--- - ---

KORT FORTALT

 • Fysioterapeutene og ergoterapeutene tilbyr behandling, trening og tilrettelegging.
 • Du kan få hjelp i hjemmet, på helsestasjonen, i barnehagen, på skolen, eller i våre lokaler.
 • Avdelingsleder: Heidi Dahlen Moen
  E-post: heidi.dahlen.moen@melhus.kommune.no / tlf: 950 27 370

Henvisningsskjema - Ergo- og fysioterapi for barn og unge (0-18 år)

--- - ---

Hvem kan få hjelp?

Barn og unge under 18 år som har ulike utfordringer med aktivitet og bevegelse kan få hjelp. 

Vi møter ofte barn med lettere motoriske vansker, som for eksempel forsinket grov- eller finmotorisk utvikling. Andre sentrale grupper er barn med mer alvorlige utviklingsforstyrrelser og barn utsatt for akutt skade eller sykdom. Det kan også være barn med kroniske lidelser, som nevrologiske, revmatiske og ortopediske sykdommer, psykiske vansker eller hjerte- lungeproblematikk. Mange av barna vi møter har sammensatte vansker med behov for langvarig tverrfaglig oppfølging. 

Vi tilbyr veiledning til foresatte, personell i barnehage og skole og andre som er knyttet til barnet.

Slik søker du om fysioterapi eller ergoterapi

Barn og unge ved foresatte kan selv søke om tjenester fra Ergo- og fysioterapitjenesten. Barnehage, skole eller andre kan også sende henvisning, med samtykke fra foresatte. Digital henvisning krever innlogging med bank-id for digital sikring av personopplysninger.

For at vi skal vite hva barnet trenger hjelp til, må dere fylle ut følgende henvisningskjema; 

Ergo- og fysioterapi for barn og unge (0-18 år) - henvisning

Ergo- og fysioterapitilbud i hjemmet

Noen ganger er det nødvendig at barnet får oppfølging i hjemmet. Dette kan for eksempel skyldes medisinske forhold. Det kan også være aktuelt å observere barnet i aktivitet i samspill med de omgivelsene det oppholder seg i. Dermed kan vi finne bedre løsninger med å tilrettelegge for aktivitet og deltagelse i hjemmet i form av trening i daglige aktiviteter, hjelpemidler eller ombygging av bolig.

Ergo- og fysioterapitilbud på helsestasjonen

Fysioterapeut er ukentlig til stede på kommunens helsestasjon. Vi deltar på 4-ukers barselgruppe sammen med helsesykepleier, der vi informerer om motorisk utvikling, gir tips til stimulering av barna og svarer på spørsmål som foreldrene har.

I tillegg har fysioterapeuter faste tider som er satt av til lavterskel konsultasjon. Her kan foreldre som er usikre på noe i barnas motoriske utvikling få veiledning, og ved behov videre oppfølging i ergo- og fysioterapitjenesten.

Foreldre som ønsker/har behov for råd og veiledning for sitt barn tar dette opp med helsesykepleier. Helsesykepleier gjør avtale med fysioterapeut. 

Eksempler på vanlige tema:

 • asymmetri/skjevhet
 • forsinket motorisk utvikling
 • fotproblematikk

I de aller fleste tilfellene er det tilstrekkelig med råd og veiledning om stimulering og tiltak som kan gjøres hjemme.

Ergo- og fysioterapitilbud i barnehager og skoler

Ergo- og fysioterapeuter er oftest inne i barnehager og skoler for individuell oppfølging og tilrettelegging for barn i deres daglige miljø.

Vi har tett dialog med foresatte og ansatte for å finne gode løsninger på aktivitetsvansker, og legge til rette for at barn får leke, lære og utfolde seg gjennom hele barnehage- og skoledagen.

Melhus Kommune er opptatt av forebygging og tidlig innsats, og Ergo- og fysioterapitjenesten er en del av dette arbeidet. Mer info om dette finnes her:

Barn og unge: Forebygging og tidlig innsats

Undervisning

Både ergoterapeutene og fysioterapeutene kan tilby undervisningsopplegg til barnehage- og skoleansatte.
Dette kan etterspørres ved behov. 

Ergo og fysioterapitilbud i våre lokaler

For en del av barna som trenger oppfølging av oss, er det aktuelt at de kommer til våre lokaler. Det kan være for å få individuelle vurderinger, behandlinger eller trening. Det kan også være for å delta i gruppetilbud.

Gruppetilbud


Motoriske grupper  

Vi har ingen faste grupper, men kan opprette intensive treningsgrupper etter behov. En slik gruppe kan bestå av aktiviteter og lek for å fremme mestring og glede av å bruke kroppen sin, lære å kjenne egen kropp og for å utforske hvilke aktiviteter man kan legge til rette for ellers i hverdagen. Det kan også være grupper med motorisk trening for å styrke stabilitet og balanse eller finmotorikk, eller grupper med hovedvekt på utholdenhets- og styrketrening. Deltakelse i gruppe vil vurderes ut ifra de individuelle oppfølgingene vi har, og tiltakene blir lagt opp ut ifra barnas behov.

Bassenggruppe

Det er primært barn og unge som har oppfølging av fysioterapeut som er aktuelle for bassengtrening i gruppe. Fysioterapi i basseng kan være aktuelt når:

 • Barnet har funksjonsnedsettelser som gir betydelig begrensning i muligheten til å gi god behandling/trening på andre arenaer.
 • Mål og tiltak lar seg i liten grad gjennomføre på andre arenaer enn i vann.
 • Man er avhengig av vannets egenskaper for å få gjennomført tiltak.
 • Tiltak i basseng er nødvendig og hensiktsmessig for å behandle skade, øke funksjonsnivå og/eller forebygge skjevutvikling.

Tilbud til barn med nedsatt syn eller hørsel

Når barn trenger tilrettelegging på grunn av syn- eller hørselsutfordringer, kan syn- og hørselskontakter i Ergo- og fysioterapitjenesten være behjelpelig.

Trenger ditt barn tilrettelegging av syn- eller hørselsutfordringer, bruker du søknadsskjemaet du finner lenger opp på denne siden, og sender til oss. I slike saker har vi ofte samarbeid med spesialhelsetjenesten, PPT, bygg og eiendom, barnehage og skole.

Brosjyrer og nyttige lenker

Fysioterapitjenesten har laget en kort presentasjon av den motoriske utviklingen de første månedene, og hvordan du som forelder på en best mulig måte kan følge opp og støtte ditt barn.


Barselgruppe - råd fra fysioterapeut (PDF)

Under finner du også kunnskapsbaserte og nyttige informasjonsbrosjyrer for babyer og yngre barn.

Kontaktinformasjon

Heidi Dahlen Moen
Avdelingsleder, heidah@melhus.kommune.no, 950 27 370

Kathrine Løvseth Bakke
Ergoterapeut og hørselskontakt, katbak@melhus.kommune.no, 907 87 707

Elfrid Halseth
Spesialergoterapeut og synskontakt, elha@melhus.kommune.no, 970 14 707

Anne Kari Stubsjøen
Spesialfysioterapeut, anst@melhus.kommune.no, 909 47 385

Jannicke R. Jacobsen
Spesialfysioterapeut, jaja@melhus.kommune.no, 468 20 034

Marthe Eidissen Holmeide
Spesialfysioterapeut, maeh@melhus.kommune.no, 994 87 026