Læringsmiljøprosjektet

Utgangspunktet for prosjektet, som Melhus deltar i, er at antall elever som melder at de blir mobbet i skolen holder seg stabilt, til tross for økt fokus og trykk på antimobbearbeid i skolen. 6,6 prosent av norske elever meldte at de blir mobbet i Elevundersøkelsen som ble gjennomført i 2017.  

Læringsmiljøprosjektet er et prosjekt som er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet, på oddrag fra Kunnskapsdepartementet. 

Trygg før 3

Melhus deltar i NTNUs forskningsprosjekt "Trygg før 3". Det handler om å fremme god barnehagekvalitet for de yngste barna i barnehagen. PP-tjenesten jobber sammen med ansatte i barnehagene for å fremme barns emosjonelle, sosiale og kognitive utvikling i de daglige samspillssituasjonene som foregår i en barnehagehverdag. 

Les mer om prosjektet på ntnu.no

Mestrende barn

Mestrende barn er et lavterskelprogram i skolen for barn som er i risiko for å utvikle angst og depresjon. Melhus deltar i dette prosjektet. Les mer om dette på ntnu.no

Barnets stemme

Prosjektet er i regi av Statped, og handler i korte trekk om at barnets stemme skal bli hørt, og at barnet skal ha medvirkning i arbeid med spesialpedagogiske tiltak og inkludering.