Vinterdrift er i hovedsak brøyting og strøing. Vinterdriften og vedlikeholdet skal på best mulig måte ivareta trafikksikkerheten og framkommeligheten for de som ferdes på og langs vegene. Driften og vedlikeholdet ivaretas av kommunens egne ansatte, samt innleide entreprenører gjennom vinterdriftsavtaler.

 • Vegnettet i Melhus kommune består av europaveger, riksveger, fylkesveger, kommunale veger, private veger og gang- og sykkelveger.
 • Ansvaret for drift og vedlikehold av disse er delt mellom Statens vegvesen, Melhus kommune og private:
 1. Statens vegvesen har ansvar for europaveger, riksveger, fylkesveger samt gang og sykkelveger langs europa- og riksveger, og noen fylkesveger.
 2. Melhus kommune har ansvaret for kommunale veger, gang- og sykkelveger langs disse, og gang- og sykkelveger langs noen fylkesveger.
 3. Grunneiere og brukere har ansvaret for private veger.

Hva du kan forvente av oss:

 • At brøyting blir igangsatt etter at snødybden har oversteget 10 cm.
 • At det ikke blir brøytet i tiden fra kl. 23.00 og kl. 03.30.
 • At brøyting og strøing av sentrumsområder, skoleområder, gang- og sykkelveger prioriteres, og at boligområder blir tatt fortløpende etter dette.
 • At vegene skal være framkommelige for fotgjengere og kjøretøy.
 • At kommunens veglys driftes og vedlikeholdes kontinuerlig.

Hva vi forventer av deg som bruker av tjenesten:

 • At du følger vegtrafikklovens § 3. Grunnregler for trafikk: ”Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen”.
 • At både fotgjengere og kjøretøy er skodd etter vær- og kjøreforhold.
 • At du ikke parkerer slik at du er til hinder for brøyting og strøing.
 • At du selv sørger for at snø i egen adkomst blir fjernet.
 • At du ved vanskelige forhold viser forståelse.
 • At du ikke måker snø fra egen adkomst/gårdsplass ut på vegen.
 • At du ikke fjerner brøytestikker.
 • At du fjerner vegetasjon som henger ut over vegen.

Ved behov for kontakt:

 • Brøytevakt: Tlf. 995 41 841
 • Teknisk vakt: Tlf. 478 02 222

Melhus kommune, postboks 55, 7221 Melhus
Telefon 72 85 80 00
E-post