Helsestasjon for barn 0-5 år

Helsestasjon er et helsefremmende og forebyggende helsetilbud i Melhus kommune til alle barn 0-5 år, og deres foreldre. I Melhus kommune har vi helsestasjonstilbud både på Lundamo og på Melhus rådhus.

De som jobber i helsestasjonen er godkjent helsepersonell, og grunnbemanningen i helsestasjonen består av jordmor, helsesykepleier, fysioterapeut og lege. I Melhus kommune ved helsestasjonene har vi også tilsatt kommunepsykolog og familieterapeut.

Samarbeid og samtykke

Ut fra helsefaglige vurderinger kan helsepersonellet i helsestasjonen ha behov for å samarbeide med barnehageansatte, barnevern, pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), tannhelsetjenesten, psykisk helse, NAV og fastleger. Foreldre og foresatte informeres alltid og det innhentes samtykke fra foreldre/foresatte når helsepersonellet mener det er behov for å samarbeide med andre etater i kommunen, fastlege eller spesialisthelsetjenesten.

Etter fødsel eller adopsjon

Når du har født eller adoptert vil helsesykepleier ta kontakt med deg for å avtale hjemmebesøk. Dette skjer en av de første dagene etter hjemkomst fra sykehuset. Helsestasjonen får beskjed fra sykehuset når mor og barn sendes hjem.

Er du ny tilflyttet til Melhus kommune kan du selv ta kontakt med helsestasjonen. Når barn kommer som innflytter til kommunen får helsestasjonen oversendt journal fra den helsestasjonen som tidligere har fulgt barnet. Etter at vi har mottatt barnets journal vil vi ta kontakt med familien for timeavtale.

Helsestasjonene i Melhus kommune følger nasjonale faglige retningslinjer som er utarbeidet fra Helsedirektoratet for helseundersøkelser for alle sped- og småbarn i Norge. Disse ble sist revidert og gjort gjeldende i 2016.