Vi skal lage en strategi som er basert på innspill fra barn, ungdom, ansatte og hele lokalsamfunnet. Inkluderende, forebyggende og tverrfaglig: Det er verdiene og bærebjelkene strategien skal bygges på.

Vi går bredt ut

Barn og unges stemmer skal bli hørt både underveis i arbeidet, og de skal være tydelig til stede i strategien. Vi ønsker å ha direkte kontakt og kommunikasjon, vi skal engasjere barn og ungdom der de er.

Det er viktig at alle som ønsker det, får mene noe om og medvirke til strategien. Det skal være enkelt å sette seg inn i arbeidet, og å komme med innspill. Ansatte, lag og foreninger, frivillige organisasjoner, foreldre og besteforeldre: Alle skal få bidra gjennom ulike kanaler.

Målet er å lage en strategi som er lett å forstå. Den må utformes slik at den er oversiktlig og tilgjengelig for alle.

Vi har laget en egen side for strategien, her vil vi legge ut informasjon og nyheter underveis.

Hvordan har barn og unge det i dag og i 2040?

Vi har et stort kunnskapsgrunnlag for å si noe om hvordan situasjonen er for barn og unge i Melhus i dag. Blant annet gjennom rapporten fra Agenda Kaupang, Ungdataundersøkelsen, den nylig vedtatte strategien for tverrfaglig samarbeid, FHIs årlige oppvekstprofil og ulike statusrapporter innen oppvekst- og helsesektoren.

Vi skal tegne et fremtidsbilde. Vi ønsker å si noe om hvordan det skal være å vokse opp i Melhus i årene framover, helt fram mot 2040. Vi skal også finne kjennetegn på god oppvekst – hvordan vet vi at vi har lykkes? Dette trenger vi hjelp til.

Oppdrag fra kommunestyret

Oppdraget med å lage en oppvekststrategi kommer fra kommunestyret. Det kom i deres vedtak i behandlingen av Agenda Kaupangs rapport «Kvalitet, organisering og ressursbruk i skole og barnehage i Melhus kommune 2022» (PDF), som de behandlet i møte i juni

Oppsummert kan vi si at kommunestyret ønsker:

 • et forpliktende samarbeid i oppvekstsektoren
 • styrking av samhandling og tverrfaglighet
 • en rød tråd i satsningene i sektoren

Målet er å ha en ferdig plan klar til politisk behandling i juni 2023.

Dette er arbeidsgruppa:

Ei partssammensatt arbeidsgruppe er satt ned:

 • Jan Erik Landrø, enhetsleder Kultur og fritid
 • Vigdis Ledahl, enhetsleder Familie, forebygging og mestring
 • Pål Heide Kielland, rådgiver oppvekst
 • Cecilie Beske Eide, rådgiver oppvekst
 • Bente Estenstad, hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet
 • Marit Løvseth Seehuus, hovedtillitsvalgt Fagforbundet
 • Lars Erik Sira, kommunikasjonsrådgiver IT og digital samhandling
 • Grete Thomassen, kommunalsjef oppvekst og kultur