Bilde av erosjonssikringsanlegg ved GaulaFerdigstilt vedlikehold av erosjonssikringsanlegg på Gaulas venstre side, oppstrøms Kvålsbrua ved Fornesbakken (juni 2016). Tiltaket er gjennomført med bistand fra NVE.
Foto: Caroline Mevik, Melhus kommune

Erosjonssikringsanlegg

Elveforbygninger langs Gaula, eller erosjonssikringsanlegg på fagspråket, er anlagt for å sikre bebyggelse og infrastruktur mot flom, erosjon og skred. Det finnes over 90 erosjonssikringsanlegg langs Gaula. I tillegg er det flere kvikkleiresoner som grenser direkte til eller har utløp mot elva. Det er av den grunn særdeles viktig at anleggene er i god stand slik at de tåler elvas påkjenninger, særlig under flom.

De fleste erosjonssikringsanleggene langs Gaula har blitt anlagt med bistand fra NVE. Ansvarsforholdene er tredelt:

  • Grunneier har ansvar for drift og skjøtsel
  • Kommunen har ansvar for tilsyn. I Melhus kommune er dette delegert til grunneierne (såkalte tilsynsnemnder - les mer om dette i avsnittet under)
  • NVE har ansvar for å vurdere og eventuelt gjennomføre vedlikehold, hvor kommunen normalt dekker 20 % av kostnadene (distriktsandel)

Med vedlikehold menes her arbeider som er nødvendige for å opprettholde ønsket sikringsfunksjon, og som ikke skyldes mangler ved driften eller skjøtselen. 

Hvem har ansvar for tilsyn?

For alle sikringsanlegg i vassdrag som NVE har gitt bistand til å bygge, har kommunen forpliktet seg til å ha tilsyn med anlegget. Dette følger av forskrift om kommunalt tilsyn med anlegg for sikring mot flom, erosjon og skred og anlegg for å bedre vassdragsmiljøet, hjemlet i vannressursloven. 

I Melhus kommune er det politisk bestemt at ansvar for tilsyn er delegert til grunneierne langs Gaula, som vi kaller tilsynsnemnder for erosjonssikringsanlegg. Kommunestyret vedtok i møte 18.11.2003 at valg av representanter behandles i utvalg for teknikk og miljø. Det velges representanter med funksjonstid på 4 år, som følger den kommunale valgperioden. Gaula er delt inn i 9 soner, hvor hver nemnd har tilsynsansvar for sin sone. Hver nemnd består av 4 valgte medlemmer. 

Etter at kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2023 er gjennomført vil det velges nye medlemmer til tilsynsnemndene. 

Ta kontakt med kommunen dersom du lurer på hvem som er medlemmer i hver enkelt nemnd og for hvilken sone. Informasjon om soneinndelinger kommer etter hvert på hjemmesidene våre.

Spørsmål vedrørende tilsynsnemndene rettes til Naturfare-avdelingen. 
 

Tilsynsinstruks for nemndene:

  • Tilsynet skal befare anleggene, beskrive og ta bilder av utrasinger, setninger, skader på grøfter og rør, vegetasjonens tilstand og endringer i elveløpet m.m.
  • Befaring skal foretas minimum hvert 5. år og ellers etter store skadeflommer. Ved flomverk med pumpestasjoner skal det være årlige befaringer.
  • Det skal skrives rapport fra befaringen på skjema utarbeidet av NVE  (Word-dokument). Rapporten skal sendes til Melhus kommune, som sender alle rapporter samlet til NVE. Tilsynsrapportene er grunnlaget for NVEs vurdering av vedlikeholdsbehovet, og er derfor svært viktig informasjon.
  • Leder for hver nemnd har ansvar for rapportering til kommunen.
  • Her finner du NVEs instruks for tilsyn (PDF)

NVE har utarbeidet en rapport som beskriver tilstanden til erosjonssikringstiltak i Gaula (PDF), som de har gitt bistand til.