Hva må du gjøre?

 • Når du tar kontakt må du ha tegnet inn det aktuelle området på et kart og ha med en kort beskrivelse av hvordan deponiet tenkes gjennomført.
 • Finn ut hva slags masser det er snakk om.
 • Finn ut hvilket formål arealet har i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan. Benytt gjerne Melhus kommune sin kartløsning.
 • Vurder eventuelle konflikter som finnes i området.
 • Kontakt kommunen per e-post eller telefon, 72 85 80 00.

Egen kontaktliste ligger nederst på siden.

Planverk

Du finner informasjon om planstatus på kommunekart.com/klient/melhus/publikum

 • Kommuneplanens arealdel
 • Kommunedelplan for Gaula
 • Reguleringsplaner

Forskjellige typer deponier på bakgrunn av planstatus

 • Deponering i område regulert til deponier/grustak.
 • Deponering i LNF-områder.
 • Deponering i områder som er regulert til annet formål og/eller ligger i hensynssoner, for eksempel hensynssoner for kvikkleire, biologisk mangfold, kulturlandskap og så videre.

Når må du søke?

Du skal alltid kontakte kommunen dersom du skal anlegge et deponi. Kommunen vil gi råd om sakens videre behandling, og i hvert enkelt tilfelle vurdere hvilke forhold som er søknadspliktige.

I områder som ikke er regulert til deponi

Dersom deponi skal tillates kreves det enten reguleringsplan eller dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, alt etter omfang, risiko og konfliktnivå.
De fleste tiltak er søknadspliktige etter Plan og bygningsloven (lovdata.no), paragraf 20-1. Kommunen gjør en konkret vurdering av hvert enkelt tilfelle.
I tillegg må det søkes omdisponering etter jordloven.

I områder regulert til deponi

 • Det må det søkes om tillatelse til tiltak etter Plan og bygningsloven (lovdata.no) paragraf 20-1. Søknaden må være i tråd med bestemmelsene i reguleringsplanen.
 • Det kreves ansvarsretter for tiltaket (Plan og bygningsloven (lovdata.no) kap. 23, jf. SAK10 kap.14)
 • Det tillates bare deponering av rene masser. Eksempel på rene masser er grus, sand, stein, leire og myr uten forurensninger. Vær oppmerksom på at myr-masser kan inneholde surt vann og tungmetaller som gjør det uegnet eller mindre egnet til jordforbedring.

Hva skal søknaden inneholde?

Ved regulering (Plan og bygningslovens kapittel 12)

Be om et oppstartsmøte med Melhus kommune, jfr Plan- og bygningslovens paragraf 12-8.
Planen skal utarbeides av fagkyndige som må være med på oppstartsmøte.

Ved dispensasjonssøknad (Plan- og bygningslovens kapittel 19)

Det må sendes inn begrunnet dispensasjonssøknad m/vedlegg:

 •      Nabovarsler
 •      Beskrivelse av tiltaket som minimum må inneholde:
  • Begrunnelse for søknaden
  • Målestokkriktig kart med tiltaket inntegnet herunder adkomst fram til offentlig veg.
  • Beskrivelse av området med dagens planstatus, samt konsekvenser for omgivelsene.
  • Beskrivelse av hvor massene kommer fra/ opplegg for mottakskontroll
  • Profiler før og etter deponeringen
  • Vurdering av behov for overvannshåndtering

Her finner du mer informasjon om dispensasjoner.

I tillegg:


Dersom formålet er jordforbedring:

 • Beskrivelse av jordkvaliteten før og forventet forbedring etter deponeringen
 • Vedlagte jordprøver fra det aktuelle området
 • Dokumentasjon på avlingsnivå tre siste år
 • Grøfteplan

Dersom det søkes om deponering av myrmasser:

 • Fagkyndig vurdering av de agronomiske konsekvensene ved tiltaket
 • Avbøtende tiltak for å hindre forurensning

Byggesøknad (Plan- og bygningslovens § 20-1)

Søknad om tillatelse til tiltak med vedlegg:

 • Nabovarsler
 • Beskrivelse av tiltaket:
  • Målestokkriktig kart med tiltaket inntegnet med adkomst
  • Konkret beskrivelse av tiltaket
  • Beskrivelse av hvor massene kommer fra/opplegg for mottakskontroll
  • Profiler før og etter deponeringen
  • Konkret plan for overvannshåndtering

Ansvarlig kontrollerende

Utførelsen skal kontrolleres av uavhengig foretak. Foretaket skal kontrollere at:

 • Mottakskontroll er etablert
 • Kun rene masser er mottatt
 • Oppfylling i tråd med godkjente profiler
 • Eventuelt avbøtende tiltak eller andre vilkår i tillatelsen er gjennomført

Her finner du mer informasjon om byggesak.

Kontaktliste Melhus kommune

Ove Mogård

Fagleder plan og byggesak
E-post
Telefon 91 79 31 31

Kristin Riaunet

Fagleder landbruk, friluftsliv og motorferdsel
E-post
Telefon: 90 63 32 14

Natalia Samareva

Byggesaksbehandler
E-post
Telefon: 46 91 35 69