Lek, glede og humor

Leken er barnas egen skapende virksomhet. Leken gir glede og er lystbetont.

Å leke er «å late som». Fantasien får fritt spillerom samtidig som leken gir orden, spenning. Leken er en frivillig aktivitet som barnet selv velger å delta i. Barnet skal ha kontroll over sin medvirkning i leken og ta ansvar for den. Samtidig er det nødvendig at voksne er aktive deltakere som støtter barna som har vansker med å bli med i lekefelleskapet. Gjennom lek fremmes også barnets utvikling på mange områder som bl.a intellektuelt, språklig, fysisk, sosialt og emosjonelt. I leken foregår det mye læring og her finner man også mye glede og humor. Humor gir livsglede, overskudd og fremmer skaperglede og lysten til lek. I leken går man inn i ulike roller og lager sin egen forestillingsverden. Barna utforsker og bearbeider ulike inntrykk og opplevelser i lek. Leken utvikler og styrker barnet sin identitet og selvfølelse.

De voksne har et stort ansvar i det å legge til rette for et godt lekemiljø. Leken er slik vi ser det den viktigste arena for å forebygge mobbing, styrke barnets evne til sosialt samspill, utvikle evne til konsentrasjon og fordypning og utvikling av språk og matematikk.

Rollelek er en viktig arena der barna utvikler mange sentrale ferdigheter som blant annet egenledelse. Egenledelse brukes som en samlebetegnelse på overordnede funksjoner i hjernen som setter i gang, styrer og regulerer atferden vår. Dette handler om hvordan vi utnytter vår mentale kapasitet og hvordan vi er sammen med andre.

Vi ønsker å gi barna gode lekeferdigheter og rom for både spontan og tilrettelagt lek. Vi ønsker å gi leken god plass i vår hverdag.

Gjennom lek i vår barnehage skal barna få oppleve:
 

 • Vennskap, glede og humor

 • Læring og mestring

 • Boltrelek/lekeslåssing

 • Rollelek

 • Styrking av lekekompetanse

 • Fantasi

 • Sosial samspill med andre

 • Bearbeiding av opplevelser og følelser

 • Spontan og tilrettelagt lek

 • Voksne som gode rollemodeller

 • Voksne som er tilgjengelig og observerer.

 • Aktive og deltakende voksne som skaper en magisk hverdag.

 

Kultur og kreativitet svart tekst

Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet. Barn skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser. Gjennom rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barn få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon. Kulturelle opplevelser bidrar til å gi barna erfaringer som kan føre til ny kunnskap, språkstimulering og en rikere lekeverden.

Vi ønsker å stimulere barna til å ta i bruk sin skaperglede, kreativitet og fantasi gjennom egne erfaringer, og gjøre barna kjent med ulike uttrykksformer.

Vi ønsker å gi barna opplevelser og erfaringer med:
 

 • Kulturelt mangfold, ulike tradisjoner og kulturminner i lokalmiljøet.

 • Billedkunst, kunsthåndverk, film, arkitektur og design.

 • Bøker, bilder, tekstskaping, drama, eventyr, rim og regler.

 • Musikk med sang, kor, konserter, dans og instrumenter.

 • Opplevelser i naturen.

 • Ulike formingsmateriell og teknikker.

 • Voksenledet og barnestyrte aktiviteter.

For å nå disse målene må personalet være lyttende og engasjerte, ta barna på alvor, være bevist på både verbal og nonverbal språk (kroppsspråk). Vi må inspirere barna til lek, dramatisering, sang, dans, bevegelse.

Vi har årlig et kulturprosjekt sammen med Trøndertun folkehøgskole, der elever bidrar med å lære barna musikk og dans.

Sosial kompetanse

Sosial kompetanse er kanskje den viktigste kompetansen et menneske kan ha for å fungere i samfunnet gjennom et helt liv.

Vi ser på det som viktig at barn mestrer ulike ferdigheter i forhold til det å skulle samhandle med andre. Det er viktig at barn blir sett på som verdifull uansett kjønn, alder og etnisk bakgrunn.

Sosial kompetanse tilegnes i samhandling med andre barn og voksne. Det er viktig for oss voksne i barnehagen å tilrettelegge for hvert barn og være bevisst hvordan vi jobber med dette i hverdagen. Mestring i sosial kompetanse krever barns deltakelse og erfaring i et sosialt fellesskap. Barnehagen gir slik deltakelse da dette er en arena hvor det foregår mye lek og tilrettelagte aktiviteter sammen med andre barn og voksne.  Barnehagehverdagen skal være preget av lek, glede og humor som er med på å gi barna gode opplevelser.

For oss handler sosial kompetanse om å gi barna kunnskaper og ferdigheter til å takle de utfordringene de måtte støte på i samhandling med andre.

Her er noen områder som er viktige for oss å jobbe med:
 

 • Empati og rolletaking

 • Prososiale handlinger

 • Lek, glede og humor

  Personalet er kurset i et pedagogisk opplegg som heter «Det er mitt VALG». Dette er ett verktøy som omhandler temaer og ulike aktiviteter i forhold til sosial kompetanse. Førskolebarna og 4-åringene vil bruke verktøyet aktivt. Avdelingene jobber med ulike områder innenfor satsingsområdet tilpasset sine barnegrupper.