Status: Pågår

Sted:

Åsvegen

Hensikt/mål:
Melhus kommune jobber med å etablere et avløpsanlegg som skal ta imot avløp fra områdene Kvammen, Åsvegen, Løvset og Rødde. Etappe 1 er ferdigstilt og forbinder eksisterende avløpsledninger og avløpspumpestasjon på Jaktøya med ledninger som tidligere er lagt langs Åsvegen frem til jernbanekryssingen ved Lerli. De neste etappene består i å etablere en avløpspumpestasjon på Litjlerli, samt å skifte ut eksisterende spillvannsledning og overvannsledning fra Meisevegen på Løvset og ned til Nordegga ved Åsvegen.

Tidsperspektiv:

Forventet oppstart i starten av august 2022

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne prosjektleder Hanne Hansen:
E-post
Telefon: 402 16 293

Oppdatering 26. august 2022: 

Anleggsarbeidet startet opp 8. august med rydding av skog og tilrettelegging. Selve gravingen har kommet i gang. Utførende er Aune Maskin. 

Bilde som viser gravearbeidet. Foto: Melhus kommune