Reguleringsplan Furuhaugen, gnr./bnr. 108/1 m.fl. (planID 2018002), med tilhørende bestemmelser ble vedtatt den 10.07.23. Etter en samlet vurdering mener Melhus kommune at endringene slik de fremgår av vedlagt plankart og planbestemmelser, godkjennes som omsøkt. 

Hensikten med planen

Hensikten med planendringen har vært å gjøre det mulig å etablere sokkelhus i BKS1. Planendringene vil også etablere to ekstra parkeringsplasser, og tilpasse bebyggelse i felt BKS2 bedre til omgivelsene ved å i større grad innordne seg terrenget rundt feltet. 

Her kan du se detaljreguleringsplan Furuhaugen.

Sende inn klage

Melhus kommune gjør oppmerksom på at dette er et enkeltvedtak som kan påklages jf. Forvaltningslovens § 27. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da dette vedtaket kom fram til påført adressat.

Klage sendes til
E-post: postmottak@melhus.kommune.no
Post: Melhus kommune, Arealforvaltning, Postboks 55, 7221 Melhus
Merkes med "Reguleringsplan Furuhaugen"

Eventuelle krav om erstatning etter § 15-3 eller innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må være innkommet til kommunen senest 3 år etter denne kunngjøring.