhenger også av hvilken type som velges. Husk at kostnader omfatter både investeringskostnader og driftskostnader over tid, og at det er din entreprenør/rørlegger som skal velge anlegg ut fra din eiendom

Regelverk

Kommunestyret har vedtatt Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter m.v. på lovdata.no og Komite for teknikk og miljø har vedtatt Retningslinjer for prosjektering, bygging og søknadsbehandling knyttet til separate avløpsanlegg (PDF).

Utarbeidelsen av retningslinjer er et samarbeidsprosjekt med nabokommunene til Melhus.

Det lokale regelverket baserer seg på det det sentrale regelverket som:
Forurensningsloven på lovdata.no
Forurensningsforskriften på lovdata.no
Plan – og bygningsloven på lovdata.no