Vedtatt av Melhus kommunestyre, sak 133/94, i møte 08.11.1994. Godkjent av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag med brev av 21.11.1994. Med endring vedtatt av kommunestyret, sak 111/22 i møte 13.12.2022.

--- - ---

§ 1. Hjemmel, kapital og avkastning

Fondskapitalen (grunnkapitalen) er kr. 600 000. Fondet er opprettet i medhold av konsesjonsvilkårene for Sør-Trøndelag Kraftselskaps utbygginger av Lundesoknavassdraget med overføringer, jfr. Kongelig resolusjon av 23.11.23, regulering av Samsjøen i Lundesokna, Kgl. res. av 01.06.62, regulering av Håen og Holtsjøen med overføring, Kgl. res. av 09.12.66, overføring av avløpet fra Store Burusjø til Samsjøen m.v. Kgl. Res. av 10.05.74, overføring av Hokla og Kusma til Samsjøen i Lundesokna, Kgl. Res. av 31.03.78, erverv av fallet i Sama elv i Lundesoknavassdraget mellom Samsjøen og Håen.

Avkastning/styrking:

  • Årlige konsesjonsavgifter som blir innbetalt av konsesjonæren i medhold av konsesjonsvilkårene (se § 1).
  • Renter og annen avkastning av fondets midler.

Fondsstørrelsen skal minimum være på 600 000.

§ 2. Formål

Kraftfondet skal brukes til næringstiltak i Melhus kommune. Fondet kan også benyttes til kommunale tiltak som tar sikte på å fremme utviklingen av næringslivet i kommunen.

Det kan ikke gis støtte til sanering av gjeld eller til løpende drift av bedrifter og kommunen. Det bør heller ikke gis støtte til virksomheter som mottar betydelige overføringer fra statsbudsjettet.

§ 3. Støtteformer

Det kan gis tilskudd av den delen av fondets midler som overskyter fondets grunnkapital. Støtte gis ikke i form av garantier eller lån.

Midlene bør ikke nyttes til aksjetegning i private bedrifter. Dersom det tegnes kommunale aksjer, kan ikke dette utgjøre med enn 30 % av aksjekapitalen i bedriften. Denne begrensningen gjelder ikke utviklingsselskaper, utleiebygg og lignende som kommunen etablerer i samarbeid med private interessenter.

§ 4. Støttevilkår

Samlet finansiering fra fondet til private næringstiltak skal som hovedregel ikke overstige 30 % av det totale kapitalbehovet for et prosjekt. Ved nyetableringer kan det gis inntil 50 % støtte. Støtten skal være begrenset til en maksimumsgrense på 400 000 (50 000 euro) til ett og samme formål i en og samme bedrift i en treårsperiode. Bedrifter som mottar støtte, plikter å opplyse om at støtte er mottatt fra kraftfondet ved søknad om eventuell ytterligere støtte fra offentlige midler innen utløpet av treårsperioden (det vises til EØS-avtalens regelverk for offentlig støtte, reglene for bagatellmessig støtte (de minimis). Begrensningene i denne § gjelder samlet tilskudd fra næringsfondet og kraftfondet.

§ 5. Forholdet til internasjonale forpliktelser på støtteområdet

Bruken av fondet må være i samsvar med de internasjonale regelverk Norge har sluttet seg til på statsstøtteområdet.

§ 6. Forvaltning

Kommunestyret oppnevner fondsstyre.

Fondsmidlene plasseres på rentebærende konto slik at midlene er disponible til enhver tid.

KLAGE

a. Lovlighetsklage

Etter Kommunelovens § 27-1 kan tre eller flere medlemmer fra kommunestyret sammen bringe avgjørelser truffet av folkevalgte organ eller den kommunale administrasjon inn for departementet til kontroll av avgjørelsens lovlighet. Departementets myndighet til å avgjøre lovlighetsklager er delegert til Statsforvalteren, jf. departementets rundskriv H-2022-1 av 28.04.2022. Fristen for å kreve lovlighetskontroll er satt til 3 uker fra det tidspunkt avgjørelsen ble truffet, jf. Kommunelovens § 27-1 første ledd annet punktum.

b. Forvaltningsklage (partsklage)

Vedtak om avslag på søknad om støtte må anses som enkeltvedtak etter Forvaltningslovens § 2. Etter Forvaltningslovens § 28, andre ledd, kan enkeltvedtak truffet av forvaltningsorgan opprett i samsvar med kommuneloven, påklages til kommunestyret eller en særskilt klagenemd. Når det påklagede vedtak er truffet av kommunestyret, er departementet klageinstans. Departementets myndighet til å avgjøre forvaltningsklager er delegert til Statsforvalteren, jf. Rundskriv H-25/92 av 1. juni 1993.

Klageberettiget er den som er part i saken eller annen med rettslig klageinteresse.

c. Klage over statsforvalterens avgjørelse om godkjenning av vedtekter for kraftfond

Etter Industrikonsesjonslovens § 2, tredje ledd nr. 13, sjette ledd og Vassdrags-reguleringslovens § 11 nr. 2, andre ledd, kan kommunen påklage statsforvalterens avgjørelse etter nærmere regler fastsatt av departementet.

I punkt 1,3 er bestemt at kommunen kan påklage statsforvalterens avgjørelse til Kommunal- og distriktsdepartementet, delegert Statsforvalteren.

§ 7. Årsmelding

Det skal legges fram en melding om fondets virksomhet for kommunestyret hvert år. Gjenpart av denne meldingen skal sendes statsforvalteren og fylkeskommunen.

§ 8. Endring av vedtektene

Vedtektene endres etter vedtak i kommunestyret.

§ 9. Ikrafttredelse

Vedtektene trer i kraft når de er vedtatt av kommunestyret.