Sektorovergripende planer og strategier:
Beredskapsplan / Overordna plan for samfunnssikkerhet
Energi- og klimastrategi
Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse
Miljøplan

Helserelaterte planer og utredninger
Beredskapsplan for å forebygge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt mot barn
Beredskapsplan for psykososial førstehjelp
Beredskapsplan for ulykker/dødsfall blant ansatte i Melhus kommune
Boligsosial handlingsplan
Flyktningplan
Overordnet smittevernplan Melhus kommune
Plan for miljørettet helsevern
Pleie og omsorgsplan (2007-2010)
Rekrutteringsplan som følge av samhandlingsreform
Ruspolitisk plan

Barnehagerelaterte planer og utredninger
Barnehageplan – venteliste og prognoser
Barnehageplan del 1 Funksjonsanalyse
Beredskapsplan for å forebygge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt mot barn
Handlingsplan mot mobbing i barnehagene
Helhetlig kompetanseutviklingsplan, barnehage-skole-PPT 2015-2018
Leseplan
Plan for overgang barnehage- skole
Plan for tilsyn med barnehager 2015-2018
Tilstand barnehagebygg med utbedringsforslag i prioritert rekkefølge
Tiltaksplan for minoritetsspråklige barn 0-8 år 2010-2014
Årsplan for hver barnehage

Skolerelaterte planer og utredninger
Beredskapsplan for å forebygge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt
God skolestart - plan for overgang barnehage - skole
Kompetanseplan
Rullering av Skolebruksplan
Plan for digitale ferdigheter
Plan for leseopplæring

Kultur og fritidsrelaterte planer og utredninger
Barne- og ungdomsplan
Den kulturelle skolesekken
Skytebaneutredning
Plan for idrett og friluftsliv

Areal, teknisk, nærings relaterte planer og utredninger
Forvaltningsplan for grus og mineraler
Forvaltningsplan for vann, EUs vanndirektiv
Hovedplan for avløp og vannmiljø
Hovedplan for vannforsyning
Overordnet analyse av bygningsmassen
Trafikksikkerhetsplan

Andre planer og utredninger
Regional plan for næring