Et stort og viktig prosjekt foregår denne våren i Melhus kommune: Veivalg for helse og velferd. Det har tatt på seg å stake ut kursen for fremtidens helse- og velferdstjenester i kommunen vår. Hva skal de inneholde, hva skal vi satse på, hvordan skal dette arte seg i praksis?

Her prøver vi å tydeliggjøre hva vi mener med de ulike boformene: Egen bolig/leilighet, omsorgsbolig, bofellesskap og sykehjem. 

Egen bolig/leilighet

De aller fleste av oss ønsker å bo hjemme, og ikke minst klare oss hjemme, så lenge som mulig. Helst hele livet. Hjemmetjenesten i Melhus skal rustes opp, fordi flest mulig av oss skal få muligheten til å bo hjemme så langt det går.

Boliger i utgangspunktet et privat ansvar. For mange vil det lønne seg å planlegge for alderdommen, helst i god tid før det blir behov for en annen type bolig. Kan det være bedre å kjøpe en lettstelt leilighet i nærheten av sentrum der du bor, i gangavstand til butikk og buss?

Får du tildelt helsetjenester, er det hjemmetjenesten som yter dem i din bolig.

Omsorgsbolig/mestringsbolig

Kort oppsummert:

 • Tilrettelagt bolig
 • For de som har så stort behov for helsetjenester at de ikke kan bo i privat bolig lenger
 • Ligger ofte i nærheten av et helse- og velferdssenter, med nær tilgang på helsepersonell (Buen, Horg, Hølonda)
 • Tildeles ut fra behov og kriterier
 • Regnes som å bo i egen bolig

Når du har såpass stort behov for helsetjenester at du ikke lenger kan bo i egen privateid eller leid bolig, kan du få bo i omsorgsbolig. Det kan også være private omsorgs/mestringsboliger.

Det er hjemmetjenesten som yter helsetjenester i omsorgsboliger.

Bofellesskap med heldøgns bemanning

Kort oppsummert:

 • Egne hybler/leiligheter i et bofellesskap med andre
 • Fellesarealer (f.eks. kjøkken, stue, allrom, hage, uteareal)
 • Dag- og aktivitetstilbud i fellesarealene
 • Fellesarealene kan gjerne brukes av frivillige lag og organisasjoner. Ett eksempel kan være korøvelser
 • Med heldøgns bemanning (dag, kveld og natt)
 • Regnes som å bo i egen bolig 

Vi ønsker å satse mye mer på dette i Melhus kommune, innen eldreomsorgen er det for lite av dette trinnet. Prosjektgruppa mener at flere av de som bor på sykehjem i dag, ville hatt et bedre tilbud i bofellesskap. Flå eldresenter kan defineres som et slikt bofellesskap.

Her vil beboerne oppleve trygghet ved bemanning, pleie og hjelp døgnet rundt. Samtidig bor de i egen bolig, og har tilgang til fellesarealer hvor de kan spise sammen, delta på dag- og aktivitetstilbud og være ute i hagen. Prosjektgruppa ønsker mye aktivitet, dagtilbud, musikk, bingo og alt som hører til i bofellesskapene og ute i distriktene.

Hjemmetjenesten vil yte helsetjenestene som gis her. Det gjelder også basebemanning i selve bofellesskapet (dag, kveld og natt).

Sykehjem

Kort oppsummert:

 • De sykeste pasientene
 • Krever mye og tung pleie og omsorg døgnet gjennom, ofte krav til sykepleierkompetanse døgnet rundt, samt tilgang på lege
 • Nødvendig med spesialkompetanse (videreutdanning for sykepleiere) innen f.eks. kreftomsorg, palliativ pleie og geriatri
 • Minisykehus kan være et mer dekkende begrep

Diskusjonene i dette prosjektet har dreid seg mye om sykehjem og sykehjemsdrift.

Men: De færreste av oss vil bli så syke at vi trenger å få plass på en sykehjemsavdeling. Det skal være stedet for den aller tyngste pleien. Her kommer de sykeste pasientene, som krever pleie og overvåkning fra sykepleiere døgnet rundt.

Prosjektgruppa foreslår å sentralisere sykehjemsdrifta i kommunen, det vi kaller institusjonstjenesten, til Buen. Om Horg fortsatt skal ha sykehjemsdrift, er ikke endelig besluttet. Det skal vurderes nærmere i fase to av prosjektet. 

Sykehjemsdrift krever høy medisinskfaglig kompetanse og mye bruk av avansert utstyr. Det vil si at vi må greie å rekruttere og beholde sykepleiere med videreutdanning og spesialkompetanse innen ulike fagfelt for å gi et forsvarlig tilbud. Ved å samle den tunge pleien har vi tro på at vi kan bygge opp et solid fagmiljø som vil være en attraktiv arbeidsplass.

Fortell oss hva du mener!

Vi har samlet all informasjon om prosjektet på melhus.kommune.no/veivalg.

Prosjektgruppas rapport fra fase én av prosjektet kan du lese her: Rapport delfase 1 (PDF)

Du kan også sende inn dine innspill og spørsmål til prosjektet: Veivalg for helse og velferd (Microsoft Forms).