- Ja, vi går fort frem. Men vi går ikke for fort frem. Grunnen til at det haster, er at vi i dag har det som er en uholdbar situasjon for mange pasienter og innbyggere, sier kommunalsjef Albert Verhagen.

Han ramser opp:

  • Vi har til enhver tid mange utskrivningsklare pasienter på St. Olavs hospital, som vi ikke greier å ta imot (enten på institusjon eller i eget hjem). Så langt i 2022 har vi betalt over én million kroner til sykehuset for at pasientene blir værende på sykehuset. Det tilsvarer nesten to sykepleierstillinger.
    • Det som er enda verre: Pasientene kommer ikke fort nok i gang med rehabilitering etter sykehusoppholdet så lenge de forblir på sykehuset. Dermed blir de enda sykere, og trenger enda tyngre pleie den dagen vi greier å ta dem imot.
  • Vi har også personer som bor hjemme, som trenger et bedre tilbud enn de får i dag. Men vi mangler sykepleierkompetanse og kapasitet i hjemmetjenesten, og vi mangler det ekstra trinnet; bofellesskap med heldøgns bemanning.
  • Vi er nødt til å bruke dobbeltrom på Buen helse- og omsorgssenter i dag, som en nødløsning. – Det er uverdig, sier Verhagen.
  • Vi har ikke lyktes godt nok med prosjektet «100 år i eget hjem» og vendingen mot mer hjemmebaserte tjenester. For mange havner på institusjon, mens de kunne ha fått et bedre tilbud hjemme, inkludert omsorgsbolig eller bofellesskap. Dette har mange forklaringer, og pandemien har forsterket utfordringene. Noen tjenester har blitt redusert eller stanset, særlig lavterskeltilbud. Avdeling Gimsebu på Buen helse- og omsorgssenter ble stengt for å ta imot covid-pasienter. Muligheten til å bruke ansatte på tvers har blitt redusert på grunn av smitteverntiltak. Generelt kan vi si at ledelsen og fagfolk har måttet bruke mye tid på pandemien på bekostning av utviklingsarbeid de siste to årene.
  • Pandemien har også bidratt til et redusert tilbud på avlastning, mens behovet har økt. Pårørende sliter seg ut, det finnes mange slitne pårørende i Melhus i dag.
  • Dag- og aktivitetstilbud må utvikles videre i hele kommunen. Det er viktig for det sosiale og aktivering av brukere og innbyggere. Det er også en viktig avlastning for pårørende.
  • Når vi har for få lavterskeltilbud, blir vi til slutt nødt til å gi tjenester på et høyere nivå i mestringstrappa. Det er dyrere, og kunne vært utsatt og kanskje unngått hadde vi hatt mer og bedre lavterskeltilbud.

Åpenhet

Full oversikt over prosjektet finner du på melhus.kommune.no/veivalg.

Når vi kjører et så intensivt løp, blir det ekstra viktig med en åpen og transparent prosess. Prosjektgruppa deler det som drøftes og det flertallet lander på underveis. Vi ønsker at så mange som mulig engasjerer seg og sender sine innspill. Vi tar med innspillene i diskusjonene i hvert møte.

Send innspill og spørsmål på skjemaet: Veivalg for helse og velferd (Microsoft Forms)

Folkemøter

Det blir også folkemøter på Lundamo, Hølonda og Melhus i uke 9. Se når og hvor her