Ved eierskifte eiendom

KJØPEKONTRAKT

Benyttes dersom en på forhånd ønsker å bestemme pris på areal, frist for betaling og på hvilken måte. 
 

KONSESJON

I følge Konsesjonsloven er alle erverv av fast eiendom i utgangspunktet konsesjonspliktig. Hovedregelen er at du kan erverve bebygd eiendom som ikke er større enn 100 dekar og heller ikke har mer enn 35 dekar fulldyrka/overflatedyrka jord uten å søke konsesjon. Det samme gjelder ubebygde tomter til bolig- og fritidsformål, og ubebygd areal som er lagt ut til annet enn landbruksformål. Erverv fra nær familie er også unntatt fra konsesjonsplikt. 
 
På Landbruksdirektoratet sine nettsider kan du søke om konsesjon.
Har du spørsmål om konsesjon kan du kontakte avdeling for landbruk og friluftsliv i Melhus kommune, på e-post
eller telefon.

Egenerklære konsesjonsfri overtakelse av eiendom:

Du kan lese om hvordan du egenerklærer konseskjonsfri overtakelse av eiendom på Landbruksdirektoratet sine nettsider.

Underskrevet erklæring sendes på e-post eller til Melhus kommune, postboks 55, 7221 Melhus.
Er det flere parter må det være en erklæring hver.
 
Etter behandling (matrikulering) får innsender returnert dokumentet, med status «klar for tinglysing».
 

Når egenerklæring ikke er nødvendig:

Etter Konsesjonsforskriften av 8.12.2003 er det for noen konsesjonsfrie erverv ikke nødvendig med egenerklæring.
De mest praktiske tilfellene er:

  • Erverv av bebygd eiendom hvor tomta ikke overstige 2 dekar.
  • Erverv av sameiepart i bebygd eiendom som i vedtatt reguleringsplan er lagt ut til annet enn landbruksområde når erververen er sameier i eiendommen fra før.
  • Erverv av eiendomsleilighet, aksjeleilighet, obligasjonsleilighet, andel i boligbyggelag og borettslag og ved borettslags erverv av fast eiendom fra boligbyggelag.

EIERSKIFTE OG TINGLYSING AV SKJØTE

Alt om eierskifte og overføring, rettigheter og formular finner du på www.tinglysing.no.

Avgiver skal skrive ut skjøte i to eksemplar. De skal sendes til Kartverket Tinglysing, postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss. Faktura og et eksemplar av skjøte vil bli sendt rekvirent etter behandling.
Har du spørsmål kan du ringe telefon 321 18 000 eller gå inn på www.tinglysing.no

 

SLETTING AV PANT

Kjøper skal motta en heftelsesfri eiendom. Oversikt på heftelser finner du på www.seeiendom.no eller du kan kontakte Tinglysingen for å slette.

For å gjøre eiendommen heftelsesfri må selger kontakte sine eventuelle økonomiske forbindelser. Banken som du har lån i ordner dette. Dette gjøres etter opprettelse av eiendom.

SAMMENSLÅING

Skjema for sammenslåing av eiendommer finner du her og sendes til Geodataavdelingen for bekreftelse og matrikulering.

Tjenesten er gratis. Men eiendommene må:
  • Ligge i samme kommune
  • Ha samme hjemmelshaver
  • Ha like hefteleser eller ikke føre til prioritetskollisjon
  • Bør som regel ligge inntil hverandre.

Sammenslåing kan kun bestilles av den som har grunnbokshjemmel.

Kontakt Geodata-avdelingen

Geodataavdelingen er tilgjengelige på telefon klokken fra 9.00 til 15.00.

Spørsmål angående nye og pågående saker som krever saksbehandling rettes til avdeling for plan og byggesak. Når vedtak er mottatt vil du bli kontaktet av Geodataavdelingen for utførelse.

Telefon sentralbord: 72 85 80 00
Send gjerne spørsmålet ditt på e-post