Skolens planer inneholder et omfattende lærestoff. Vi har tro på at foreldrene tar opplæringsansvaret alvorlig, men erfaringsmessig vil selv korte fravær kunne gi eleven merarbeid i etterkant. Når det er forsvarlig, kan en elev etter søknad gis permisjon fra den pliktige opplæringen i inntil to uker. For å sikre en forsvarlig behandling bør søknad om permisjon sendes skolen i god tid.

For å søke om permisjon fra undervisningen kan du søke elektronisk her. 

Typer permisjon

- Når det er forsvarlig, kan en elev etter søknad gis permisjon fra den pliktige opplæringen i inntil to uker. Man har i utgangspunktet ikke rett på permisjon
- Elever som hører til et trossamfunn utenfor den norske kirke, har derimot rett til permisjon på trossamfunnets helligdager når foreldrene sørger for nødvendig opplæring i permisjonstiden.

Kriterier/vilkår

- Permisjon i inntil to uker kan bare gis dersom det vurderes som forsvarlig for elevens opplæring. Det er ikke tillatt å gi permisjon ut over to uker. 
- Foreldre til elever som har rett til permisjon fordi trossamfunnet de tilhører har helligdag, må sørge for nødvendig undervisning i permisjonstiden slik at eleven kan følge med i den allmenne undervisningen etter at permisjonstiden er ute.
- Den opplæringen eleven mister i forbindelse med permisjonen har ikke eleven rett til å få erstattet senere.
 

Vurdering

- Ved vurderingen av søknaden vil det bl.a. legges vekt på pedagogiske hensyn, hvorvidt eleven har hatt permisjon tidligere og om eleven får opplæring i permisjonstiden.

Søknad om permisjon skal leveres til den aktuelle skolen i god tid. Hvis rektor avslår søknaden, kan du klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til skolen. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit skal skolen som fattet vedtaket vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen.