Bakgrunn for tiltaket

Elva Møsta på Ler renner i øst-vestlig retning gjennom kvikkleiresonene 452 Engan, 451 Flå krk. og 453 Eggen, før den krysser E6 og renner ut i Gaula. I Møsta og tilhørende ravinedaler har det vært registrert aktiv erosjon og mindre utglidninger, samtidig som at elva har senket seg. Det ble derfor utarbeidet en plan for erosjonssikring, ved at bekkeløpet ble plastret med stein i bunn og sider, i en lengde på totalt 2300 meter. Bekkebunnen ble hevet med en meter. Steinfyllingen i elva og ravinene skal hindre at det utløses et større skred i kvikkleire, som kan gripe inn mot bebyggelse og infrastruktur.

Møstadalsvegen er også hevet på to lokaliteter, og nytt rekkverk er satt opp.

Etter endt utlegging og tilforming av steinmassene, ble vekstmasser lagt over sikringen, slik at trær og busker raskt kan vokse opp igjen. Dette ble utført for at inngrepet skal fremstå mest mulig naturlig i etterkant, samt for å få det biologiske mangfoldet raskt tilbake.

Gjennomføring

Arbeidene startet opp i november 2016 og ble avsluttet medio 2019. 
 

Spørsmål kan rettes til Naturfare-avdelingen.
E-post
Telefon 415 01 660