Sammen for rusfaglig kompetanse – DelTa

Melhus kommune har inngått samarbeid med Kompetansesenter for rus – Midt-Norge, for å utvikle tverrfaglige tiltak gjennom hele livsløpet på rusområdet i kommunen. Kommunen har fokuserer på temaene «Aldring og skadelige rusmiddelvaner» og «Bedre tverrfaglig innsats». 

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) og Systematisk identifisering og oppfølging av utsatte barn og unge

Prosjektene har fokus på tidlig innsats, og er et verktøy for å sikre samhandling mellom tjenester og etater. Gjennom arbeidet vil allerede eksisterende rutiner videreføres, og suppleres der det er behov. Kompetansehevende tiltak er en del av samtlige prosjekter.