PP-tjenesten skal bidra til at barn, unge og voksne med særlige behov får den hjelpen de har krav på i sin opplæringssituasjon.

Hvem kan få tjenesten?

  • Barn i alderen 0 – 16 år med ulike vansker i forhold til opplæring
  • Voksne over 21 år med spesielle opplæringsbehov/behov for spesialundervisning ved voksenopplæring, som er bosatt i kommunen.

PP-tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det. Dette gjelder både førskolebarn, barn i grunnskolen og voksne med spesialpedagogisk behov.

 

Hva kan PP-tjenesten bidra med?

- Individrettet arbeid i forhold til henviste saker innebærer en utredning i forhold til lærevansker eller andre forhold som er av betydning for opplæringssituasjonen. 

- Systemrettet arbeid i skoler innebærer kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling. Det innebærer å bidra til kompetanseutvikling for skolens personale, samt bidra til utvikling av skolen som organisasjon. Primært i forhold til de elevene som har spesielle behov.

- Systemrettet arbeid i barnehagen innebærer også kompetanseutvikling av barnehagens personale, samt organisasjonsutvikling, dvs hensiktsmessig organisering i forhold til barn med spesielle behov.

- Logopedisk behandling for barn i alderen 0-16 år.

- Alle skoler, barnehager og henviste saker har fast kontaktperson.

- PP-tjenesten har faste dager på skoler og barnehager hvor vi bidrar med vår kompetanse. Vi deltar i drøftinger angående bekymringssaker, gir råd og veiledning både i henviste saker og i systemrettede saker.

- Foreldre/foresatte eller eleven selv når denne er over 15 år, kan kontakte PP-tjenesten direkte eller gjennom barnehagen/skolen.

- Henvisningsskjema får du ved å kontakte oss, barnehagen eller skolen

Kontaktinformasjon

Telefon: 72 85 82 01
Besøksadresse: Rådhusvegen 2 (Inngang D), 7224 Melhus

Enhetsleder

Elisabeth Myhre Johansen
E-post: Elisabeth.Myhre.Johansen@melhus.kommune.no
Telefon: 72 85 82 53 / 909 60 298

PP-tjenesten i fagpresse

Sammen med Tambartun barnehage og Lundamo ungdomsskole har PPT i Melhus stilt opp i to artikler i Udir-magasinene for skole og barnehage.

Lovverk om PP-tjenesten

Tjenesten er hjemlet i Opplæringslovens §5-6 og §5-7 og er kommunens sakkyndige og rådgivende instans i forhold til spesialundervisning i skolen(§5-1) og spesialpedagogisk hjelp i barnehagen(§5-7).

Tjenesten skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å kunne legge opplæringa bedre til rette for elever med spesielle behov.

Tjenesten kan også bidra med kompetanseutvikling til barnehager.