Spørsmål om SFO rettes til den enkelte skole
Nederst finner du søknadsskjema, priser og annen praktisk informasjon.
Grunnskoler med barnetrinn skal gi tilbud om skolefritidsordning for barn i 1.- 4. trinn og barn med særskilte behov i 1.- 7. trinn.

Påmelding og oppsigelse

Alle barn får plass. Dersom du ønsker plass før skolestart, må påmelding sendes skolen innen 15. mai. Det er mulighet for påmelding til SFO i løpet av skoleåret.
Oppsigelse av plass må skje skriftlig. Barn som får plass i SFO beholder plassen inntil den blir sagt opp, eller ut 4. klassetrinn.
Oppsigelsestiden er 1 måned fra den 1. i hver måned (se vedtekter).

Vedtekter og betaling

SFO har egne vedtekter som er politisk vedtatt.
Betaling i henhold til sentrale bestemmelser. Viser til betalingsbestemmelser for SFO.

Åpningstider

Den enkelte SFO kan justere åpningstiden etter lokale behov. Se hjemmesiden til hver enkelt skole.

Vil du vil gi tilbakemelding til din SFO, ta kontakt eller send en skriftlig henvendelse. Se hjemmesiden til hver enkelt skole for kontaktinfo.