Riksantikvaren er direktoratet som har det nasjonale ansvaret for kulturminnevernet. Er nasjonale interesser truet, har Riksantikvaren ansvar for å gripe inn. Fylkeskommunen er regional styresmakt og forvalter statlig ansvar gjennom delegerte oppgaver fra Riksantikvaren. Kulturminneforvaltningen i fylkeskommunen er avgjørelsesmyndighet i flere saker som angår kulturminner og fører tilsyn med fredede kulturminner. Fylkeskommunen kan foreta midlertidig fredning.

Kommunene har en nøkkelrolle når det gjelder å sikre kulturminner i egen kommune gjennom samfunns- og arealplanlegging. Det er opp til kommunen å ta vare på nyere tids kulturminner som ikke er fredet. Kommunen har også et ansvar for egne fredede og verneverdige bygg.

Private eiere tar vare på sine kulturminner fordi de betyr noe for dem, eller fordi de har en bestemt funksjon. Det er her denne felles erkjennelsen av kulturarvens verdier kommer inn og er avgjørende for at kulturminnet/kulturmiljøet blir ivaretatt på en god måte. Lag og organisasjoner kan også spille en viktig rolle gjennom eksempelvis skjøtsel, innsamling og formidling. (Skien kommune 2013)