Mål med utredningsarbeidet:

Arealbruk i et langsiktig perspektiv avklares i området.
Grunnvannsressursen ivaretas som mulig drikkevannskilde for regionen i et langsiktig perspektiv. Belastningen på grunnvannsressursen skal ikke økes.

Konsekvensutredningen tar for seg dagens situasjon og arealbruk på Fremo innenfor et avgrenset område. Det presenteres også tre forskjellige alternativer for fremtidig utvikling av området og mulige konsekvenser av disse: naturressursalternativet, grunnvann- og landbruksalternativet og bolig- og næringsalternativet.

Her kan du lese "Konsekvensutredning Fremo, Ler" (PDF)

Planprogram:

Planprogram for konsekvensutredning og kommunedelplan Fremo (PDF)

Kontaktinformasjon:

Egil Johannes Hauge
E-post
Telefon: 975 84 340