Melhus kommunestyre vedtok 5. mai "Helhetlig tiltaksplan for boligbygging". Med planen signaliserer kommunen hva som vil vektlegges i årene fremover når det gjelder:
- lokalisering av ny boligbygging
- bokvaliteter / kvaliteter i boligbyggingen
- hvike virkemidler som er aktuelle å ta i bruk for å utvikle gode og attraktive tettsteder til "perler"

Etter at E6 ble flyttet ut fra Melhus sentrum har det vært stor byggeaktivtet i Melhus sentrum. Gjennom en knutepunktstrategi legger kommunen nå tilrette for en tilsvarende effekt for Kvål, Ler og Lundamo, nå som E6 også skal flyttes utenom disse tettstedene. I praksis betyr dette at det er ønskelig med økt boligbygging i sentrum av tettstedene med lett tilgang til gang- og sykkelveger og offentlige uterom som parker, stier og holdeplasser. Knutepunktstrategien vil bl.a. bidra til å styrke kollektivtilbudet representert med tog og buss i Gauldalen.

Vil du vite mer om hva kommunen vil vektlegge i det pågående arbeidet med boligbygging framover finner du plandokumentet i sin helhet her (lenke under). Kap. 8 Boligpolitiske tiltak gir en oversikt over hva kommunestyret har vedtatt skal legges til grunn.

Helhetlig tiltaksplan for boligbygging.pdf