Mål med utredningsarbeidet:

Arealbruk i et langsiktig perspektiv avklares i området.
Grunnvannsressursen ivaretas som mulig drikkevannskilde for regionen i et langsiktig perspektiv. Belastningen på grunnvannsressursen skal ikke økes.

Konsekvensutredningen tar for seg dagens situasjon og arealbruk på Fremo innenfor et avgrenset område. Det presenteres også tre forskjellige alternativer for fremtidig utvikling av området og mulige konsekvenser av disse: naturressursalternativet, grunnvann- og landbruksalternativet og bolig- og næringsalternativet.

Konsekvensutredningen finner du her

Planprogram:

Planprogrammet finner du her

Kontaktinformasjon:

Egil Johannes Hauge
E-post: egil.johannes.hauge@melhus.kommune.no
Telefon: 72 85 80 24 eller 975 84 340