Hva er trygghetsalarm?

Trygghetsalarm er en alarm som kan kommunisere med helsetjenesten i kommunen. Formålet er å skape trygghet og sikkerhet for hjemmeboende.

Hvem kan søke?

Dersom du har en helsetilstand som medfører eller kan medføre behov for akutte pleie- og omsorgstjenester, kan du søke om å få trygghetsalarm.

Hva kreves for å få innvilget trygghetsalarm?

Trygghetsalarm er et lavterskeltilbud som gis fra kommunen. Tildeling skjer etter individuell vurdering, og behovet vurderes fortløpende.

Hvordan går du frem for å få trygghetsalarm?

Søknaden sendes til Forvaltningskontoret for helse og omsorg, som foretar en individuell helhetsvurdering av behovet, og deretter fatter vedtak.

Hva skjer etter at jeg har søkt om trygghetsalarm?

Når Forvaltningskontoret for helse og omsorg har mottatt søknaden din, vil vi fordele den til en saksbehandler og prioritere når den skal behandles. Du vil bli kontaktet av saksbehandler for å innhente relevante opplysninger. Dette kan skje over telefon eller ved et hjemmebesøk.

Hva skjer når jeg har fått innvilget trygghetsalarm?

Når du har fått vedtak på trygghetsalarm, vil en vaktmester fra Melhus kommune ta kontakt med deg angående montering av alarmen.

Koster det noe?

Trygghetsalarmen er gratis å montere og ha. Hvis du bruker alarmen vil du bli belastet med tellerskritt på din telefonregning. Du betaler kun for de tellerskrittene du benytter.

Ved montering av GSM-alarm (fasttelefon), vil det bli sendt ut en regning fra Telenor med en etableringsavgift i underkant av 100 kroner. Abonnementet koster ca. 30 kroner i måneden.

Jeg har fått et vedtak fra kommunen, men jeg er ikke fornøyd. Kan jeg klage på vedtaket?

Du har rett til å klage på vedtaket. Du må klage innen fire uker fra du mottok vedtaket. I klagen din må du nevne hvilket vedtak du klager på og hva du ønsker å få endret i vedtaket. Du bør også komme med opplysninger som kan ha betydning for behandling av klagen.

Du må sende klagen til forvaltningskontoret for helse og omsorg, som skal vurdere klagen først. Hvis forvaltningskontoret for helse og omsorg ikke tar klagen din til følge, sender vi den til Fylkesmannen i Trøndelag som behandler den.