Vedtatt av Melhus kommunestyre, sak 133/94, i møte 08.11.1994. Med endring vedtatt av kommunestyret, sak 0042/00, i møte 16.05.2000, og sak 0038/03 i møte 22.04.2003, samt sak 111/22 i møte 13.12.2022.

--- - ---

§ 1. Hjemmel, kapital og avkastning

Melhus kommunes næringsfond er opprettet ved vedtak i Melhus kommunestyre i møte 8. november 1994.

Fondskapitalen (grunnkapitalen) er kr. 400 000.

Avkastning/styrking

  • Renter og annen avkastning av fondets midler.
  • Bevilgninger over Melhus kommunes budsjett.

§ 2. Formål

Næringsfondet skal brukes til næringstiltak i Melhus kommune. Fondet kan også benyttes til kommunale tiltak som tar sikte på å fremme utviklingen av næringslivet i kommunen.

Det kan ikke gis støtte til sanering av gjeld eller til løpende drift av bedrifter og kommunen. Det bør heller ikke gis støtte til virksomheter som mottar betydelige overføringer fra statsbudsjettet.

§ 3. Støtteformer

Det kan gis tilskudd av den delen av fondets midler som overskyter fondets grunnkapital. Støtte gis ikke i form av garantier eller lån. (Endring, 22.04.03)

Midlene bør ikke nyttes til aksjetegning i private bedrifter. Dersom det tegnes kommunale aksjer, kan ikke dette utgjøre med enn 30 % av aksjekapitalen i bedriften. Denne begrensningen gjelder ikke utviklingsselskaper, utleiebygg og lignende som kommunen etablerer i samarbeid med private interessenter.

§ 4. Støttevilkår

Samlet finansiering fra fondet til private næringstiltak skal som hovedregel ikke overstige 30 % av det totale kapitalbehovet for et prosjekt. Ved nyetableringer kan det gis inntil 50 % støtte. Støtten skal være begrenset til en maksimumsgrense på 400 000 (50 000 euro) til ett og samme formål i en og samme bedrift i en treårsperiode. Bedrifter som mottar støtte, plikter å opplyse om at støtte er mottatt fra næringsfondet ved søknad om eventuell ytterligere støtte fra offentlige midler innen utløpet av treårsperioden (det vises til EØS-avtalens regelverk for offentlig støtte, reglene for bagatellmessig støtte (de minimis). Begrensningene i denne § gjelder samlet tilskudd fra næringsfondet og kraftfondet.

§ 5. Forholdet til internasjonale forpliktelser på støtteområdet

Bruken av fondet må være i samsvar med de internasjonale regelverk Norge har sluttet seg til på statsstøtteområdet.

§ 6. Forvaltning

Kommunestyret oppnevner fondsstyre.

Fondsmidlene plasseres på rentebærende konto slik at midlene er disponible til enhver tid.

KLAGE

a. Lovlighetsklage

Etter Kommunelovens § 27-1 kan tre eller flere medlemmer fra kommunestyret sammen bringe avgjørelser truffet av folkevalgte organ eller den kommunale administrasjon inn for departementet til kontroll av avgjørelsens lovlighet. Departementets myndighet til å avgjøre lovlighetsklager er delegert til Statsforvalteren, jf. departementets rundskriv H-2022-1 av 28.04.2022. Fristen for å kreve lovlighetskontroll er satt til 3 uker fra det tidspunkt avgjørelsen ble truffet, jf. Kommunelovens § 27-1 første ledd annet punktum.

b. Forvaltningsklage (partsklage)

Vedtak om avslag på søknad om støtte må anses som enkeltvedtak etter Forvaltningslovens § 2. Etter Forvaltningslovens § 28, andre ledd, kan enkeltvedtak truffet av forvaltningsorgan opprett i samsvar med kommuneloven, påklages til kommunestyret eller en særskilt klagenemd. Når det påklagede vedtak er truffet av kommunestyret, er departementet klageinstans. Departementets myndighet til å avgjøre forvaltningsklager er delegert til Statsforvalteren, jf. Rundskriv H-25/92 av 1. juni 1993.

Klageberettiget er den som er part i saken eller annen med rettslig klageinteresse.

§ 7. Årsmelding

Det skal legges fram en melding om fondets virksomhet for kommunestyret hvert år.

§ 8. Endring av vedtektene

Vedtektene endres etter vedtak i kommunestyret.

§ 9. Ikrafttredelse

Vedtektene trer i kraft når de er vedtatt av kommunestyret.