Bakgrunn for tiltaket

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har utarbeidet plan for reparasjon av eksisterende erosjonssikringanlegg i Gaula nedstrøms Kvålsbrua i Melhus kommune. Erosjonssikringsanlegget er skadet, og det er behov for reparasjon og forsterkning. Som følge av grusavlagring, bunnsenkning og endring av elveløpet, er anlegget undergravd og har rast ut på enkelte partier. Nye Veier AS har i 2020-2021 utført reparasjon på deler av anlegget i forbindelse med støttefylling for ny E6. 

NVE vurderer at det er nødvendig å reparere og forsterke eksisterende erosjonssikring der den har rast ut nedstrøms for fyllingen til Nye Veier – over en strekning på cirka 120 meter. I tillegg kommer enkelte punktreparasjoner, total strekning som sikres er derfor cirka 150 meter.

Planen er vedtatt av Melhus kommunestyre og godkjent av NVE. 

Formål og hensikt

Tiltaket har til hensikt å hindre erosjon, som kan medføre utglidninger og redusere stabiliteten i skråningen. Sikringstiltaket sikrer et kvikkleireområde med mye bebyggelse og infrastruktur.

Parter

Melhus kommune er tiltakshaver for prosjektet, mens NVE bistår kommunen med planlegging og gjennomføring av sikringstiltaket. 

Gjennomføring

Sikringsarbeidene startet opp i mars 2023 og ble avsluttet i september 2023.

Har du spørsmål?

Kontakt Naturfare-avdelingen.
Epost