Gjelder fra 10.2.2021

1. Hjemmel

Skolefritidsordningene(SFO) drives i samsvar med Opplæringslovens § 13-7 med eventuelle forskrifter og retningslinjer fastsatt av Kunnskapsdepartementet. 

2. Definisjon og formål

Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1. -4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1. -7. årstrinn. 

Skolefritidsordninga skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordninga skal gi barna omsorg og tilsyn. 

Alle elever i skolefritidsordningen har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring, jfr.§ 9 i Opplæringsloven.

Barn med særskilte behov og nedsatt funksjonsevne skal gis gode utviklingsvilkår.

Areala, både ute og inne, skal være egnet for formålet.

SFO skal om mulig tilrettelegges slik at innholdet kan kombineres med andre tilbud til barn, bl.a. deltagelse i musikkskole og andre frivillige aktiviteter.

3. Eierform

Forvaltningsansvaret for SFO er i dag tillagt kommunestyret i Melhus og Utvalg for helse, oppvekst og kultur, jfr. reglement for delegering av myndighet.

4. Tilbudsstruktur

SFO har to ulike tilbud som kan benyttes innenfor åpningstiden:
- mindre enn 12 timer per uke
- 12 timer eller mer per uke 

I skolens ferier tilsvarer halv plass to hele dager på SFO.

I tillegg er det mulig å kjøpe enkeltdager dersom barnetallet ikke overstiger bemanningsnormen jfr. pkt 9 i disse vedtekter.

I skolens fridager og høytider hvor SFO er åpent, vil det foreligge egen bindende påmelding hvor tidsfrister for den enkelte enhet må overholdes.

5. Opptak

Melhus kommunestyre er ansvarlig for opptak av barn jfr. § 3. Dette ansvaret er videredelegert.

Alle barn på 1-4. årstrinn og alle barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn har rett til et tilbud før og etter skoletid jfr. § 2.

Barn med særskilte behov defineres som barn med varige funksjonsnedsettelser som medfører omfattende og vedvarende behov for bistand, og som har tilrettelegging innenfor ordinær undervisning og eventuelt spesialundervisning.

Søknad skjer elektronisk via kommunens hjemmeside.

Søknadsfrist ved hovedopptak: 1. mars.

Det er også mulig å søke SFO-plass i løpet av året. For å få plass i løpet av året, må SFO ha tilstrekkelig bemanning. Dersom opptak av nye barn forutsetter økt bemanning, må ventetid påregnes.

Oppholdstid barnet kan være på SFO før og etter skoletid skal samsvare med timetallet i betalingssatsen. For å kunne planlegge bemanningsbehovet i SFO, må plassbehov meldes inn i god tid.

Opptakskriterier:
- Barn med særskilte behov
- Barn av innvandrere som skal delta i introduksjonsprogram jfr. Introduksjonsloven § 3
- Minoritetsspråklige barn

6. Permisjon med betalingsfritak

Det gis ikke permisjon med betalingsfritak ved SFO.

Det kan gis fritak for betaling ved lengre tids sykdom. Se pkt. 7.

7. Foreldrebetaling

Kommunestyretfastsetter foreldrebetaling i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen, samt eventuelle regler for moderasjoner og friplasser.

Informasjon om foreldrebetaling og beregningsgrunnlag utarbeides i sammenheng med den årlige budsjettbehandlingen.

Det betales for opphold 11 måneder i året. Juli er betalingsfri.

Kostpenger kommer i tillegg til kontingenten. Satsene fastsettes av den enkelte enhet.

Det gis ikke reduksjon i kontingenten ved stenging jul og påske eller måneder med høytidsdager eller skolefridager. Det gis ikke reduksjon i kontingenten på grunn av planleggingsdager.

Plass i SFO betales fra den dato plassen tilbys.

Oppsigelsestiden er én måned, det samme gjelder for endring i plasstilbudet, regnet fra den 1. i påfølgende måneden. Oppsigelsen kan ikke gis tilbakevirkende kraft. All endring og oppsigelsen skjer via kommunens digitale søknadsportal.

Kontingent skal betales ut oppsigelsestiden.

Kommunen kan si opp plassen ved manglende betaling eller om vedtekter/regler ikke overholdes.

For SFO-tilbudet til barn med særskilte behov på 5.-7.trinn, er det ingen foreldrebetaling.

Ved barns sykdom der fraværet utgjør en sammenhengende periode på mer enn en måned, og det foreligger legeerklæring om barnets sykdom/fravær, kan det søkes om fritak for betaling.

Søknader om økonomisk moderasjon gjøres via kommunens digitale søknadsportal.

8. Åpningstid/ferie

SFO-året er fra 1. august-31. juli. Åpningstiden er fra 0700 til 1700. Enhetsleder ved den enkelte enhet kan justere åpningstiden etter lokale behov etter råd fra samarbeidsutvalget. Tilsvarende gjelder feriestengning ved jul, påske og sommerferier.

Jul- og nyttårsaften samt onsdag i påskeuka stenger SFO kl. 1200.

Barnet skal ha 4 uker ferie fra SFO i løpet av SFO-året. Tre av ferieukene skal tas ut som hele sammenhengende uker fortrinnsvis i skolens sommerferie.

Ved liten påmelding til opphold i skoleferier, må det påregnes at flere enheter og/eller skolefritidsordninger samordner tilbudet og at åpningstiden reduseres.

Skolefritidsordningen har fem planleggingsdager pr. skoleår. Det holdes stengt disse dagene.

9. Ledelse og bemanning

Enhetsleder er øverste pedagogiske ansvarlige for SFO ved enheten.

I SFO som samlet har innskrevet 60 barn eller mer, skal det som hovedregel tilsettes daglig leder i hel stilling. I mindre SFO kan daglig leder også utføre andre arbeidsoppgaver utover funksjonen som daglig leder. Det foretas forholdsmessig reduksjon av tid til ledelse, men minimum 20% av hel stilling skal avsettes til ledelse (jfr. Særavtalen pkt 3.1.2). 

Ved ny tilsettelse skal SFO-ledere ha relevant høyere utdanning.

Bemanning i barnegruppene skal være i forhold til antall barn, barnas alder, og eventuelle behov for særskilt oppfølging av enkeltbarn eller grupper. Det skal ikke være mer enn 18 barn pr. voksen.

Den som skal arbeide i SFO må legge fram tilfredsstillende politiattest. Attesten skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn.

Personer som er dømt for seksuelle overgrep mot barn, er utelukket fra arbeid i SFO jfr. Opplæringsloven § 10-9.

Skolens rådsorgan gjelder for SFO som for skolen for øvrig.

Rådmannen gis fullmakt til å gjøre mindre endringer i vedtektene i tråd med kommunale eller statlige føringer som ikke har prinsipiell betydning.

10. Gyldighet

Disse vedtektene er vedtatt av Utvalg for helse, opplæring og kultur og gjelder fra 10.2.2021.