Skatten skrives ut etter reglene i ”lov om eiendomsskatt til kommunene”. Skattegrunnlaget fastsettes ved takst, og står fast i en periode på ti år. For Melhus kommune sin del betyr det at det må gjennomføres en omtaksering i 2020. Dette ble vedtatt av kommunestyret 2. april 2019.

Det er eiendommens omsetningsverdi som danner grunnlaget for eiendomsskatten. I vårt arbeid med ny taksering vil vi derfor se på omsetningsverdi på eiendommer solgt i Melhus. Det vil også bli foretatt besiktigelse av enkelteiendommer for prøvetaksering. Endelig takst vil bli satt av sakkyndig nemnd i Melhus kommune.

Det er kommunens politiske organer som bestemmer om eiendomsskatt skal innføres, og kommunestyret har også mulighet for å justere skattetrykket. Dette gjøres gjennom takstreduksjon, innføring av bunnfradrag og justert promillesats. Promillen kan endres fra år til år. I perioden 2010 til 2019 har imidlertid eiendomsskatten i Melhus ligget på 2 promille for bolig/fritid og 7 promille for næring. Dette er laveste sats. En lovendring åpner imidlertid for at kommunestyret fra 2020 kan vedta å sette promillen lavere på bolig og fritid. Nytt fra neste år er også at det skal gis minimum takstreduksjon på 30% på alle bolig og fritidseiendommer.

Les mer om eiendomsskatt på Lovdata.no

Les mer om eiendomsskatt i Melhus kommune.