Tiltak for skadebegrensning i næringslivet i Melhus

Melhus kommune har en rammeavtale med Proneo AS som blant annet innbefatter førstelinje og hjelp til oppstartsbedrifter og eksisterende næringsliv. Nåværende situasjon gjør at vi nå benytter oss av denne muligheten.

Tilbudet er skissert i to trinn:

1. Førstelinjetjenesten

Proneo vil bistå med sparring og veiledning til bedrifter som får problemer eller opplever stor usikkerhet knyttet til drift og videre utvikling. I innledende fase dekkes kostnader av kommunenes rammeavtale. Vi oppfordrer også bedriftene til å bruke sin bankforbindelse for å diskutere likviditet og finansiering i den vanskelige tiden som kommer.

2. Andrelinjetjenesten

Mange bedrifter vil oppleve stans eller redusert drift i en periode framover. Det å finne fornuftig sysselsetting for folk kan bli vanskelig. Vi vet stat og fylkeskommune kommer med tiltakspakker. Nå er det fornuftig å bruke ledig kapasitet til å tenke utvikling av bedriften. Proneo erfarer at mange bedrifter sitter med mer eller mindre gjennomtenkte utviklingsplaner som delvis er satt på vent på grunn av manglende kapasitet. Dette kan være tidspunktet for å se om det er mulig å utnytte ledig kapasitet for å komme styrket ut av krisen. I samarbeid med «Industrinavet i Trøndelag» og kommunene vil Proneo bistå utviklingsorienterte store og små bedrifter med å konkretisere og finne finansiering til utviklingsprosjekter. Proneo har etablert et eget team som stiller opp på dette. De vil også trekke inn andre personer og aktører de har i sitt nettverk – som Innovasjon Norge, Siva, Forskningsrådet og næringsforeningene.

 

Proneo tilbyr vederlagsfritt for bedriftene å jobbe fram skisser til prosjektplaner, med anbefalinger om mulig finansieringskilde for bedrifter med utviklingsbehov. Arbeidsform: Via telefon, Facetime, Microsoft Teams/skype, e-post – eller fysiske møter i den grad det er mulig. Fysiske møter søker vi å begrense til et minimum.

Henvend deg via vårt kontaktskjema, eller ta kontakt med noen av personene i teamet under for å drøfte ditt utviklingsbehov eller avtale et møte:


Paul Sverre Røe

prosjektleder Proneo
e-post
Mob: 924 46 220, Mail: 


Torhild Aarbergsbotten

prosjektleder Proneo Stjørdal
e-post
Mob: 900 85 005 

 

Innovasjon Norge støtter næringslivet i en vanskelig periode

Innovasjon Norge har iverksatt en rekke tiltak for å avhjelpe trønderske bedrifter som står i en vanskelig situasjon som følge av koronaviruset. Et av virkemidlene er utsettelse på avdrag.

Søknadsprosessen dersom du ønsker avdragsutsettelse er forenklet, og behandlingen skal gå raskt.
Søk om avdragsutsettelse

I påvente av sakens beslutning legges det inn purrestopp på det aktuelle lånet. Renter og omkostninger må imidlertid betales ved terminforfall.
Innovasjon Norge kan også gi avdragsutsettelser på fastrentelån.

Ønsker du ytterligere informasjon kan du kontakte en av Innovasjon Norge sine rådgivere.

Nasjonale tiltak

Norske myndigheter har innført en rekke nasjonale tiltak for å håndtere koronasituasjonen (regjeringen.no).