Statlig infrastruktur

Statlige eiere av infrastruktur, som Statens vegvesen og Bane NOR, har selv ansvar for å sikre både eksisterende og nye anlegg mot naturfare.

Nasjonal skred- og vassdragsmyndighet

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal skred- og vassdragsmyndighet, og har det statlige forvaltningsansvaret innen forebygging av flomskader og skredulykker. Dette innebærer å yte hjelp til kommuner og samfunnet ellers med kompetanse og ressurser til kartlegging, arealplanlegging, sikring, overvåking, varsling og beredskap.

Bistand fra NVE

Det er i utgangspunktet kommunene som kan søke NVE om bistand til utredning, planlegging og gjennomføring av sikringstiltak. Dersom grunneiere eller andre ønsker bistand må søknad sendes via kommunen, og kommunen må uttale seg til søknaden før den oversendes NVE. NVE prioriterer bistand etter risiko, det vil si faregrad og konsekvenser for skade for eksisterende bebyggelse og fare for liv og helse, og der investering i sikring vil gi størst samfunnsøkonomisk nytte i forhold til kostnadene ved tiltaket.