Brukerutvalget har en rådgivende funksjon når det gjelder utforming og kvalitet i tjenestene, og skal ikke behandle enkeltsaker om brukere/pasienter eller personalsaker.

Eksempel på saker i brukerutvalget:

  • Informasjon om driftssituasjon, inkludert aktivitetsrapporter og -statistikker
  • Oversikt over meldte avvik/uønskede hendelser
  • Resultat av brukerundersøkelser
  • Pågående og planlagte endringer i drift
  • Praktiske forbedringer i hus og uteområde

Brukerutvalg er hjemlet i helse- og omsorgstjenestelovens §3-10, og skal sikre at kommunen i sin utforming og drift av tjenester innhenter og bruker pasienter og brukeres erfaringer og synspunkter i sitt kontinuerlige forbedringsarbeid.
Det tilstrebes å gjennomføre fire møter i brukerutvalget per år, og det er vertskommunen som innkaller til møtene.

Brukerutvalgets medlemmer
Brukerutvalget består av respektive enhetsledere for legevakt og KAD, én eller flere medarbeidere fra tjenestene og én representant fra hver samarbeidskommune. Hver kommune oppnevner sin egen representant, eventuelt med vararepresentant og representasjonen følger kommunestyreperioden.