Bakgrunn

Melhus kommune har som vegmyndighet og gjennom sin eiendoms- og disposisjonsrett til gategrunnen, utformet disse retningslinjene for bruk av offentlig gategrunn i tilknytning til tidsbegrenset bygge- og anleggsarbeid. Ved slike arbeider/ utplasseringer skal det betales leie til kommunen når offentlig gategrunn tas i bruk.

Som offentlig gategrunn regnes all grunn regulert til offentlige trafikkområder, -herunder veg, fortau, parkeringsareal, plass med videre, som driftes og /eller vedlikeholdes av offentlig myndighet.

Regelverket gjelder ikke for bygge- og anleggsarbeider knyttet til investeringer, drift og vedlikehold, hvor stat, fylkeskommune eller kommune står som byggherre/forvalter for offentlig, teknisk infrastruktur.

Formål

Utleieordningen med tilhørende regelverk skal medvirke til: 

 • at kommunens fortettingsstrategi med tilhørende bygge- og anleggsvirksomhet gis gode rammebetingelser ved den praktiske gjennomføringen i gaterommet
 • en brukervennlig utleieordning av gategrunn som legger til rette for at midlertidige bygge- og anleggsarbeider kan gjennomføres på en smidig måte
 • at gatebrukere skal kunne ferdes forbi bygge- og anleggsområdet på en regulert og trygg måte og med minimal ulempe for så vel gatebruker som byggeaktør/leietakerat
 • at byggeaktør/leietaker stimuleres til raskest mulig gjennomføring av bygge- og anleggsarbeidet og med minst mulig arealbruk
 • at byggeaktør/leietaker opplever kommunen som en stimulerende samarbeidspartner med konkurransedyktige utleiebetingelser

Tillatelse til bruk av gategrunn

Tillatelse til slik bruk av gategrunn gis gjennom godkjenning av arbeidsvarslingsplan.

Bestemmelsene om arbeidsvarsling og godkjennelse av arbeidsvarslingsplan skal følges ved enhver bruk av gategrunn etter dette regelverket uavhengig av om gategrunnsleie kreves.

Utbyggere plikter å levere en riggplan som viser oppstillingsplasser for vareleveranser og eventuelle midlertidige veger for å ihensynta berørte naboer.

Ved avtalefestet disponering av gategrunn skal det samtidig settes opp en forpliktende fremdriftsplan og en sluttdato for når arealet kan tilbakeføres til sin gatefunksjon. 

Arbeider som utløser krav om gategrunnsleie:

 1. Ved utplassering av containere, stillaser, kraner o l., og ved lagring av nødvendig materiell med videre, skal det betales leie til kommunen ved bygge- og anleggsarbeider som opptar hele eller deler av gaterommet. Leie betales også for plass til servicebiler hvor annen parkering ikke er hensiktsmessig.
 2. I tilknytning til bygge- og anleggsarbeider hvor det av hensyn til byggetiltaket er nødvendig å anlegge riggområder, sette opp brakker og/eller foreta sikkerhets-avsperringer, skal det betales leie til kommunen for disponert gategrunn.
 3. Hvor det på fortau er hensiktsmessig å bruke gangtunnel eller stillas med undergang, gis det fritak for generell gategrunnsleie. Fritaket gjelder også opp- og nedrigging for slik løsning.
 4. I tilfeller hvor den disponerte gategrunnen med hjemmel i nye arealplaner eller andre varige vedtak utgår som offentlig gategrunn, - med eller uten parkering, skal det ikke betales gategrunnsleie fra det tidspunkt bygge- eller anleggsarbeider knyttet til nytt formål fysisk igangsettes.
 5. Når privat aktør utbedrer eller rehabiliterer offentlig gategrunn som eget prosjekt eller som ledd i annet byggeprosjekt, fritas han for gategrunnsleie for den tid et slikt arbeid aktivt pågår.
 6. For arbeider/utplasseringer med varighet inntil ett døgn kreves ikke gategrunnsleie. Bestemmelsene om arbeidsvarsling skal imidlertid følges.

Ansvarlig for gategrunnsleie

Om ikke annet fremgår av søknad og/eller arbeidsvarslingsplan, vil krav om leie rettes til det foretaket som står som ansvarlig for arbeidsvarslingsplanen og har fått denne godkjent.

Satser

Leien innkreves i henhold til gjeldende prisliste. Satsene vedtas politisk i tilknytning til de årlige kommunale budsjetter.

Det kreves gategrunnsleie beregnet som dagsatser pr m2 for alt utleid areal. For oppmerkede Pplasser beregnes leien ut fra antall hele plasser som tas ut av bruk eller bortfaller.

Ved absolutt behov for bruk av HC-plasser, skal kommunen anvise erstatningsplasser nærmest mulig de utleide.

Kostnader knyttet til arbeidsvarsling/-skilting dekkes av leietaker. Kostnader for eventuelt utskilting og arbeid knyttet til endringer i parkeringsrutiner med mer dekkes av gategrunnsleien.

Kommunen kan kreve godtgjort utleie av utstyr, skilt med videre for arbeidsvarsling, samt for bistand med mannskap og maskiner i den sammenheng. Slik bistand og godtgjørelsens størrelse skal være skriftlig avtalt på forhånd.

Oppfølging og kontroll

Kommunen vil utføre kontroll med at bruk av gategrunnen er i henhold til de tillatelser som er gitt gjennom godkjent arbeidsvarslingsplan. Ved overskridelse av avtalt utleietid vil kommunen kreve forhøyet leiesats for den resterende tid.