Status: Forprosjekt for vannledningsnett pågår

Sted: 

Ler, Melhus

Tidsperspektiv:

Forprosjekt: Oppstart juni 2022. Ferdigstillelse av forprosjektet i løpet av sommeren 2022. 

Videre fremdrift avhenger av resultat fra forprosjektet, og vil antakelig innebære detaljprosjektering og utbygging. 

Hensikt og prosess: 

Melhus kommune har vedtatt at det skal bygges gang- og sykkelveg fra Lykkjvegen til Skolebakken langs Kaldvella (jfr. områdeplan for Ler). I den sammenheng blir det sett på muligheten for fornyelse av vannledningsnettet. Det er ønskelig at ledningsnettet knyttes til gang- og sykkelvegen og da legges mest mulig på kommunal grunn. Ledningsnettet må være dimensjonert for ekstremtilfeller, samtidig som at alle boligene får muligheten til å enkelt kunne koble seg på kommunalt nett. Dagens ledningsnett er utdatert og trenger en fornyelse.

Gang- og sykkelvegen skal gå utenom Fremovegen og skal gi en estetisk finere opplevelse langs Kaldvella. Denne utbyggingen finansieres av miljøpakken.

I forbindelse med forprosjektet skal vi gjøre noen inspeksjoner og målinger. 

Parter

Forprosjektet til dette prosjektet utføres av avdelingen plan VVA, primært av studenter. 

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne: 
Skule Arstad