Visjonen for planarbeidet er utarbeidet av Formannskapet og ungdomsrådet:

"Melhus sentrum er et urbant og miljøvennlig sted ved Gaulas bredd, preget av kunst, kultur og mangfoldig folkeliv"

Mål med arbeidet

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for at mennesker i alle aldre bosetter seg i sentrum. Det er målsettinger om et sentrum med fremtidig gode bo- og oppvekstmiljø, godt kollektivtilbud og sentrumstilbud, samt gode muligheter for rekreasjon. Sentrum skal fremstå som helhetlig, med Gaula som en naturlig livsnerve som knytter sentrum sammen.
Alle målsettinger finnes i planprogrammet.

Dette heftet viser illustrasjoner og potensielle løsninger knyttet til områdeplan for Melhus sentrum.

 

 

Fremdrift

Planen har vært på høring, samt offentlig ettersyn vinter 2018/2019. Planen er fremlagt for 2. gangs behandling, og forventes vedtatt etter sommeren 2019.

Under arrangementet "Fremtidens sentrum" i begynnelsen av september 2017, mottok Melhus kommune over 400 skriftlige innspill. 
Alle forslagene kan leses i denne rapporten.

 

Ferdige grunnlagsanalyser

Asplan Viak har utarbeidet en stedsanalyse og 3 framtidsscenarioer/konsepter for fremtidens Melhus sentrum.
Stedsanalyse og konsepter for fremtidens Melhus sentrum

Analysearbeidet for områdeplan for Melhus sentrum begynner å bli ferdig.

Her kan du lese ferdige rapporter:

Last ned rapport om Skredfarevurdering Melhus sentrum.
Last ned rapport om Melhus handelsanalyse.
Last ned rapport om Flomberegning og hydraulisk analyse for Gaula.
Last ned rapport om byromutredning.
Last ned rapport om støy.
Last ned rapport om termisk energiforsyning.
Last ned rapport om trafikk.
Last ned rapport om naturmangfold.
Last ned mulighetsstudie stasjonsområde.

Det vil bli lagt ut flere rapporter etter hvert som disse er klare.
Analysene, sammen med innkomne innspill fra befolkningen, vil danne grunnlaget for sentrumsplanen som skal lages i 2018.

Invitasjon til private aktører

Interesserte private utbyggere ble i begynnelsen av 2017 invitert til å samordne seg med kommunens planarbeid.

Det kan være mulig å detaljere enkeltvise områder/eiendommer i områdeplanen slik at det kan bygges direkte ut fra vedtatt områdeplan, når kommunen ser at samfunnsinteresser er tilstrekkelig ivaretatt. Utbyggere må være forberedt på å betale for/skaffe til veie tilstrekkelige analyser for sitt eget område dersom de ønsker å være med i denne planprosessen. Det er kommunen som styrer planarbeidet.

Studentarbeid

Hvordan skal Melhus se ut i fremtiden?
Studenter ved NTNU har høsten 2016 laget øvingsoppgaver i faget "Arkitektur og stedsforming", med
Melhus sentrum som case.

Kontaktinformasjon

Egil Johannes Hauge
E-post: egil.johannes.hauge@melhus.kommune.no
Telefon: 72 85 80 24 eller 975 84 340