Uteområdet og nærmiljøet inspirerer oss til allsidig utfoldelse, sommer som vinter. Vi mener at de fleste aktiviteter lar seg gjennomføre både ute og inne. Derfor er natur og uteliv sentralt i det pedagogiske arbeidet med barna.

Fakta om barnehagen

Når Tambartun barnehage åpnet besto den av en avdeling (Revehiet) og den ble drevet av Tambartun kompetansesenter. Barnehagen var for deres ansatte. Etter hvert tok Melhus kommune over driften, og har siden utvidet med flere avdelinger. I dag består barnehagen av 7 avdelinger.

Barnehagen er organisert i Nedre Melhus barnehage (NMB) sammen med Kosekroken, Gimsøya, Strandvegen og Presttrøa barnehager. NMB ledes av en virksomhetsleder, og hver barnehage har i tillegg en egen styrer. De 5 styrerne utgjør et lederteam som har faste møter. I tillegg har vi felles personalmøter og planleggingsdager. Vi har en felles virksomhetsplan som beskriver hvordan vi ivaretar overordnede styringsdokument.

NMB har et felles samarbeidsutvalg med en representant fra foreldre og personalet fra hver barnehageenhet.

Samarbeidsutvalget skal behandle fellessaker, og saker fra den enkelte barnehage. Det er egne arbeidsutvalg i hver barnehage som ivaretar interne saker. Årsplanen er godkjent i arbeidsutvalget på egen barnehage og i samarbeidsutvalget i NMB..

For å sikre progresjon i tilbudet til barna har vi, i så stor grad som mulig, aldersinndelte avdelinger. Dette må tilpasses alt etter barnegruppens sammensetning og søkermasse. På denne måten kan vi tilpasse tilbudet til de ulike aldersgruppene.

Progresjon alder

Ørneredet og Maurtua er naturavdelinger hvor førskolebarn har fortrinnsrett.

Revehiet og Spurveslottet er avdelinger for barn i alderen 3-4 år.

UgletoppenEkorntreet og Elgtråkket er avdelinger for barn i alderen 0-3 år