Ras etter styrtregnet på Kvål i juni 2017
Styrtregnet på Kvål i juni 2017 førte blant annet til at de store vannmassene gravde seg gjennom en privat veg på Forset som til slutt førte til at den raste sammen. Foto: Jøte Toftaker, NRK

Det er forventet at klimaendringene vil føre til en nedbørsøkning på 20 prosent, og en temperaturøkning på cirka 4°C i året for kommuner i Sør-Trøndelag i framtiden (Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag ble 1. januar 2018 slått sammen til Trøndelag). Temperaturen beregnes å øke mest om vinteren, og nedbøren å øke mest om sommeren og høsten.

Dette vil blant annet føre til gradvis mindre snøsmelteflommer, mens regnflommene blir større, spesielt på høsten. Økt forekomst av lokal, intens nedbør (styrtregn) øker sannsynligheten for flom i tettbygde strøk og i vassdrag. I juni 2017 fikk innbyggerne på Kvål erfare hvilke store ødeleggelser styrtregn kan føre til, da det kom hele 60 millimeter styrtregn på en time.

Som følge av økt nedbør og fare for flom, er det også forventet at løsmasseskred og steinsprang vil øke i fremtiden. Det er likevel ikke grunn til å anta at de sjeldne, svært store skredene, vil bli større eller skje hyppigere. Det er uansett viktig å ha en økt aktsomhet for at skredaktiviteten blir større i årene framover, som igjen betyr at de blir både vanligere og mer skadelige. I Melhus er det store kvikkleireforekomster, derfor er det spesielt viktig å være oppmerksom på økt erosjon eller flommer som ofte er utløsende faktor.

Klimaendringene tvinger kommunene til å planlegge for framtida. Hensynet til klimaendringene må derfor innlemmes i kommuneplanleggingen som omfatter bygg og anlegg, landbruk, infrastruktur, samferdsel og vann og avløp. I Melhus kommune er vi opptatt av at klimatilpasning skal være et viktig element i planleggingen, for å sikre at vi er tilpasset et klima i endring. Spesielt viktig er fokuset på god overvannshåndtering som forebygging av overvannsflommer og utløste skred.

Aktuelle ressurser