Vedtatt av kommunestyret 19.06.07, justert i kommunestyret 06.09.11, sak 43/11. 

1.0 Valg og sammensetning

Formannskapet består av 11 medlemmer. Medlemmene i formannskapet skal velges blant kommunestyrets medlemmer.
Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til formannskapet. Ordfører og varaordfører skal være faste medlemmer i formannskapet.

2.0 Formannskapets ansvars- og myndighetsområde

Formannskapet har, på kommunestyrets vegne og etter bestemmelser i kommuneloven, ansvar for å samordne arbeidet med de ulike plan- og
økonomidokumenter samt å avgi innstilling i organisasjons-, plan-, og økonomisaker til kommunestyret.
Formannskapet er fast utvalg for plansaker etter plan- og bygningsloven § 3.3, og har ansvaret for plansaker etter lovens kapittel 10 til 12.
Formannskapet er tillagt generell hastekompetanse etter kommuneloven § 13.

Formannskapet skal innenfor disse arbeidsområder:

1. Utarbeide nødvendige sektorplaner for sitt ansvarsområde.
2. Behandle økonomisaker etter til en hver tid gjeldende retningslinjer i kommunens økonomireglement.
3. Avgi uttalelser og fatte vedtak innenfor sitt myndighetsområde.
4. Foreta temautredninger bestilt av kommunestyret eller ordføreren.
5. Bestille utredninger og grunnlagsmateriell fra administrasjonen.
6. Rapportere til kommunestyret gjennom årsmeldingen.

3.0 Delegering

Når det gjelder delegering til formannskapet vises det til gjeldende delegeringsreglement.

4.0 Formannskapets møter

Formannskapet fastsetter selv møteplan. Formannskapet kan ellers innkalles dersom ordfører eller 1/3 av medlemmene krever det.
Innkalling og saksliste sendes formannskapets medlemmer og skal sendes minst 7 dager før møtet, møtedato medregnet. Dersom medlem eller innkalt varamedlem ikke kan møte pga av gyldig forfall, skal medlemmet uten opphold melde fra om dette og opplyse om forfallsgrunn. Det skal straks kalles inn varamedlem.
Ordfører setter opp saksliste til møtet etter forslag fra rådmannen. Ordfører kan innkalle andre til å orientere om saker i formannskapet.
Ordfører kan bestemme at en sak blir tatt opp til behandling ved fjernmøte jf. kommuneloven § 30 nr. 2.
Møter i folkevalgte organer skal holdes for åpne dører hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt eller etter retningslinjer i kommuneloven § 31. Det vises for øvrig til reglement for kommunestyret, punkt 7.
Formannskapet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Avgjørelse fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er ordførers stemme avgjørende.
Møtene ledes av ordfører, eller varaordfører i ordførers fravær. Har begge forfall velges en særskilt ordfører ved flertallsvalg. Formannskapet kan med alminnelig flertall vedta å utsette realitetsbehandlingen av en sak jf. kommuneloven § 34. Når ordfører deltar i debatten med innlegg skal han skrive seg på taleliste og gjøre forsamlingen oppmerksom på dette.
Formannskapet skal som hovedregel fatte sine vedtak på bakgrunn av saksutredning fra administrasjonen. Sak som ikke er nevnt i innkallingen kan tas opp til realitetsavgjørelse dersom ikke ordfører eller 1/3 av de møtende medlemmer motsetter seg dette. Formannskapets flertall kan vedta at saken debatteres i møtet, samt fatte vedtak som gjelder selve saksbehandlingen. Saker som ønskes drøftet, ikke realitetsbehandlet, bør som hovedregel være oversendt ordfører og rådmannen før innkalling sendes.
Ethvert medlem kan rette spørsmål til ordfører, også om saker som ikke står på sakslisten. Ordfører avgjør om det gis svar i møtet eller neste møte. Spørsmål om saker som ikke står på sakslisten kan tas opp etter behandling av sakslista. Spørsmål bør som hovedregel være oversendt leder eller rådmannen før møtet.

5.0 Inhabilitet

Den som er inhabil i en sak (jf. kommuneloven § 40 nr. 3, bokstav a-c og habilitetsreglene i Forvaltningsloven) skal ikke være med på å drøfte eller avgjøre en sak. Når et formannskapsmedlem vet at han/hun er inhabil eller at det kan reises tvil om habilitet, bør medlemmet så snart innkallingen til møtet er mottatt, melde fra til sekretariatet slik at varamedlem kan varsles og kalles inn.

6.0 Henvisning

Det vises for øvrig til kommunelovens bestemmelser samt reglement for kommunestyret.